Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LEKARSKA KOMORA SRBIJE OSIGURALA LICENCIRANE ČLANOVE: Predmet osiguranja je građansko pravna odgovornost lekara (zakonska) odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećih lica koje su nastale kao posledica profesionalne greške lekara usled vršenja svoje delatnosti. Suma osiguranja je 12.240 evra po osiguranom slučaju. Ukupni godišnji maksimum po jednom lekaru iz više štetnih događaja je 20.000 evra


Lekarska komora Srbije (LKS) je osigurala sve svoje licencirane članove. Suma osiguranja je 12.240 evra po osiguranom slučaju. Ukupni godišnji maksimum po jednom lekaru iz više štetnih događaja je 20.000 evra.

Predmet osiguranja je građansko pravna odgovornost lekara (zakonska) odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećih lica koje su nastale kao posledica profesionalne greške lekara usled vršenja svoje delatnosti.

Osigurani slučaj je profesionalna greška, nesavestan ili nestručan postupak, odnosno propust lekara, a koja je u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima medicinske struke i čija je direktna posledica nepovoljan ishod po zdravlje trećeg lica.

Osiguranik je u obavezi da u roku od tri dana od saznanja da je eventualno nastupio štetni događaj koji može prouzrokovati odštetni zahtev obavesti osiguravača.

Osiguranje pokriva štetne događaje za koje se ustanovi da su nastali u periodu trajanja ugovora o osiguranju.

PRAKSA

Usled povećanog broja zahteva za nadoknadu štete prouzrokovane lekarskom greškom potrebno je da članovi komore u što kraćem vremenskom roku kontaktiraju:

  • Lekarsku komoru Srbije ili
  • savetnika Lekarske komore za osiguranje, kako bi preduzeli prave korake u smislu zaštite svojih interesa.

Savetnik je dostupan na broj telefona 062 1888 588 mada je preferirani kontakt u pisanojbformi na adresu bbirovljev@interisk.rs

Nakon prijave potencijalnog štetnog događaja biće formirano stručno telo koje će u skladu sa uslovima zatražiti od lekara svu potrebnu dokumentaciju vezanu za prigovor.

Odluke o krajnjem ishodu načina rešavanja prigovora donosi sam lekar. Lekar ima slobodu da sam izabere advokata koji će ga zastupati.

Osiguravajuće društvo, stručna komisija mogu dati predloge da se usled neoborivih činjenica prizna greška i izvrši nadoknada oštećenom. Ukoliko sam lekar nije saglasan da se isplata izvrši osiguravajuće društvo postupa po nalogu lekara.

Dakle, lekar ni jednog trenutka neće biti primoran da priznaje krivicu ukoliko smatra da ima neoborive dokaze da do greške nije došlo, a pravni tim osiguravača će lekaru ukazati na eventualne olakšice priznavanja krivice i rešavanja spora u najkraćem mogućem roku kao i eventualne posledice vođenja spora.

Lekari koje zbog povećanog rizika, oblasti kojom se bave (plastična hirurgija, ginekologija...) imaju potrebu za dodatnim osiguranjem (većim iznosom osigurane sume), mogu da po povoljnijim uslovima to obezbede. Predviđena je mogućnost da se osigurana suma podigne do iznosa od 50.000 odnosno 100.000 evra.

Izvor: Vebsajt Lekarska komora Srbije, 03.03.2017.