Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UDŽBENICIMA - Tekst propisa


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola).

Na pripremanje, odobravanje, izdavanje i povlačenje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona.

Pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.

Termini upotrebljeni u ovom zakonu koji su izraženi u muškom gramatičkom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Udžbenik i udžbenički komplet

Član 2.

Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju, a koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje stavova, podsticanje kritičkog razmišljanja, unapređenja funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih karakteristika učenika i polaznika, čiji su sadržaji utvrđeni planom i programom nastave i učenja i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, program ili aktivnost, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu.

Sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika.

Drugo nastavno sredstvo može da bude sastavni deo udžbeničkog kompleta i doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i koristi se za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i zavisno od predmeta i razreda može biti:

1)             radna sveska;

2)             zbirka zadataka;

3)             geografski atlas, istorijski atlas, zidna karta i sl.;

4)             zbirka tekstova, reprodukcija dokumenata, umetničkih dela, fotografija, ilustracija, crteža i sl.;

5)             notni zapis;

6)             digitalni zapis;

7)             praktikum za vežbe;

8)             audio zapis;

9)             audio-vizuelni zapis;

10)           materijal za konstruktorsko oblikovanje;

11) gramatika i rečnik za strani jezik.

Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) može da sadrži i elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine

Član 3.

Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

1)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

2)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

3)             dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela programa nastave i učenja za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

4)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi, koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

Udžbenik sa prilagođenim pismom i/ili formatom

Član 4.

Prilagođeni udžbenik je prethodno po zakonu odobreni udžbenik kod kojeg su pismo i/ili format izmenjeni u skladu sa obrazovnim potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Vid prilagođavanja udžbenika utvrđuje tim za inkluzivno obrazovanje škole koju učenik pohađa.

Način prilagođavanja pisma i/ili formata udžbenika propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Priručnik

Član 5.

Priručnik predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih karakteristika učenika i polaznika, čiji sadržaj prati plan i program nastave i učenja i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Priručnik se može koristiti:

1)             za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udžbenik ili samostalno, čiji sadržaj omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;

2)             u osnovnom obrazovanju odraslih za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje;

3)             za obrazovanje učenika kojima je potrebna dodatna porška u obrazovanju i koji je pripremljeni u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Dodatno nastavno sredstvo

Član 6.

Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i može da se koristi za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i za samostalni rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Dodatno nastavno sredstvo može da bude i prilagođeno na način koji posebno doprinosi ostvarivanju ciljeva i ishoda datog predmeta. Prilagođeno dodatno nastavno sredstvo prati potrebe i mogućnosti učenika i polaznika kojima je potrebna dodatna podrška.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Član 7.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, školi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kojem obliku ili mediju, prema uzrastu dece i učenika: slikovnice, radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava

Član 8.

Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstvima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća.

Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije

Član 9.

Vlada može, u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, doneti odluku o finansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele, odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke udžbenika, priručnika, nastavnih sredstava i pomagala za učenike i polaznike koji su socijalno i materijalno ugroženi, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se do 1. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:

1)             nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se finansirati, odnosno sufinansirati udžbenici, priručnici, nastavna sredstva i pomagala;

2)             uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.

Izbor i nabavka udžbenika, priručnika, nastavnih sredstava i pomagala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.

Niskotiražni udžbenici

Član 10.

Niskotiražni udžbenik je udžbenik čiji su direktni i indirektni troškovi proizvodnje i zavisni troškovi prodaje veći od maloprodajne cene.

Niskotiražnim udžbenikom, iz stava 1. u smislu ovog člana smatra se:

1)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine;

2)             udžbenik prilagođen potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;

3)             udžbenik za ogledne programe;

4)             udžbenik za sticanje obrazovanja po posebnim programima (obrazovanje u inostranstvu, programi za talentovane učenike i sl.);

5)             udžbenik za predmete koje pohađa manje od dva posto učenika i polaznika od ukupnog broja učenika i polaznika u generaciji.

Izdavači udžbenika imaju obavezu da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini i da navedena sredstva obračunaju i uplate na namenski račun budžeta Republike Srbije najkasnije do 31. marta.

Vlada može, ako sredstva iz stava 3. ovog člana nisu dovoljna za finansiranje izdavanja niskotiražnih udžbenika, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, doneti odluku o sufinansiranju pripreme i/ili nabavke niskotiražnih udžbenika.

Odluka iz stava 4. ovog člana donosi se do 1. maja tekuće godine za narednu školsku godinu.

Izbor udžbenika iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom.

Upotreba jezika i pisma

Član 11.

Udžbenik, priručnik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo štampa se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Izuzetno, priručnik za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama i elektronski dodatak uz udžbenik može biti štampan na srpskom jeziku i latiničkom pismu, ukoliko je način izlaganja sadržaja plana i programa nastave i učenja određene stručne oblasti, usled korišćenja Međunarodnog sistema jedinica, u funkciji boljeg predstavljanja i razumevanja sadržaja.

Udžbenik, priručnik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo štampa se i na jeziku i pismu nacionalne manjine kada se obrazovno-vaspitni rad izvodi na tom jeziku.

Za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom udžbenik, priručnik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se u skladu sa potrebama i mogućnostima dece, učenika i polaznika, kako na srpskom, tako i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada sa decom, učenicima i odraslima oštećenog vida, udžbenik, priručnik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se na Brajevom pismu, u elektronskoj formi ili

formatima koji su prilagođeni (sadržaj cele strane štampan uvećano, fotografija obrađena za potrebe slabovidih učenika, fotografska uvećanja, reljefni crteži, sheme, karte, zvučni zapis odnosno drugi oblik i medij).

Udžbenik stranog jezika štampa se na odgovarajućem stranom jeziku i pismu. Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na elektronski dodatak.

Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije

Član 12.

Udžbenik, priručnik, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti.

Udžbenik, priručnik, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da diskriminišu ili dovode u neravnopravan položaj grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

II. IZDAVAČI UDžBENIKA

Član 13.

Izdavanje udžbenika, priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstvo i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost.

Priručnik za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.

Priručnik za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.

Priručnik za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuje programe osnovnog obrazovanja odraslih.

Centar za niskotiražne udžbenike

Član 14.

Javni izdavač osniva Centar za niskotiražne udžbenike kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa - pripremanje i štampanje niskotiražnih udžbenika iz člana 10. stav 2. ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javna preduzeća.

Na osnivanje, organizaciju i rad Centra iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju propisi koji se odnose na privredna društva.

Delatnost Centra finansira se iz sredstava izdavača u skladu sa članom 10 ovog zakona.

Centar izdaje niskotiražni udžbenik koji je izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika i polaznika.

III. PRIPREMANjE UDžBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika

Član 15.

Planom udžbenika utvrđuju se udžbenici po predmetima ili oblastima, razredima, nivoima obrazovanja i vrsti škole, koji se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih, planom udžbenika može se propisati i priručnik.

Planom udžbenika definiše se sastav udžbeničkog kompleta, vodeći se principom da je svaka komponenta udžbeničkog kompleta neophodan uslov za ostvarivanje ciljeva određenog predmeta. Svaka komponenta udžbeničkog kompleta ima jasnu funkciju, a sve komponente kompleta čine koherentnu celinu.

Plan udžbenika za osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje, opšteobrazovne predmete srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod), po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta, donosi ministar.

Plan udžbenika za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, po pribavljenom mišljenju Zavoda, donosi ministar.

Plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika za predmete od interesa za nacionalne manjine, na predlog Zavoda i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta, donosi ministar.

Plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama, na predlog Zavoda, po pribavljenom mišljenju Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi ministar.

Plan udžbenika ministar donosi istovremeno sa donošenjem plana i programa nastave i učenja, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika.

Predlog iz st. 4, 6. i 7. ovog člana, Zavod istovremeno dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu, odnosno Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Nadležni savet) i ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ako Nadležni savet ne dostavi mišljenje Ministarstvu, u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, ministar će doneti plan udžbenika bez mišljenja nadležnog saveta.

Plan udžbenika objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku" i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Sadržina plana udžbenika

Član 16.

Plan udžbenika sadrži:

1)             naslov udžbenika i drugih delova udžbeničkog kompleta za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;

2)             naslov priručnika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;

3)             jezik i pismo na kome se štampa udžbenik, odnosno priručnik.

Standardi kvaliteta udžbenika

Član 17.

Radi postizanja kvalitetnog i uravnoteženog obrazovanja i vaspitanja, zasnovanog na tekovinama i dostignućima savremene nauke, prilagođenog psihofizičkim, uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog, udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: Standardi).

Standardi predstavljaju uslove koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Standarde i uputstvo o njihovoj primeni, na predlog Zavoda, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta, donosi ministar.

Standardi se utvrđuju za:

1)             udžbenike;

2)             elektronski dodatak;

3)             priručnike;

4) dodatno nastavno sredstvo;

5) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo;

6) prilagođene udžbenike i dodatna nastavna sredstva.

Ispunjenost Standarda predstavlja osnov za donošenje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva i ekspertskog mišljenja.

Katalog udžbenika

Član 18.

Udžbenik odobren u skladu sa ovim zakonom do 1. februara uvršćuje se u Katalog udžbenika i može se koristiti u narednoj školskoj godini.

Katalog udžbenika se objavljuje najkasnije do 15. februara na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Katalog udžbenika sadrži sledeće podatke:

1)             naslov udžbenika;

2)             naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

3)             ime/imena autora udžbenika;

4)             broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;

5)             jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

6)             pun naziv izdavača;

7)             napomenu uz udžbenik da je prilagođen, kao i vid prilagođavanja.

Ako je novi program nastave i učenja stupio na snagu nakon 1. juna godine koja prethodi godini u kojoj će se on primenjivati, Katalog, odnosno njegov deo koji se odnosi na udžbenike odobrene po novom programu nastave i učenja, objavljuje se nakon što budu pregledani svi udžbenici koji su u roku od 150 dana od dana stupanja na snagu novog programa nastave i učenja predati na ocenu.

U slučaju donošenja novog programa nastave i učenja, udžbenici koji se nalaze u Katalogu po prethodnom programu mogu da se biraju i koriste do odobravanja i uvršćavanja u Katalog udžbenika odobrenog po novom programu nastave i učenja.

Ministarstvo se stara o ažuriranju Kataloga tokom cele godine.

Katalog se ne ažurira tokom postupka izbora udžbenika u periodu od 60 dana od dana objavljivanja Kataloga, osim za udžbenike koji su dobili odobrenje na ekspertizi i radi ispravke tehničkih grešaka.

Izdavač ima pravo da Ministarstvu podnese zahtev da se udžbenici koje izdavač povlači iz upotrebe brišu iz Kataloga udžbenika.

Zabranjeno je školi da koristi udžbenik koji nije uvršten u Katalog iz stava 1. ovog člana.

Katalog priručnika

Član 19.

Priručnici odobreni u skladu sa ovim zakonom uvršćuju se u Katalog priručnika.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)             priručnike za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama;

2)             priručnike za osnovno obrazovanje odraslih;

3)             priručnike sa prilagođenim pismom i/ili formatom za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog iz stava 1. ovog člana Ministarstvo objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1)             naslov priručnika;

2)             naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je priručnik namenjen;

3)             ime/imena autora priručnika;

4)             broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju priručnika;

5)             jezik i pismo na kome se štampa priručnik;

6)             pun naziv izdavača;

7)             napomenu uz priručnik da je prilagođen, kao i vid prilagođavanja.

Zabranjeno je školi da koristi priručnik koji nije uvršten u Katalog iz stava 1. ovog člana.

Lista dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 20.

Dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktična igrovna sredstva, odobrena u skladu sa ovim zakonom, uvršćuju se u Listu dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Listu iz stava 1. ovog člana Zavod objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Lista iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1)             naslov dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

2)             naziv predmeta, razred i vrsta škole, odnosno predškolske ustanove za koju su dodatno nastavno sredstvo, pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo namenjeni;

3)             ime/imena autora dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

4)             broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

5)             jezik i pismo na kome se štampa dodatno nastavno sredstvo, pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo;

6)             pun naziv izdavača;

7)             napomenu uz dodatno nastavno sredstvo da je prilagođeno, kao i vid prilagođavanja za učenike i polaznike kojima je potrebna dodatna podršku u obrazovanju i vaspitanju.

IV. ODOBRAVANjE UDžBENIKA, PRIRUČNIKA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH

IGROVNIH SREDSTAVA

Podnošenje zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika

Član 21.

Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika izdavač podnosi Ministarstvu. Zahtev iz stava 1. ovog člana izdavači mogu podneti tokom čitave godine.

Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine, podnosi se organu autonomne pokrajine nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).

Uz zahtev, izdavač podnosi u štampanoj i elektronskoj formi:

1)             grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis udžbenika u pet primeraka;

2)             elaborat u pet primeraka;

3)             odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udžbenika;

4) saglasnost izdavača da će omogućiti Centru i nastavnicima da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovnom planu za učenike sa smetnjama u razvoju;

5)             saglasnost izdavača da će omogućiti Centru da bez naknade koristi sadržaje udžbenika za potrebe štampanja udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika;

6)             saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika omogućiti Centru da bez naknade koristi sadržaje udžbenika za potrebe štampanja udžbenika u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom.

Elaborat iz stava 4. tačka 2) ovog člana sadrži tri stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika koju daje recenzentska komisija izdavača.

Recenzentska komisija iz stava 5. ovog člana ima najmanje tri člana iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast, pri čemu jedan obavezno mora da bude iz redova nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje udžbenika za versku nastavu, dostavlja i pozitivno mišljenje Komisije za versku nastavu.

Uz zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika štampanog na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine, izdavač dostavlja prethodnu saglasnost nacionalnog saveta nacionalne manjine i prevod tog udžbenika na srpski jezik, osim za udžbenik maternjeg jezika. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač.

Ministarstvo dostavlja Zavodu četiri primerka rukopisa udžbenika i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 10 dana od dana prijema rukopisa od izdavača.

Pokrajinski sekretarijat dostavlja ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod, četiri primerka rukopisa udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 10 radnih dana od dana prijema rukopisa od izdavača.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, dostavlja odobreni udžbenik na srpskom jeziku, prevod tog udžbenika na jezik i pismo nacionalne manjine i prethodnu saglasnost nacionalnog saveta nacionalne manjine. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač. Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi odgovor izdavaču u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva izdavača za davanje prethodne saglasnosti smatraće se da je dao saglasnost.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prilagođenog pisma i/ili formata odobrenog udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dostavlja odobreni udžbenik i udžbenik sa prilagođenim pismom i/ili formatom.

Postupak odobravanja udžbenika iz st. 11-12. ovog člana sprovodi se shodno odredbama ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Uz zahtev izdavač podnosi i dokaz o uplaćenoj taksi za stručnu ocenu.

Udžbenici i priručnici za stručne predmete u srednjim stručnim školama oslobađaju se takse za stručnu ocenu.

Visina takse za stručnu ocenu utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Sredstva od taksi iz stava 16. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika

Član 22.

Stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: stručna ocena) daje komisija koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati druga stručna lica.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu stručnu ocenu u roku od 60 dana od dana prijema rukopisa od strane Ministarstva.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod će pre donošenja stručne ocene, ukoliko rukopis sadrži nedostatke, jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka,radi njihovog otklanjanja.

Izdavač ima mogućnost da otkloni uočene nedostatke i tako ispravljen rukopis, u tri primerka u elektronskoj i štampanoj formi, vrati Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu u roku od 10 radnih dana od dana prijema rukopisa na doradu. Rok za ispravku nedostataka ne uračunava se u rok iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko izdavač ne dostavi korigovan tekst rukopisa udžbenika u roku iz stava 5. ovog člana, smatra se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika, o čemu Zavod, odnosno Pokrajinski zavod obaveštava Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod na osnovu obrazložene stručne ocene, daje predlog da se prihvati ili odbije zahtev za odobravanje rukopisa.

Predlog iz stava 7. ovog člana, zajedno sa obrazloženom stručnom ocenom, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu i izdavaču. Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu i primerak ispravljenog rukopisa udžbenika iz stava 5. ovog člana.

Sve stručne ocene objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda po odobravanju udžbenika.

Ukoliko Zavod, odnosno Pokrajinski zavod ne dostavi Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu stručnu ocenu, ministar, odnosno pokrajinski sekretar

će u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje stručne ocene, zatražiti od Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, dostavi stručnu ocenu.

Izuzetno, ukoliko Zavod, odnosno Pokrajinski zavod ni u dodatnom roku iz stava 10. ovog člana, ne dostavi stručnu ocenu, ministar, odnosno pokrajinski sekretar će u roku od osam dana od dana isteka dodatnog roka formirati Komisiju za pripremu stručne ocene iz reda odgovarajućih stručnjaka. Komisija dostavlja ministru, odnosno pokrajinskom sekretaru stručnu ocenu u roku od 20 dana od dana prijema rukopisa.

Na osnovu stručne ocene Komisije iz stava 11. ovog člana, ministar, odnosno pokrajinski sekretar u roku od 8 dana donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju rukopisa udžbenika.

Sredstva za rad Komisije iz stava 11. ovog člana padaju na teret sredstava Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda.

Podnošenje zahteva za odobravanje rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 23.

Zahtev za odobravanje rukopisa priručnika izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu.

Zahtev za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, izdavač podnosi Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

Zahteve iz stava 1. i 2. ovog člana izdavači mogu podneti tokom čitave godine. Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana izdavač podnosi priloge shodno odredbama člana 21. ovog zakona.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine, dostavlja prevod istog na srpski jezik i prethodnu saglasnost nacionalnog saveta nacionalne manjine. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač. Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi odgovor izdavaču u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva izdavača za davanje prethodne saglasnosti smatraće se da je dao saglasnost.

Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat dostavlja Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu četiri primerka rukopisa priručnika u štampanoj i elektronskoj formi u roku od osam dana od dana prijema.

Uz zahtev izdavač podnosi dokaz o uplaćenoj taksi za stručno mišljenje.

Visina takse za stručno mišljenje utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Sredstva od taksi iz stava 7. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 24.

Stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika daje komisija koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Stručno mišljenje o kvalitetu dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava daje komisija koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu, nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati druga stručna lica.

Stručno mišljenje iz stava 1. ovog člana, sa predlogom da se rukopis priručnika odobri ili ne odobri, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu i izdavaču u roku od 45 dana od dana prijema rukopisa.

Na osnovu stručnog mišljenja iz stava 2. ovog člana, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, odobrava dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva u roku od 45 dana od dana prijema rukopisa.

Ekspertiza rukopisa udžbenika i ekspertsko mišljenje

Član 25.

Izdavač koji nije saglasan sa stručnom ocenom, može u roku od osam dana od dana prijema stručne ocene podneti Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu, zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat, dostavlja Nadležnom savetu u roku od osam dana od dana prijema.

Nadležni savet obrazuje tročlanu stručnu komisiju.

Stručna komisija iz stava 3. ovog člana vrši ekspertizu rukopisa na osnovu Standarda i daje obrazloženo ekspertsko mišljenje u pisanoj formi, koje Nadležni savet u roku od 45 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu.

Stručna komisija donosi odluku većinom glasova.

Izuzetno, ako Nadležni savet, u roku iz stava 4. ovog člana, ne dostavi ekspertsko mišljenje, ministar, odnosno pokrajinski sekretar će u roku od osam dana od dana proteka roka iz stava 4. ovog člana formirati Komisiju za pripremu ekspertskog mišljenja iz reda odgovarajućih stručnjaka. Komisija dostavlja ministru, odnosno pokrajinskom sekretaru ekspertsko mišljenje u roku od 20 dana od dana prijema rukopisa.

Na osnovu ekspertskog mišljenja Komisije iz stava 6. ovog člana, ministar, odnosno pokrajinski sekretar donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju rukopisa udžbenika.

Troškove ekspertize rukopisa udžbenika snosi izdavač.

Sredstva za rad komisije padaju na teret sredstava koja je izdavač uplatio na ime troškova ekspertize.

Na postupak ekspertize rukopisa priručnika shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Zabranjeno je izdavaču da kontaktira i vrši uticaj na članove stručne komisije iz stava 3. ovog člana u toku postupka davanja ekspertskog mišljenja.

Visina takse za troškove ekspertize rukopisa udžbenika utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Sredstva od taksi iz stava 12. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sukob interesa

Član 26.

U postupku odobravanja rukopisa udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i

srednju školu, da nije zaposlen kod izdavača udžbenika, angažovan ili poslovno povezan sa njim, da nije povezan sa odgovornim licem izdavača, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njegovo izuzeće.

Odgovornim licem izdavača iz stava 1. ovog člana smatra se lice ovlašćeno za zastupanje i urednik.

Nadležnost za odobravanje udžbenika

Član 27.

Ministar odobrava udžbenik na predlog Zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize rukopisa udžbenika.

Ministar odobrava udžbenik za versku nastavu, na predlog Zavoda i na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za versku nastavu, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

Ministar, odnosno pokrajinski sekretar odobrava udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, na predlog Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda i na osnovu prethodne saglasnosti nacionalnog saveta nacionalne manjine, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja, ukoliko je sproveden postupak ekspertize rukopisa udžbenika.

Nadležnost za odobravanje priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 28.

Ministar odobrava priručnike na predlog Zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Nadležnost za odobravanje udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine

Član 29.

Pokrajinski sekretarijat odobrava udžbenik i priručnik na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na njenoj teritoriji, na predlog Pokrajinskog zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize, na osnovu prethodne saglasnosti nacionalnog saveta nacionalne manjine, i to:

1)             udžbenik i priručnik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

2)             dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa nastave i učenja za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

3)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

4)             udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi. Pokrajinski zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i

didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Postupak iz stava 1. ovog člana sprovodi se shodno odredbama čl. 21- 24. ovog zakona.

Postupak iz stava 2. ovog člana sprovodi se u skladu sa odredbama člana 24. ovog zakona.

Pokrajinski sekretarijat u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o odobravanju udžbenika i priručnika dostavlja Ministarstvu obaveštenje o odobrenim udžbenicima i priručnicima iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko Pokrajinski sekretarijat ne dostavi Ministarstvu obaveštenje iz stava 5. ovog člana, ministar u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje obaveštenja donosi rešenje kojim se odobrava udžbenik bez predloga Pokrajinskog sekretarijata, i saglasnosti nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Rešenje iz stava 6. ovog člana ministar dostavlja izdavaču u roku od osam dana od dana donošenja.

Pokrajinski zavod u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o odobravanju dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava dostavlja Zavodu obaveštenje o odobrenim dodatnim nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima, didaktičkim sredstvima i didaktičkim igrovnim sredstvima iz stava 2. ovog člana.

Udžbenike i priručnike iz stava 1. ovog člana Ministarstvo uvršćuje u Katalog udžbenika i Katalog priručnika iz čl. 18. i 19. ovog zakona.

Dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine iz stava 2. ovog člana Zavod uvršćuje na listu iz člana 20. ovog zakona.

Sadržina rešenja o odobravanju rukopisa udžbenika

Član 30.

Ministar, odnosno pokrajinski sekretar donosi rešenje o odobravanju rukopisa udžbenika u roku od osam dana od dana prijema predloga iz člana 22. stav 7. ovog zakona, odnosno ekspertskog mišljenja iz člana 25. st. 4. i 6. ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)             naslov udžbenika;

2)             naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je udžbenik namenjen;

3)             ime/imena autora;

4)             jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

5)             pun naziv izdavača;

6)             poziv na obrazloženu stručnu ocenu Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda, da se rukopis udžbenika odobri.

Ukoliko je izdavač podneo zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika, rešenje sadrži i poziv na ekspertsko mišljenje, koje se dostavlja u prilogu rešenja iz stava 1. ovog člana i čini njegov sastavni deo.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Ministar, odnosno pokrajinski sekretar, donosi rešenje o odobravanju priručnika, shodno odredbama ovog člana.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, donosi rešenje o odobravanju dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, shodno odredbama ovog člana.

Sadržina rešenja o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika

Član 31.

Ministar, odnosno pokrajinski sekretar, donosi rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika nakon isteka roka za podnošenje zahteva za ekspertizu iz člana 25. stav 1, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema ekspertskog mišljenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)             naslov rukopisa udžbenika;

2)             naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je rukopis udžbenika pripremljen;

3)             ime/imena autora;

4)             jezik i pismo na kome je rukopis udžbenika pripremljen;

5)             pun naziv izdavača;

6)             poziv na obrazloženu stručnu ocenu Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda, da se rukopis udžbenika ne odobri.

Ukoliko je izdavač podneo zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika, rešenje sadrži i poziv na ekspertsko mišljenje, koje se dostavlja u prilogu rešenja iz stava 1. ovog člana i čini njegov sastavni deo.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, donosi rešenje o odbijanju dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, shodno odredbama ovog člana.

Obustava i prekid postupka odobravanja udžbenika

Član 32.

Ako se tokom postupka za odobravanje udžbenika pravnosnažnom odlukom utvrdi da je povređeno autorsko pravo, ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, a ako je udžbenik odobren, povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Ako se u sudskom ili drugom postupku donese odluka kojom se određuje privremena mera zabrane izdavanja i upotrebe udžbenika ministar donosi zaključak o prekidu postupka, a ako je udžbenik odobren povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Rešenje, odnosno zaključak iz st. 1. i 2. ovog člana konačni su u upravnom postupku.

V. IZBOR I PRAĆENjE UDžBENIKA

Izbor udžbenika

Član 33.

Škola iz Kataloga bira udžbenik za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja.

Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu.

Odluku o izboru udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu koji izvode nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Ukoliko u Katalogu nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, škole od odobrenih udžbenika na srpskom jeziku vrše izbor udžbenika koji će biti preveden na jezik i pismo nacionalne manjine.

Udžbenik iz stava 4. ovog člana, koji je izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine u odnosu na ukupan broj učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu te nacionalne manjine, koristiće se u svim školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na tom jeziku i pismu.

Ministar, na osnovu odluke koju škola dostavlja Ministarstvu, utvrđuje koji je udžbenik iz stava 5. ovog člana, izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, o čemu obaveštava Centar za niskotiražne udžbenike.

Centar za niskotiražne udžbenike u obavezi je da prevede udžbenik izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koriste udžbenike koje je izabrala škola u skladu sa odlukom iz st. 2. i 3. ovog člana.

U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti predmet po pravilu se koristi isti udžbenik jednog izdavača.

Odluku iz st. 2. i 3. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Kataloga udžbenika.

Ukoliko škola ne dostavi odluku o izboru udžbenika, Ministarstvo će u roku od pet radnih dana od dana isteka roka iz stava 10. ovog člana, doneti odluku da se u školi koriste udžbenici iz Kataloga udžbenika koji su najzastupljeniji na teritoriji nadležne školske uprave.

Izbor udžbenika se vrši za period od četiri školske godine.

Izuzetno, odluku o promeni udžbenika može doneti nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu, koju dostavlja na mišljenje Ministarstvu.

Za školsku godinu u kojoj se prvi put primenjuje novi program nastave i učenja, udžbenici se biraju na period od jedne školske godine.

Konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u nastavi škola objavljuje na vidnom mestu u školi i obavezujuća je za sve koji učestvuju u obrazovno-vaspitnom radu.

Podatke o udžbenicima iz konačne odluke iz stava 15. ovog člana, škola unosi u elektronski registar udžbenika, koji vodi Ministrstvo.

Elektronski registar udžbenika javno je dostupan na zvaničnoj internet strani Ministarstva.

Podatke iz elektronskog registra udžbenika Ministarstvo javno objavljuje na svom sajtu.

Spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom, škola čuva u papirnoj i elektronskoj formi, u skladu sa zakonom.

Korišćenje dodatnog nastavnog sredstva

Član 34.

Nastavnik može preporučiti učenicima korišćenje dodatnog nastavnog sredstva.

Dodatno nastavno sredstvo može da se koristi, ali bez uslovljavanja kupovine od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Kupovina dodatnog nastavnog sredstva od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika može se vršiti isključivo po pribavljenoj saglasnosti Saveta roditelja i pribavljenoj pojedinačnoj saglasnosti svakog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Član 35.

Škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika i dodatnih nastavnih sredstava, ukoliko se time roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima olakšava pribavljanje potrebnih udžbenika.

Izdavaču je zabranjeno da učini, a predškolskoj ustanovi, školi i zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kojem iznosu ili obliku.

Donacijom, poklonom ili reprezentacijom iz stava 5. ovog člana ne smatra se predstavljanje udžbenika, reprezentacije male vrednosti, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje školi radi realizacije izbora udžbenika.

Praćenje udžbenika

Član 36.

Kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod, u skladu sa zakonom.

VI. IZDAVANjE UDžBENIKA

Obaveze izdavača udžbenika

Član 37.

Obaveza izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, je da:

1)             objavi udžbenik prema rukopisu koji je odobren;

2)             obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za školsku godinu u kojoj je objavljen Katalog udžbenika;

3)             učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu;

4)             primerak odobrenog udžbenika dostavi Zavodu, najkasnije do 15. avgusta godine

U             kojoj je udžbenik prvi put objavljen u Katalogu;

5)             dostavi rukopis udžbenika Centru za niskotiražne udžbenike po nalogu Ministra;

6)             uplati sredstva u visini od 2% od neto prihoda ostvarenog od prodaje udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Sredstva od takse iz stava 1. tačka 6) ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda, a koriste se za namene utvrđene članom 10. ovog zakona.

Kao sredstvo obezbeđenja za ispunjenje obaveze iz stava 1. tačka 6) ovog člana, izdavač najkasnije do 1. juna godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika, dostavlja Ministarstvu menicu u visini od 2% od projektovanog neto prihoda, koji se izračunava na osnovu tiraža koji predstavlja broj udžbenika potreban za sve učenike koji pohađaju škole koje su izabrale udžbenike tog izdavača pre objavljivanja Kataloga, za jednu školsku godinu.

Obaveze izdavača iz stava 1. tač. 1-4) ovog člana odnose se i na izdavače čiji su udžbenici i priručnici uvršteni u Katalog udžbenika i Katalog priručnika, osim u slučaju postojanja odluke Vlade o finansiranju u skladu sa čl. 9. i 10. ovog zakona.

Sadržina udžbenika objavljenog u Katalogu

Član 38.

Udžbenik koji je objavljen u Katalogu, osim podataka utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, sadrži i:

1)             naslov;

2)             naziv predmeta ili oblasti, razred i vrstu škole za koju se izdaje;

3)             broj i datum akta kojim je rukopis odobren za izdavanje i upotrebu u školi;

4)             posebne napomene u vezi sa izdavanjem i korišćenjem.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na priručnike, dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Novo izdanje udžbenika

Član 39.

Novo izdanje udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem, ne podleže ponovnom odobravanju.

Promenom sadržaja ne smatra se:

1)             ispravljanje grešaka i omaški u tekstu (imena, nazivi, brojevi, pravopisne greške, zastarele ilustracije i sl.);

2)             izmene i/ili dopune koje nastaju iz potrebe da se izvrši usklađivanje sa promenom propisa, izuzev propisa koji se odnose na Standarde, Plan udžbenika i plan i program nastave i učenja;

3)             izmene i/ili dopune na osnovu zvaničnih podataka (naučni podaci, merne jedinice, tehničke, tehnološke i druge oznake);

4)             unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 10% sadržaja.

Izdavač najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu podnosi Ministarstvu zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Uz zahtev, izdavač dostavlja u štampanoj i elektronskoj formi dva primerka rukopisa novog izdanja udžbenika, obrazloženje izmena i dopuna udžbenika i dokaz o uplati takse.

Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana, dostavlja Zavodu rukopis novog izdanja udžbenika u štampanoj i elektronskoj formi i obrazloženje izmena i dopuna udžbenika.

Zavod u roku od 30 dana od dana prijema zahteva izdavača, dostavlja Ministarstvu i izdavaču stručno mišljenje komisije koju formira iz reda zaposlenih da je novo izdanje udžbenika izmenjeno u skladu sa stavom 2. ovog člana i da ne podleže ponovnom odobravanju, odnosno da predati rukopis ne predstavlja novo izdanje udžbenika u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Ukoliko u Zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati druga stručna lica.

Ministar u roku od osam dana od dana prijema stručnog mišljenja iz stava 6. ovog člana donosi rešenje, kojim utvrđuje da li novo izdanje udžbenika predstavlja izdanje koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udžbenike koje odobrava Pokrajinski sekretarijat.

Odredbe st. 4-8. ovog člana shodno se primenjuju na postupak odobravanja udžbenika iz člana 21. st. 11. i 12. ovog zakona.

Visina takse iz stava 4. ovog člana utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Sredstva od takse iz stava 4. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

VII. POVLAČENjE UDžBENIKA IZ UPOTREBE

Član 40.

Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju:

1)             da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom;

2)             iz člana 32. ovog zakona (povreda autorskog prava);

3)             da izdavač ne obezbedi izabrani udžbenik prema iskazanim potrebama škola, u skladu sa ovim zakonom.

4)             da je tokom korišćenja određenog udžbenika procenjeno da se njegovom upotrebom ne obezbeđuje ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja.

Zahtev za povlačenje udžbenika svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni organ može podneti Ministarstvu.

U slučaju podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika iz razloga utvrđenog stavom 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika.

Ministarstvo na osnovu pribavljenog mišljenja Zavoda, zahteva od izdavača da u roku od 30 dana odštampa udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom i zameni sve primerke povučenog udžbenika koje mu škola dostavi.

Po dobijanju zahteva izdavač je dužan da u roku od tri dana potvrdi Ministarstvu da će postupiti u skladu sa stavom 4. ovog člana, u suprotnom ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

U slučaju podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika iz razloga utvrđenog stavom 1. tačka 4) ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika.

Ako Zavod oceni da je zahtev za povlačenje udžbenika opravdan, jer se njegovim korišćenjem ne obezbeđuje ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, upućuje izdavaču obrazloženje sa svim uočenim nedostacima. Ukoliko izdavač u roku od 10 radnih dana ne dostavi Zavodu ispravljen rukopis udžbenika, Zavod predlaže ministru, da donese rešenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe.

Ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenjem iz stava 8. ovog člana udžbenik se povlači iz upotrebe u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, o čemu Ministarstvo obaveštava škole koje koriste povučeni udžbenik.

Škola koja koristi udžbenik koji je povučen iz upotrebe na osnovu stava 1. tačka 2) i 4) ovog člana nastaviće da ga koristi do kraja tekuće školske godine.

U slučaju iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana Ministarstvo obaveštava škole koje su odabrale udžbenik koji je povučen iz upotrebe da u roku od tri dana izaberu drugi udžbenik iz Kataloga udžbenika.

Škola o izboru iz stava 11. ovog člana obaveštava Ministarstvo, o čemu Ministarstvo u roku od tri dana obaveštava izdavača čiji je udžbenik škola izabrala.

Povučeni udžbenik briše se iz Kataloga udžbenika.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na udžbenike koje je odobrio Pokrajinski sekretarijat, kao i na priručnike.

VIII. NADZOR

Član 41.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 od 500.000,00 dinara ako:

1)             kontaktira i vrši uticaj na članove stručne komisije i lica koja učestvuju u postupku davanja ekspertskog mišljenja (član 25. stav 11.);

2)             učini donaciju, poklon ili reprezentaciju (član 35. stav 2.);

3)             ne dostavi Ministarstvu menicu (član 37. stav 3.).

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 od 250.000,00 dinara ako:

1)             prodaje udžbenik i priručnik, koji se štampaju na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno sa prilagođenim pismom i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom po većoj maloprodajnoj ceni koja je veća od maloprodajne cene udžbenika i priručnika sa PDV-om na srpskom jeziku, odnosno čiji se sadržaj i/ili format prilagođava;

2)             ne dostavi primerak udžbenika Zavodu (član 37. stav 1. tačka 4).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača − pravnog lica za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola ako:

1)             koristi udžbenik koji nije uvršten u Katalog (član 18. stav 9.);

2)             koristi priručnik koji nije uvršten u Katalog priručnika (član 19. stav 5.);

3)             ne sprovede izbor udžbenika u skladu sa članom 33. ovog zakona;

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola, odnosno predškolska ustanova ako primi donaciju, poklon ili reprezentaciju učinjenu na neposredan ili posredan način od izdavača (član 35. stav 2.).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole, odnosno predškolske ustanove, za prekršaj iz stava 2. ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se lice koje daje stručnu ocenu, stručno mišljenje, odnosno ekspertsko mišljenje, ukoliko:

1) ne da stručnu ocenu u skladu sa članom 22. ovog zakona; 2) ne da stručno mišljenje, u skladu sa članom 24. ovog zakona;

3) ne da ekspertsko mišljenje u skladu sa članom 25. ovog zakona;

4)             odbije da potpiše izjavu o sukobu interesa (član 26. stav 1.).

X.             PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Postupci za odobravanje rukopisa udžbenika koji su započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima prema kojima su započeti.

 

Udžbenici koje su škole odabrale za korišćenje u nastavi od školske 2016/2017 do školske 2018/2019. godine koristiće se u tim školama do promene programa nastave i učenja.

Udžbenici koji su odobreni na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) ostaju u upotrebi do promene plana i programa nastave i učenja, odnosno do odobravanja udžbenika usklađenog sa novim planom i programom nastave i učenja.

Priručnici za obrazovanje odraslih pripremljeni u okviru projekta "Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih" ostaju u upotrebi, besplatni su za polaznike i mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa zvanične internet stranice Ministarstva.

Udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih mogu da štampaju priručnike iz stava 4. ovog člana.

Priručnici iz stava 4. ovog člana mogu se finansirati u skladu sa odlukom Vlade iz člana 9. ovog zakona ili iz drugih izvora.

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15).

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja novih podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Reforma obrazovanja i vaspitanja započeta je 2002. godine, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 22/02) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 23/02). U sklopu prve faze reforme obrazovanja i vaspitanja, izvršene su izmene ovih zakona koje su se odnosile na demokratizaciju, decentralizaciju i depolitizaciju sistema obrazovanja u upravljanju, rukovođenju i kontroli rada škole.

Donošenjem sistemskog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03, 64/03 - ispr, 58/04, 62/2004 - ispr, 101/05 - dr. zakon, 79/05 - dr. zakon, 81/05 - ispr. dr. zakona i 83/05 - ispr. dr. zakona) nastavljena je započeta reforma sistema obrazovanja i vaspitanja koja je zahtevala novi kvalitet u obrazovanju, koji se, između ostalog, obezbeđuje i kvalitetnim udžbenicima.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja data je mogućnost da se za isti predmet koristi više udžbenika. Takvo rešenje je zahtevalo stvaranje zakonskih mogućnosti da se i privatni izdavači uključe u izdavanje udžbenika za osnovnu i srednju školu. Kako to nije bilo moguće prema ranije važećem Zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima, na osnovu pravilnika o programu ogleda, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uvedeni su i privatni izdavači. U toku primene ogleda i postupku njegove evaluacije, konstatovano je da postoje problemi zbog nedostatka standarda kvaliteta udžbenika, jer se odobravanje udžbenika, kako za privatne, tako i za javnog izdavača obavljalo bez propisanih standarda, što je stvaralo pravnu nesigurnost za sve izdavače na tržištu.

Tekst Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, koji je donet 1993. godine, a izmenjen 2006. godine, neophodno je bilo izmeniti radi uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira u pogledu nadležnosti i postupka odobravanja udžbenika, kako bi se obezbedilo usaglašavanje rešenja u oblasti izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava sa rešenjima propisanim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i sa propisima Evropske unije, u skladu sa Nacionalnim programom integracije Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Do donošenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2003. godine pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za osnovnu i srednju školu bilo je uređeno Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 29/93 i 62/06), a izdavanje udžbenika bilo je isključivo u nadležnosti Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike".

Navedenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao sistemskim zakonom u oblasti obrazovanja upućuje se na odobravanje udžbenika u skladu sa posebnim zakonom, tako da je donet Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 72/09).

Donošenjem novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stvorena je zakonska mogućnost da ministar odobri veći broj udžbenika za isti predmet u istom razredu, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju udžbenici i nastavna sredstva. Takođe, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja data je mogućnost uvođenja novina radi unapređenja obrazovno-vaspitnog rada, s tim da se te novine pre uvođenja u sistem obrazovanja provere ogledom. Programima ogleda za izdavanje udžbenika koji je uveden za osnovnu školu za nove reformisane nastavne planove i programe data je mogućnost da, osim javnog preduzeća, udžbenike izdaju i drugi izdavači - privatni izdavači u cilju obezbeđivanja većeg broja udžbenika za isti predmet u istom razredu, radi podizanja kvaliteta udžbenika i sprečavanja monopola u oblasti izdavanja udžbenika.

Zakon je bio koncipiran sa ciljem da obezbedi održivi razvoj obrazovanja i bio je u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala (UN - Obrazovanje za sve, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta - "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 15/90 i "Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/96 i 2/97 - Konvencija o održivom razvoju), a bio je u skladu i sa mapom puta Srbije ka Evrointegracijama, kao i sa pozitivnim zakonskim regulativama iz ove oblasti država u regionu. Donošenjem ovog Zakona načinjen je iskorak u reformi obrazovanja tokom više decenija unazad. Njime je otvoreno tržište, uvedena raznovrsnost ponude i konkurencija kvaliteta. Uz uspostavljenu proceduru odobravanja udžbenika i poštovanja propisanih standarda i rokova u postupku odobravanja udžbenika težilo se obezbeđenju blagovremenog izdavanja udžbenika u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada. Time se prevazilazio višedecenijski monopol u oblasti izdavanja udžbenika i stvorena je pravna sigurnost i jednaki uslovi za sve izdavače u postupku izdavanja udžbenika, uz obavezu izdavanja i niskotiražnih udžbenika. Uvođenjem konkurencije, obezbeđena je raznovrsnost ponude, dostupnost svim korisnicima pod jednakim uslovima, bez diskriminacije po bilo kom osnovu i mogućnost da korisnici izaberu udžbenike koji odgovaraju potrebama učenika, nastavnika i škola za odgovarajući predmet ili oblast, od licencirane izdavačke kuće, po procedurama koje su definisane zakonom.

Usled težnje da se reše uočeni problemi nastali u petogodišnjoj primeni Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima iz 2009. godine, a zbog obaveze usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2013. godine, donet je Zakon o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15 - dalje: Zakon). Zakonom je trebalo da se obezbede tri glavna cilja: veća transparentnost postupka odobravanja i izbora udžbenika i smanjenje rizika od korupcije u postupku izbora udžbenika, obezbeđivanje dostupnosti nedostajućih udžbenika za sve kategorije učenika i zaštita porodičnog budžeta. Kako bi se pomenuti ciljevi ostvarili, Zakon je uveo nova rešenja, bitno različita od rešenja u prethodnom zakonu: nove udžbeničke kategorije; propisivanje pravnog osnova za tzv. besplatne udžbenike; ukidanje licence za izdavače i uvođenje novih kategorija izdavača; novi postupak izbora udžbenika na četiri godine, uključujući Listu odobrenih udžbenika; nov način formiranja Kataloga odobrenih udžbenika; uvođenje Liste ocenjivača rukopisa udžbenika; uređivanje postupka utvrđivanja sumnje na sukob interesa; sankcionisanje korupcije prilikom postupka izbora udžbenika; propisivanje maksimalne maloprodajne cene sa porezom na dodatnu vrednost; uvođenje menice kao sredstva obezbeđenja koje se koristi za obezbeđivanje dostupnosti udžbenika.

Nakon nepune dve godine primene, analize i sagledavanja efekata došlo se do zaključaka da pojedini instituti i propisana rešenja ne korespondiraju sa postojećim kapacitetima institucija nadležnih za sprovođenje Zakona, da određene pravne institute nije moguće ostvariti u praksi, da su propisane procedure složene, neefikasne i dugotrajne, te da je potrebno određena rešenja precizirati, pojedine institute ukinuti, te celishodnijim rešenjima urediti nadležnost organa i rokove upodobiti zahtevima procesne ekonomije.

Iako važeći zakon omogućava izdavanje udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, i dalje gotovo da ne postoje novi ili odgovarajući udžbenici i nastavna sredstva za ovu kategoriju učenika.

Utvrđena je potreba da se poboljšaju, preciziraju i pojednostave postojeće procedure, čime bi se povećala efikasnost celokupnog postupka odobravanja udžbenika i osigurao veći kvalitet udžbenika.

Utvrđena je i potreba da se određeni stručni termini drugačije ili preciznije definišu, kao i da se drugačije uredi postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja udžbenika, sredstvima budžeta Republike Srbije, posebno vodeći računa o materijalnoj/socijalnoj dimenziji korisnika besplatnih udžbenika, kao i jednakoj dostupnosti i obezbeđivanju nedostajućih udžbenika za sve učenike, uvođenjem instituta niskotiražnih udžbenika i formiranjem Centra za izdavanje niskotiražnih udžbenika.

Imajući u vidu navedeno i da probleme u primeni Zakona nije moguće rešiti bez donošenja novog zakona, kao i zbog obima izmena to jedini način za rešavanje problema.

III.            OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1 – 12.)

Član 1. – uređen je predmet zakona, oblasti koje uređuje, i to: pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola), pripremanje, odobravanje, izdavanje i povlačenje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i školu, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu.

Član 2. – uređeno je šta obuhvata pojam udžbenika, udžbeničkog kompleta i drugog nastavnog sredstva.

Član 3. – propisano je šta se smatra udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine, kao i da se odredbe člana 3. shodno primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

Član 4. – definisan je pojam udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Propisano je da vid prilagođavanja udžbenika utvrđuje tim za inkluzivno obrazovanje škole koju učenik pohađa, a način prilagođavanja propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Član 5. – uređen je na novi način institut priručnika kao nastavnog sredstva i utvrđen način i oblik primene. Priručnik predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati plan i program nastave i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom. Cilj ovog zakonskog rešenja je da se u postupku odobravanja koji je kraći i fleksibilniji dođe do nastavnog sredstva prilagođenog određenoj kategoriji dece, učenika i polaznika, koje je usklađeno sa savremenim tokovima struke i pedagoško-metodičkim zahtevima.

Član 6. – uređeno je dodatno nastavno sredstvo kao drugo nastavno sredstvo koje doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i može da se koristi za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i za samostalni rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Član 7. – propisani su pojmovi didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva koja se koriste u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, školi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 8. – uređena je obaveza škole da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koje se koriste u obrazovno-vaspitnom radu, koja

predstavljaju sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Član 9. – uređen je pravni osnov da Vlada može da donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke i dodele udžbenika, priručnika i nastavnih sredstava i pomagala sredstvima budžeta Republike Srbije za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Preciziran je rok za donošenje odluke o finansiranju, te utvrđen predmet odluke koju Vlada donosi.

Član 10. – vraća se u zakonsko rešenje i uređuje institut – niskotiražni udžbenik, precizira se definicija, podela, i način finansiranja. Precizira se obaveza izdavača u obezbeđivanju sredstava za finansiranje izdavanja niskotiražnih udžbenika. Uređen je način postupanja Vlade u slučaju nedostatka finansijskih sredstava za finansiranje izdavanja niskotiražnih udžbenika i preciziran je rok za donošenje odluke o finansiranju.

Član 11. – uređuje se upotreba jezika i pisma na kojima se štampaju udžbenik, priručnik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo, u skladu sa potrebama učenika (srpski jezik i pismo, strani jezik, jezik nacionalnih manjina, Brajevo pismo ili formati koji su prilagođeni za slepe i slabovide, za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom). Propisano je da izuzetno, priručnik za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može biti štampan na srpskom jeziku i latiničnom pismu, ukoliko je način izlaganja sadržaja nastavnog programa određene stručne oblasti, usled korišćenja Međunarodnog sistema mera i jedinica u funkciji boljeg predstavljanja i razumevanja sadržaja.

Član 12. – uređuje se zabrana diskriminacije u sadržajima udžbenika, priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva, didaktičkog igrovnog sredstva u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije i zakonom koji uređuje oblast zabrane diskriminacije.

II. IZDAVAČI UDžBENIKA (čl. 13 – 14.)

Član 13. – uređuje se pojam izdavača udžbenika, (javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost). Propisano da se izdavanjem priručnika, pored izdavača mogu baviti udruženja stručnih i umetničkih škola, udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih, udruženja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i strukovno udruženje defektologa.

Član 14. – uređuje pitanje osnivanja Centra za niskotiražne udžbenike kao društva sa ograničenom odgovornošću, od strane javnog izdavača.

Ovo je novo rešenje koje treba da reši problem pripremanja i štampanja niskotiražnih udžbenika, kao delatnosti od opšteg interesa, i to po pravilu sredstvima svih izdavača. U članu 10. predviđena je mogućnost sufinansiranja sredstvima budžeta kada je u pitanju priprema i nabavka niskotiražnih udžbenika.

III. PRIPREMANjE UDžBENIKA (čl. 15 – 20.)

Član 15. – uređuje se pojam, postupak, nadležnost i rokovi za donošenje kao i objavljivanje Plana udžbenika. Propisano je da, ukoliko nadležni savet (Nacionalni prosvetni savet ili Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih) ne donese plan udžbenika u roku od 45 dana od dana kada mu Zavod dostavi predlog, ministar donosi plan udžbenika.

Član 16. – utvrđena je sadržina plana udžbenika. Ukida se rešenje iz dosadašnjeg zakona o preporučenom broju strana, odnosno obimu udžbenika, kao suvišno uređivanje, s obzirom da prema predloženim rešenjem u članu 2. stav 1. udžbenik, kao osnovno nastavno sredstvo može biti u bilo kom obliku ili mediju, te je samim tim nepotrebno propisivanje preporučenog broja strana s obzirom da broj

strana udžbenika može biti različit u elektronskom i štampanom izdanju, kao i u zavisnosti od formata udžbenika.

Član 17. – utvrđuje se pojam, postupak i nadležnost za donošenje Standarda kvaliteta udžbenika, i obaveza da udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika i koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene. Standardi kvaliteta i uputstvo o njihovoj primeni utvrđuju se za: udžbenike, elektronski dodatak, priručnike, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo, prilagođene udžbenike i dodatna nastavna sredstva.

Član 18. – uređuju se na drugačiji način pitanja koja se odnose na Katalog udžbenika. Kako usled uvođenja novih nastavnih programa, sukcesivno po godinama, nije moguće vršiti odabir udžbenika na period od četiri godine, to nastavnici nemaju uvid u komplet udžbenika za svoj predmet koji bi koristili u kontinuitetu. S obzirom da se radi o potpuno novim udžbenicima koji nisu primenjivani u praksi, neophodno je omogućiti nastavnicima da primenom udžbenika u nastavi provere i utvrde empirijski da li je njihov kvalitet i sadržaj odgovarajući učenicima. Takođe, predlaže se utvrđivanje novih procesno ekonomičnijih rokova za objavu kataloga udžbenika, jer su se rokovi propisani važećim Zakonom pokazali kao neostvarivi i necelishodni.

Predloženo rešenje je da se udžbenik odobren u skladu sa ovim zakonom do 1. februara uvršćuje u Katalog odobrenih udžbenika i da se može koristiti u narednoj školskoj godini. Katalog se objavljuje najkasnije do 15. februara na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Ako je novi program nastave i učenja stupio na snagu nakon 1. juna godine koja prethodi godini u kojoj će se on primenjivati, Katalog, odnosno njegov deo koji se odnosi na udžbenike odobrene po novom programu nastave i učenja, objavljuje se nakon što budu pregledani svi udžbenici koji su predati na ocenu, a u roku od 150 dana od dana stupanja na snagu novog programa nastave i učenja. U slučaju donošenja novog programa nastave i učenja, udžbenici koji se nalaze u Katalogu po prethodnom programu mogu da se biraju i koriste do odobravanja i uvršćavanja u Katalog udžbenika odobrenog po novom programu nastave i učenja.

Predviđeno je da se Ministarstvo stara o ažuriranju Kataloga tokom cele godine, kao i da se Katalog ne ažurira tokom postupka izbora udžbenika u periodu od 60 dana od dana objavljivanja Kataloga, osim za udžbenike koji su dobili odobrenje na ekspertizi i radi ispravke tehničkih grešaka. Propisuje se da je školama zabranjeno da koriste udžbenik koji nije uvršten u Katalog.

Član 19. – uređen je institut Kataloga priručnika. Propisano je šta sadrži katalog priručnika, kao i koji su obavezni podaci koji se unose u katalog priručnika, te da se školama zabranjuje da koriste udžbenik koji nije uvršten u katalog priručnika.

Član 20. – uređen je institut Liste dodatnih nastavnih sredstva, didaktičkih sredstva i didaktičkih igrovnih sredstava. Propisano je šta sadrži Lista, kao i koji su obavezni podaci koji se unose u Listu, kao i način ažuriranja od strane nadležnog Zavoda.

IV. ODOBRAVANjE UDžBENIKA, PRIRUČNIKA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA (čl. 21 – 32.)

Član 21. – uređen je način podnošenja zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika. Predlaže se izmenjeno rešavanje uređivanja instituta podnošenja zahteva za odobravanje udžbenika preciziranjem da se zahtev može podneti tokom čitave godine, te uređuje postupanje izdavača niskotiražnih udžbenika u slučajevima kada udžbenik ne postoji na Listi odobrenih udžbenika a ni jedan izdavač nije podneo zahtev za odobravanje udžbenika koji pripada grupi niskotiražnih udžbenika.

Član 22. – uređena je stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika na drugačiji način od rešenja u dosadašnjem zakonu. Usled uvođenja novih nastavnih programa u praksi se pokazalo da je neostvarivo da nadležni Zavodi formiraju komisije i da nema dovoljnog broja stručnih lica za sve potrebne komisije kada veći broj izdavača preda udžbenike istovremeno na stručnu ocenu. Takođe, predlaže se utvrđivanje rokova za postupanje nadležnog ministra u slučajevima kada nadležni Zavodi ne izvrše blagovremeno utvrđene obaveze, kako bi se prevazišla situacija koja bi dovela do zastoja u postupku odobravanja udžbenika.

Član 23. – propisuje se da zahtev za odobravanje rukopisa priručnika izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja, a dodatno nastavno sredstavo, didaktička sredstava i didaktička igrovna sredstva Zavodu, odnosno ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Usled neophodnosti da se postupak pojednostavi i procesni rokovi celishodnije urede, novo rešenje koje se predlaže je da izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine, dostavlja prevod istog na srpski jezik i prethodnu saglasnost nacionalnog saveta nacionalne manjine, a ukoliko isti ne dostavi odgovor izdavaču u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva izdavača za davanje prethodne saglasnosti smatraće se da je dao saglasnost.

Takođe, predviđena novina je da se visina takse za stručno mišljenje utvrđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Član 24. – uređuje postupak davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, kvalitetu dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i jasno utvrđuje nadležnost Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata.

Predviđena novina je da stručno mišljenje o kvalitetu dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava daje komisija koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, a da, ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu, nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu da se angažuju druga stručna lica.

Član 25. – propisuje se postupak ekspertize rukopisa udžbenika i davanje ekspertskog mišljenja. Definisano je podnošenje zahteva za ekspertizu, nadležnost za postupanje i rokovi u postupku davanja ekspertskog mišljenja. Predlaže se utvrđivanje rokova za postupanje nadležnog ministra u slučajevima kada nadležni savet ne izvrši blagovremeno utvrđene obaveze, kako bi se prevazišla situacija koja bi dovela do zastoja u postupku odobravanja udžbenika. Takođe, predviđena novina je da se visina takse za troškove ekspertize rukopisa udžbenika utvrđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Član 26. – uređuje se sukob interesa u postupku odobravanja rukopisa udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava. Predloženo rešenje je da lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, da nije zaposlen kod izdavača udžbenika, angažovan ili poslovno povezan sa njim, da nije povezan sa odgovornim licem izdavača, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njegovo izuzeće.

Član 27. – utvrđena je nadležnost za odobravanje udžbenika na srpskom jeziku, udžbenika za versku nastavu i udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Član 28. – utvrđena je nadležnost da ministar odobrava priručnike, na predlog Zavoda, kao i da Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Član 29. – utvrđena je nadležnost u postupku odobravanja udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine. Nadležnost autonomne pokrajine odnosi se samo na nacionalne manjine čiji nacionalni saveti imaju sedište na njenoj teritoriji.

Član 30. – propisana je sadržina rešenja o odobravanju rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike, dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 31. – propisana je sadržina rešenja o odbijanju zahteva odobravanja rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike, dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Član 32. – utvrđeni su slučajevi u kojima se postupak odobravanja udžbenika obustavlja, odnosno prekida, a udžbenik povlači iz upotrebe, ukoliko je prethodno odobren. O obustavi, odnosno prekidu postupka ministar donosi zaključak, a o povlačenju udžbenika ministar donosi rešenje, koja su konačna u upravnom postupku.

V. IZBOR I PRAĆENjE UDžBENIKA (čl. 33 – 35.)

Član 33. – uređuje se izbor udžbenika. Predložena rešenja su drugačija u odnosu na izbor udžbenika propisan važećim zakonom. Za razliku dosadašnjeg rešenja, propisano je da škola iz Kataloga bira udžbenik za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja.

Novina su odredbe kojima se utvrđuje da ukoliko u Katalogu nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, škole od odobrenih udžbenika na srpskom jeziku vrše izbor udžbenika koji će biti preveden na jezik i pismo nacionalne manjine. Ovako odabran udžbenik, koji je izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine u odnosu na ukupan broj učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu te nacionalne manjine, koristiće se u svim školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na tom jeziku i pismu. Ministar, na osnovu odluke koju škola dostavlja Ministarstvu, utvrđuje koji je udžbenik izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, o čemu obaveštava Centar za niskotiražne udžbenike. Centar za niskotiražne udžbenike u obavezi je da prevede udžbenik izabran za korišćenje od strane najvećeg broja učenika koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Takođe, novina su i odredbe koje se odnose na promenu udžbenika i izbor udžbenika za novi program nastave i učenja. Odluku o promeni udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblast predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu i o ovoj odluci škola pribavlja mišljenje Ministartva. Za školsku godinu u kojoj se prvi put primenjuje novi program nastave i učenja, udžbenici se biraju na period od jedne školske godine.

Novina je da podatke o udžbenicima iz konačne odluke, koju škola objavljuje na vidnom mestu u školi i koja je obavezujuća za sve koji učestvuju u obrazovno-vaspitnom radu, škola unosi u elektronski registar udžbenika, koji vodi Ministrstvo. Elektronski registar udžbenika javno je dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Član 34. – uređen je na drugačiji način odnos i ovlašćenja nastavnika, škole i izdavača u postupku korišćenja dodatnih nastavnih sredstava.

Novo rešenje je da nastavnik može preporučiti učenicima korišćenje dodatnog nastavnog sredstva ali bez uslovljavanja kupovine od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Kupovina dodatnog nastavnog sredstva od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika može se vršiti isključivo po pribavljenoj saglasnosti Saveta roditelja i pribavljenoj pojedinačnoj saglasnosti svakog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Član 35. – propisuje da škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika i dodatnih nastavnih sredstava, ukoliko se time roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima olakšava pribavljanje potrebnih udžbenika, a donacijom, poklonom ili reprezentacijom učinjenom od strane izdavača, člana ne smatra se predstavljanje udžbenika, reprezentacije male vrednosti, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje školi radi realizacije izbora udžbenika.

Član 36. – propisuje nadležnost Zavoda da prati kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

VI. IZDAVANjE UDžBENIKA (čl. 37 – 39.)

Član 37. – utvrđene su obaveze izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog udžbenika.

Predložena rešenja su drugačija u odnosu na izdavanje udžbenika propisano dosadašnjim zakonom. Za razliku dosadašnjeg rešenja, propisana je obaveza izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, da: 1) objavi udžbenik prema rukopisu koji je odobren; 2) obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za školsku godinu u kojoj je objavljen Katalog; 3) učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu; 4) primerak odobrenog udžbenika dostavi Zavodu, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udžbenik prvi put objavljen u Katalogu; 5) dostavi rukopis udžbenika Centru za niskotiražne udžbenike po nalogu Ministra; 6) uplati sredstva u visini od 2% od neto prihoda ostvarenog od prodaje udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Sredstva od takse iz tačke 6) prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda, a koriste se za namene utvrđene članom 10.

Predviđeno je da kao sredstvo obezbeđenja za ispunjenje obaveze iz tačke 6) izdavač najkasnije do 1. juna godine u kojoj se objavljuje Katalog, dostavlja Ministarstvu menicu u visini od 2% od projektovanog neto prihoda, koji se izračunava na osnovu tiraža koji predstavlja broj udžbenika potreban za sve učenike koji pohađaju škole koje su izabrale udžbenike tog izdavača pre objavljivanja Kataloga, za jednu školsku godinu.

Takođe, utvrđeno je da se propisane obaveze izdavača odnose se i na izdavače čiji su udžbenici i priručnici uvršteni u Katalog i Katalog priručnika, osim u slučaju postojanja odluke Vlade o finansiranju u skladu sa čl. 9. i 10.

Član 38. – utvrđena je sadržina udžbenika odobrenog u Katalogu, a ista odredba se shodno primenjuje i na sadržinu priručnika dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Član 39. – utvrđen je pojam novog izdanja udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem i utvrđeni su uslovi u kojima se izmene i/ili dopune ne smatraju promenom sadržaja.

U odnosu na važeći zakon, novinu predstavlja mogućnost da se udžbenik može izdati kao novo izdanje ukoliko se unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 10% sadržaja.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje zahteva, sadržaj priloga koji se podnose uz zahtev, kao i nadležnost za donošenje rešenja o da li će biti odobreno novo izdanje udžbenika.

VII. POVLAČENjE UDžBENIKA IZ UPOTREBE (član 40.)

Član 40. – utvrđeni su slučajevi u kojima se odobreni udžbenik povlači iz upotrebe, postupak povlačenja, kao i obaveze izdavača čiji se udžbenik povlači.

U cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole sadržaja u udžbenika i obaveza izdavača propisano je da svako zainteresovano pravno ili fizičko lice ili državni organ može podneti zahtev za povlačenje udžbenika.

U slučaju zahteva za povlačenje udžbenika zbog toga što nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Kako se nakon povlačenja udžbenika u slučajevima predviđenim ovim članom može desiti da učenici mogu ostati bez udžbenika, predložena su nova rešenja korišćenja udžbenika koji se povlači iz upotrebe do obezbeđivanja novih udžbenika u odnosu na važeći Zakon, kao i kraći procesni rokovi za rešavanje.

Novina je da Ministarstvo na osnovu pribavljenog mišljenja Zavoda, zahteva od izdavača da u roku od 30 dana odštampa udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom i zameni sve primerke povučenog udžbenika koje mu škola dostavi. Po dobijanju zahteva izdavač je dužan da u roku od tri dana potvrdi Ministarstvu da će postupiti po zahtevu, u suprotnom ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Takođe, u slučaju podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika iz razloga da je tokom korišćenja određenog udžbenika procenjeno da se njegovom upotrebom ne obezbeđuje ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika. Ako Zavod oceni da je zahtev za povlačenje udžbenika opravdan, jer se njegovim korišćenjem ne obezbeđuje ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, upućuje izdavaču obrazloženje sa svim uočenim nedostacima. Ukoliko izdavač u roku od 10 radnih dana ne dostavi Zavodu ispravljen rukopis udžbenika, Zavod predlaže ministru, da donese rešenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike.

VIII. NADZOR (član 41.)

Član 41. – uređuje se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 42. - 43.)

Čl. 42. – 43. – utvrđene su novčane kazne za prekršaj za izdavača − pravno lice, odnosno preduzetnika i odgovorno lice izdavača, školu, odnosno predškolsku ustanovu, direktora, odnosno odgovorno lice škole, odnosno predškolske ustanove i lice koje daje stručnu ocenu kvaliteta, stručno mišljenje, odnosno ekspertsko mišljenje.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 44 – 46.)

Član 44. – uređuje prelazni režim, i to: za pitanje postupaka koji su započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona; za udžbenike koji su škole odabrale za korišćenje u nastavi od školske 2016/2017 do školske 2018/2019. godine i udžbenike koji su odobreni na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09); i za priručnike.

Član 45. – propisuje se prestanak važenja propisa, rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje zakona i primena podzakonskih akata koji su doneti na osnovu ranije važećeg propisa.

Član 46. – sadrži završne odredbu o stupanju na snagu propisa.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2017. godini, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/16) na poziciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, razdeo: 24, glava: 24.1, program: 2003, funkcija: 910, programska aktivnost/projekat: 4001, ekonomska klasifikacija: 426, obezbeđena su sredstva za nabavku nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove u iznosu od 631.400.000 dinara, od kojih su 32.894.000 dinara prihodi budžeta ostvareni od izdavača udžbenika.

Za sprovođenje ovog zakona u 2018. godini planirana su sredstva u okviru finansijskog limita 631.400.000 dinara, a kroz dodatna sredstva iznos od 115.000.000 dinara.

Za sprovođenje ovog zakona u 2019. godini, godini planirana su sredstva u okviru finansijskog limita 631.400.000 dinara, a kroz dodatna sredstva iznos od 385.100.000 dinara.

Planirano povećanje ukupnih sredstava za 2018. i 2019. godinu projektovano je na bazi prihoda budžeta koji se očekuju od izdavača udžbenika u skladu sa obavezom izdavača da 2% neto prihoda ostvarenog od prodaje udžbenka i drugih nastavnih sredstava u prethodnoj godini obračunaju i uplate u budžet Republike Srbije do 31. matra tekuće godine,

Takođe, povećanje ukupnih sredstava za 2018. i 2019. godinu planirano je na osnovu potrebnih sredstva za finansiranje nabavke prilagođenih udžbenika i udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, kao i sredstvima iz SBS-a.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 06.12.2017.