Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS" br.119/2013


Stupanjem na snagu Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre usvojene su nove naknade koje će se primenjivati u 2014. godini.

Podsećamo, Agencija obezbeđuje sredstva za rad iz prihoda od naknada za usluge koje vrši u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, iz donacija i drugih izvora finansiranja, u skladu sa čl. 5. Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011).

Imajući u vidu da Agencija nije budžetska institucija, a polazeći od realnih troškova poslovanja i činjenice da ne postoje drugi realni izvori za dodatno finansiranje Agencije, utvrđene su nove naknade za pružanje usluga u 2014. godini. Kao ključni razlog usklađivanja naknada nužno je navesti okolnost da do promene dolazi nakon više od tri godine, odnosno da su visine naknada poslednji put utvrđivane krajem 2010. i početkom 2011. godine.

Novo utvrđivanje naknada u skladu je i sa Pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge ("Sl. glasnik RS" br 14/2013) što se različito odrazilo na visinu naknada pojedinih usluga Agencije. Za jedan broj usluga (97) iznosi naknada ostali su nepromenjeni odnosno zadržani su na dosadašnjem nivou, za jedan broj usluga (15) visina naknade je smanjena, dok je za 52 vrste usluga naknada uvećana. Novom Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre utvrđeno je i 19 novih usluga odnosno naknada, u skladu sa Zakonom o postupku registracije ("Službeni glasnik RS", 099/2011 od 27.12.2011), nastalih zbog usaglašavanja procesa rada i poslovne prakse u registrima, kao i na osnovu zahteva korisnika usluga.

Prosečni rast naknada iznosi oko 9 odsto što na primeru registracije osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, ogranka ili udruženja znači da će ova naknada ubuduće iznositi 4900,00 dinara, umesto dosadašnjih 4500,00 dinara, dok je registracija osnivanja preduzetnika sa 1200,00 povećana na 1500,00 dinara.

Naknade za registraciju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sastavljenih i dostavljenih primenom posebne aplikacije Agencije povećane su sa dosadašnjih 30 na 40 odsto naknade za registraciju finansijskih izveštaja dostavljenih u papirnoj formi, imajući u vidu da dosadašnja naknada nije bila dovoljna da pokrije realne troškove koji objektivno postoje u postupku registracije tih izveštaja, kao i da su u 2014. godini nastupile dodatne obaveze za Agenciju, koje se odnose na primenu novog Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br.62/2013). Naime, ovim zakonom predviđeno je uspostavljanje posebnog informacionog sistema za podnošenje elektronski potpisanih finansijskih izveštaja čiji je početak primene predviđen za 1.1.2015. godine.

Agencija će uspostavljanje navedenog informacionog sistema finansirati isključivo iz prihoda koje ostvari vršenjem usluga prema korisnicima.

Visina naknade za finansijske izveštaje podnete u pisanoj formi nije se menjala. Naknada za podnošenje finansijskih izveštaja primenom posebne aplikacije Agencije za obveznike revizije povećana je sa 3.000,00 na 4.000,00 dinara, za pravna lica koja nisu obveznici revizije sa 900,00 na 1.200,00 dinara, a za mala druga pravna lica sa 300,00 na 400,00 dinara.

Najznačajnije smanjenje naknada iskazano je na uslugama registracije podataka o privremenim merama kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje nepokretnosti (-50 odsto), izdavanja određenih vrsta potvrda, izvoda i promena podataka u registru turizma i stečajnih masa (od-35,9 do -50 odsto) i registracije ugovora vrednosti od 6.000 -10.000 evra u registrima založnog prava i finansijskog lizinga, gde je visina naknade smanjena za 1.000,00 dinara. Registracija i objavljivanje osnivačkog akta, statuta i drugih dokumenata kod privrednih društava umanjena je sa 1.500 dinara na 1.000 dinara.

Kod ocene opravdanosti povećanja pojedinih naknada za postupak registracije i druge usluge koje pruža Agencija treba imati u vidu da je visina naknada samo delimično usklađena sa rastom troškova poslovanja u proteklom periodu, prouzrokovanih inflatornim kretanjima i rastom cena na malo, kako bi se obezbedio dalji nesmetan rad Agencije kao samofinansirajuće institucije i finansiranje poslova utvrđenih novousvojenim zakonima.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.1.2014.