Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ELEKTRONSKOM PRIJAVOM NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


Počev od 6.1.2014. godine ukidaju se korisnički nalozi za podnošenje elektronske prijave na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Obaveštavaju se poslodavci koji su sa matičnom filijalom zaključili Ugovor o elektronskoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje da će 6.1.2014. godine prestati sa radom Portal RFZO za poslodavce koji je namenjen podnošenju elektronske prijave na obavezno socijalno osiguranje, kao i da će dana 5.1.2014. godine u 24,00 h biti ukinuti svi korisnički nalozi obveznika podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, koji su izdati na osnovu Ugovora o elektronskoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Istovremeno Vas obaveštavamo da će u skladu sa članom 6. Ugovora isti biti raskinut.

Poslodavci koji posle 5.1.2014. godine nisu tehnički opremljeni za podnošenje elektronske prijave preko Portala Centralnog registra, dužni su da obezbede podnošenje elektronske prijave preko pravnog ili fizičkog lica koje poseduje ovlašćenje za podnošenje prijave i kvalifikovani elektronski sertifikat u skladu sa članom 4a stav 2. Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Obrazloženje:

Članom 12. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalnno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012) propisano je da podnosilac jedinstvene prijave - pravno lice jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje najdalje do isteka jedne godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Obzirom da je ova Uredba stupila na snagu 6.1.2013. godine, to znači da navedeni rok ističe 05.01.2014. godine, pa se na osnovu navedene Uredbe ukidaju korisnički nalozi za podnošenje elektronske prijave na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i raskidaju Ugovori o elektronskoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 5.1.2013.