Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 6/16 ‒ dr. zakon), u članu 47. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) poštuje zabranu političkog oglašavanja van izborne kampanje, pre početka izborne kampanje da objavi tarife za političko oglašavanje, a u toku izborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije. Kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju da važe za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata i moraju da budu objavljeni;”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Deset dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (putevi, mostovi, škole, bolnice, fabrike i sl.), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Tokom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta, kofasilitatori iz Evropskog parlamenta koji posreduju u dijalogu vlasti i opozicije u Završnom dokumentu od 18. septembra 2021. godine identifikovali su niz kontkretnih mera koje bi pomogle Republici Srbiji da unapredi političke uslove za naredne izbore. Završni dokument sadrži 16 tačaka, kojim su predviđene mere za unapređenje izbornog procesa, među kojima je, kao mera 3, predlog da se izmeni Zakon o elektronskim medijima, tj. da se dopuni u delu koji se odnosi na obaveze pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga tokom izborne kampanje, propisivanjem obaveze koja se odnosi na objavljivanje tarifa za političko oglašavanje pre početka izborne kampanje.

Članom 36. Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora od 29. oktobra 2021. godine, koji je zaključen u Narodnoj skupštini između političkih stranaka učesnica Međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Narodne skupštine (Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Dosta je bilo, Srpskog pokreta Dveri, Demokratske stranke Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Srpske radikalne stranke, Zdrave Srbije, Srpske stranke Zavetnici) predviđena je, takođe, obaveza objavljivanja cenovnika političkog oglašavanja, kao i zahtev da kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja moraju važiti za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata.

Članom 32. Sporazuma predviđena su posebna ograničenja za javne funkcionere u izbornoj kampanji i predloženo da se izmenama zakona predvidi da deset dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (putevi, mostovi, škole, bolnice, fabrike i sl), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Polazeći od uloge koju elektronski mediji imaju u sistemu javnog informisanja Republike Srbije, a naročito njihove uloge u izbornoj kampanji, i imajući u vidu da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da su predložene mere izvodljive i da bi mogle da pomognu stvaranju klime poverenja i promenama koje bi bile na korist građana i u skladu sa standardima Evropske Unije, Vlada je prihvatila predložene mere, pa je, u skladu sa navedenim, pripremljen i utvrđen tekst izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predložena izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima izvršena je u Glavi trećoj, u Četvrtom odeljku u kom su sadržane odredbe koje se odnose na obaveze koje imaju svi pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga u odnosu na programske sadržaje, i to u članu 47. stav 1. tačka 5) Zakona, propisivanjem nove obaveze pružalaca medijskih usluga u oblasti elektronskih medija da pre početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo da kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju važiti za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata i moraju da budu objavljeni. Istovremeno je, u istoj zakonskoj odredbi, izvršeno i terminološko usaglašavanje, tako što je sintagma: “predizborna kampanja” zamenjena sintagmom: “izborna kampanja”, čime je ova odredba Zakona o elektronskim medijima terminološki usaglašena sa odredbama člana 3. stav 2. tačka 3) Zakona o oglašavanju (“Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 52/19 - dr. zakon)), člana 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 123/14 i 88/19) i čl. 50. i 100. Zakona o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11, 36/11, 12/20, 68/20).

Pored ranije propisanih obaveza, ovom izmenom, tj. dopunom u stavu 2. navedenog člana, s ciljem daljeg unapređivanja uslova za održavanje izbora, propisuje se zabrana da deset dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (putevi, mostovi, škole, bolnice, fabrike i sl.), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Narodna skupština, 3.12.2021.