Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: PREDVIđENE SU PORESKE OLAKšICE POSLODAVCIMA U VISINI OD 65, 70 I 75 ODSTO, U ZAVISNOSTI OD BROJA NOVOZAPOSLENIH, PO OSNOVU ZARADE NOVOG RADNIKA ISPLAćENE ZAKLJUčNO SA 31. DECEMBROM 2017. GODINE. FISKALNI PODSTICAJI ODNOSE SE NA ONE KOJI ZAPOSLE MINIMUM DVA NOVA RADNIKA SA KOJIMA JE ZAKLJUčEN UGOVOR O RADU I KOJI SU PRIJAVLJENI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


Poslodavci koji zaposle minimum dva nova radnika imaju pravo na poresku olakšicu i do 75 odsto, predviđeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Fiskalni podsticaji ove vrste odnose se na one poslodavce koji sa najmanje dva radnika zaključe ugovor o radu i koje prijave na obavezno socijalno osiguranje. Dodatan uslov je da novi radnik, pre zasnivanja radnog odnosa, bude prijavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez prekida najmanje šest meseci, dok je u slučaju pripravnika taj period najmanje tri meseca.

Ovo pravo se može ostvariti ukoliko je poslodavac zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnicima povećao broj zaposlenih u odnosu na 31. mart 2014. godine ili ako je poslodavac započeo obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine.

Iznos olakšice je 65, 70 i 75 odsto, prema broju novozaposlenih, po osnovu zarade novog radnika isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Povraćaj od 70 odsto se ostvaruje za zapošljavanje od 10 do 99 radnika.

Izmene se odnose i na mikro i mala privredna društva i preduzetnike. Poslodavac u tom slučaju ima pravo na povraćaj 75 odsto plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Ako je poslodavac zaposlio jednog novog radnika, pa nakon određenog vremena drugog, moći će da koristi poresku olakšicu za prvog po zasnivanju drugog radnog odnosa. Poslodavac pravo na povraćaj plaćenog poreza za prvog novozaposlenog može da ostvari za zaradu koju mu je isplatio za mesec u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Olakšica se ne može koristiti za zaposlenog za kojeg se već koristi neka vrsta podsticaja.

Prihodi od nepokretnosti oporezivaće se kao posebna vrsta prihoda izvan prihoda od kapitala. Ova novina primenjivaće se se počev od 1. januara 2017. godine.

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina oporezuju se nezavisno da li se naknada isplaćuje na tekući račun fizičkih lica ili se isplaćuje gotovinski, s tim što se iznos poreza umanjuje za 40 odsto.

Porez na kapitalne dobitke koje ostvaruju fizička lica opet se utvrđuju rešenjem nadležnog poreskog organa.

Porez na zarade ne plaća se na dnevnice za službeno putovanje u inostranstvu – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno. Ovaj neoporezivi iznos odnosi se samo na obveznike iz privatnog sektora.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 05.02.2016.
Naslov: Redakcija