Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Zakonom o privatizaciji, zajedno sa predloženim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, stvaraju se uslovi ne samo za dovršetak restrukturiranja i privatizacije privrednih subjekata, već i efikasnije, transparentnije i odgovornije ostvarivanje prava poverilaca. Privredni subjekti u restrukturiranju su stvarali troškove za budžet u iznosu od oko 750 miliona dolara godišnje. Zbog zabrane prinudne naplate potraživanja prema tim subjektima narušena je i slobodna tržišna utakmica.

Radnici u ovim privrednim subjektima nisu redovno primali zarade i naknade iz radnog odnosa, s tim što i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje nisu redovno uplaćivani. Subjekti privatizacije imali su organe upravljanja iz doba društvene svojine i samoupravljanja, koji su ne samo bili neprilagođeni tržišnim uslovima privređivanja, već su bili jedna od glavnih prepreka za završetak postupka privatizacije. S obzirom na dužinu trajanja postupka privatizacije, kao i način i metode privatizacije, uočio se značajan porast nivoa rizika od korupcije, što je uzrokovalo i brojnim krivičnim postupcima. Sve navedeno, nalagalo je da se stvori novi pravni okvir koji bi omogućio efikasan završetak postupka privatizacije uz istovremeno otklanjanje rizika korupcije.

Prema podacima koje je objavila Agencija za privatizaciju broj privatizovanih preduzeća do kraja 2005. godine bio je 1.400 od kojih je 346 ubovora o privatizaciji raskinuto. Do kraja 2011. godine ostalo je u restrukturiranju i neprivatizovano 537. Na dan pripreme nacrta Zakona o privatizaciji 153 preduzeća je u restrukturiranju a 419 je u raznim oblicima privatizacionog procesa. Ukupno je u privatizaciji 562 subjekta privatizacije. Ova statistika ukazuje da od kraja 2011. godine do sada postoji zastoj u postupku privatizacije. Prema statističkim podacima koje je objavila Agencija za privatizaciju neprivatizovana preduzeća konstantno prave gubitke i smanjila su imovinu za oko 20%, dok privatizovana preduzeća povećavaju imovinu. Zaposlenost i kod jednih i kod drugih opada.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.