Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: VEćINA INSTITUCIJA, KOJE SU PREDMET REVIZIJE, NAKON OSAM GODINA OD POčETKA RADA DRI I DALJE NEMA USPOSTAVLJEN SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA, KONTROLU I INTERNU REVIZIJU, A UPRAVO BI TO TREBALO DA BUDE PRVA BRANA OD NERACIONALNOG I NEZAKONITOG TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA


Budžetski korisnici i dalje ne poštuju mnoge zakone, pa ni one najosnovnije - o budžetu, Zakon o računovodstvu("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Zakon o platama u državnim organima i javnim službama("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013 i 99/2014), izjavio je predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović.

Sretenović je rekao da većina institucija, koje su predmet revizije, nakon osam godina od početka rada DRI i dalje nema uspostavljen sistem finansijskog upravljanja, kontrolu i internu reviziju, a upravo bi to trebalo da bude prva brana od neracionalnog i nezakonitog trošenja javnih sredstava.

DRI će i u 2016. godini nastaviti tamo gde je stala, odnosno reviziori će pregledati završni račun budžeta Republike Srbije, ali i i sve ono što budu omogućile kadrovske i finansijske mogućnosti.

Sretenović je naveo da DRI za 2016. godinu nisu odobrena sredstva koja su planirana za rad, pa će i broj revidiranih subjekata i obuhvat revizije biti manji.

Broj kadrova je i dalje nedovoljan da bi se pod lupom u nekom razumnom roku našlo više od 12.000 subjekata čije je revidiranje u nadležnosti instititucije, dodao je.

Govoreći o pregovaračkom Poglavlju 32, Sretenović je rekao da će revziori bez sumnje imati vodeću ulogu u realizaciji potpoglavlja koje se odnosi na eksternu reviziju. Što se nas tiče, mi smo spremni, rekao je Sretenović.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 07.01.2016.
Naslov: Redakcija