Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik utvrdio nepravilnosti u postupanju RFZO u obradi podataka o ličnosti osiguranika, kako u vidu stavljanja na raspolaganje, bez valjanog pravnog osnova, članu Upravnog odbora, ličnih podataka iz matične evidencije, tako i u vidu nepreduzimanja potrebnih tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja (RFZO), povodom objavljivanja na internetu, od strane jednog člana Upravnog odbora RFZO, ličnih podataka maloletne osiguranice, iz matične evidencije Fonda i tim povodom uputio odgovarajuće Upozorenje.

U postupku nadzora utvrđene su nepravilnosti u postupanju RFZO u obradi podataka o ličnosti osiguranika, kako u vidu stavljanja na raspolaganje, bez valjanog pravnog osnova, članu Upravnog odbora, ličnih podataka iz matične evidencije, tako i u vidu nepreduzimanja potrebnih tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite podataka o ličnosti saglasno obavezi propisanoj članom 47. ovog Zakona.

U postupku nadzora je utvrđeno da iako, kako stoji u izjašnjenju koje je RFZO dao "podaci o ličnosti pojedinačnog osiguranika nisu dostupni članovima Upravnog odbora", navedeni član Upravnog odbora jeste telefonskim putem dobio podatke o ličnosti koje je kasnije objavio. U izjašnjenju RFZO se navodi da osim tih podataka koje je objavio, nije dobio nikakve druge što, s obzirom na potpuno, nedopustivo neformalan način pribavljanja ličnih podataka, nije moguće proveriti.

Navedene činjenice, budući da za obradu konkretnih ličnih podataka nije ovlašćen ni Upravni odbor, a pogotovo ne pojedini članovi, reč je o nedozvoljenoj i kažnjivoj obradi podataka, i to kako sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti tako i sa stanovišta samog Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon).

Poverenik će protiv Fonda i odgovornog člana Upravnog odbora podneti zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Poverenik je, nalazeći da činjenice ukazuju na to da postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo iz člana 146. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), spise predmeta dostaviti Republičkom javnom tužilaštvu da ono, s obzirom na to da se navedeno krivično delo iz stava 1. i 2. čl. 146. goni po privatnoj tužbi, a iz stava 3. po službenoj dužnosti, odluči da li će postupak po službenoj dužnosti biti pokrenut kao i o tome koje konkretno tužilaštvo bi u tom slučaju bilo nadležno.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 146

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 06.12.2016.
Naslov: Redakcija