Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" KOJE SE DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI"KOJE SE DOPUNJUJU

Član 15.

Lokacijski uslovi, građevinska dozvola, prijava radova i upotrebna dozvola izdaju se investitoru, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Građevinska dozvola izdaje se investitoru ili investitoru i finansijeru.

POVERAVA SE GRADU BEOGRADU IZDAVANjE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA IZGRADNjU OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA U OBUHVATU PLANSKOG DOKUMENTA, OSIM ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI("SL. GLASNIK RS", BR. 72/2009, 81/2009 - ISPR., 64/2010 - ODLUKA US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ODLUKA US, 50/2013 - ODLUKA US, 98/2013 - ODLUKA US, 132/2014 I 145/2014 – U DALJEM TEKSTU: ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI).

PRE IZDAVANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA OBJEKTE VISOKOGRADNjE PREKO BRUTO GRAĐEVINSKE POVRŠINE 30.000 M2 U OBUHVATU PLANSKOG DOKUMENTA, PO ZAHTEVU INVESTITORA MOŽE SE IZDATI I REŠENjE O POSEBNOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI ZA IZVOĐENjE PRIPREMNIH RADOVA.

PRIPREMNI RADOVI, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESU: RUŠENjE POSTOJEĆIH OBJEKATA NA PARCELI, IZMEŠTANjE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PARCELI, RAŠČIŠĆAVANjE TERENA NA PARCELI, OBEZBEĐENjE PROSTORA ZA DOPREMU I SMEŠTAJ GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME, GRAĐENjE I POSTAVLjANjE OBJEKATA I INSTALACIJA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA POTREBE IZVOĐENjA RADOVA (POSTAVLjANjE GRADILIŠNE OGRADE, KONTEJNERA I SL.), ZEMLjANI RADOVI, RADOVI KOJIMA SE OBEZBEĐUJE SIGURNOST SUSEDNIH OBJEKATA, SIGURNOST I STABILNOST TERENA (ŠIPOVI, DIJAFRAGME, POTPORNI ZIDOVI I SL.), POSTAVLjANjE I IZVOĐENjE ISPITNIH ŠIPOVA, SONDIRANjE TERENA U SVRHU GEOTEHNIČKIH ISPITIVANjA I DRUGI ISTRAŽNI RADOVI.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, PRILAŽU SE LOKACIJSKI USLOVI, DOKAZ O ODGOVARAJUĆEM PRAVU NA OBJEKTU ILI GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU I PROJEKAT ZA IZVOĐENjE PRIPREMNIH RADOVA.

PROJEKAT ZA IZVOĐENjE PRIPREMNIH RADOVA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, IZRAĐUJE SE U SKLADU SA PODZAKONSKIM AKTOM O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE. PROJEKAT ZA IZVOĐENjE PRIPREMNIH RADOVA PODLEŽE TEHNIČKOJ KONTROLI.

REŠENjE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA DONOSI ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PODNOŠENjA UREDNE DOKUMENTACIJE.

PROTIV REŠENjA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA, A AKO JE REŠENjE IZDALO MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, MOŽE SE TUŽBOM POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

DO PRIVOĐENjA ZEMLjIŠTA URBANISTIČKOJ NAMENI U SKLADU SA PLANSKIM DOKUMENTOM, ZA IZGRADNjU PRIVREMENIH OBJEKATA RAZLIČITE NAMENE KOJI SU U FUNKCIJI PROJEKTA, PO ZAHTEVU INVESTITORA, MOŽE SE IZDATI PRIVREMENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA, U SKLADU SA ČLANOM 147. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI, U DELU KOJI SE ODNOSI NA USLOVE I POSTUPAK IZDAVANjA PRIVREMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE. UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE PRIVREMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE IZ OVOG STAVA, KAO DOKAZ O ODGOVRAJUĆEM PRAVU INVESTITOR MOŽE DOSTAVITI I SAGLASNOST VLASNIKA ZEMLjIŠTA.

 DO PRIVOĐENjA ZEMLjIŠTA URBANISTIČKOJ NAMENI U SKLADU SA PLANSKIM DOKUMENTOM, MOŽE SE, U SKLADU SA ČLANOM 145. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI, PO ZAHTEVU INVESTITORA, ODOBRITI REKONSTRUCIJA, ADAPTACIJA I SANACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA, UKLjUČUJUĆI OBJEKTE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE.

ČLAN 15A

ZA IZGRADNjU OBJEKATA VISOKOGRADNjE PREKO BRUTO GRAĐEVINSKE POVRŠINE 30.000 M2 U OBUHVATU PLANSKOG DOKUMENTA, MOGU SE, ZBOG SLOŽENOSTI OBJEKTA I TEHNOLOGIJE IZVOĐENjA RADOVA, PO ZAHTEVU INVESTITORA, IZDATI GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DVE ODVOJENE FAZE IZGRADNjE.

 PRVA FAZA ZA KOJU SE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA OBUHVATA IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI TEMELjA OBJEKTA, UKLjUČUJUĆI POSTAVLjANjE I IZVOĐENjE ŠIPOVA, DOK DRUGA FAZA OBUHVATA RADOVE NA IZGRADNjI PREOSTALOG DELA OBJEKTA.

REŠENjA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NADLEŽNI ORGAN IZDAJE NA OSNOVU PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU KOJI SE IZRAĐUJE ZA SVAKU POSEBNU FAZU I UZ ISPUNjENjE DRUGIH, ZAKONOM PROPISANIH USLOVA. PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZRAĐUJE SE U SKLADU SA PODZAKONSKIM AKTOM O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PODLEŽE TEHNIČKOJ KONTROLI.

KADA REŠENjE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRVU FAZU, IZRAĐUJE SE IDEJNI PROJEKAT ZA OBE FAZE IZGRADNjE, ODNOSNO ZA OBJEKAT U CELINI, KOJI PODLEŽE STRUČNOJ KONTROLI OD STRANE REVIZIONE KOMISIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE IZGRADNjA OBJEKATA.

ČLAN 15B

TEHNIČKA KONTROLA I REVIZIONA KOMISIJA IZ ČLANA 131. ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI MOGU, PRILIKOM OCENE ISPUNjENOSTI USLOVA UTVRĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, STANDARDIMA I DRUGIM AKTIMA, PRIHVATITI DOKAZIVANjE ISPUNjENOSTI ZAHTEVA I PREMA STRANIM PROPISIMA I STANDARDIMA, KAO I PREMA PRIZNATIM METODAMA PRORAČUNA I MODELIMA UKOLIKO SU TIM PROPISIMA PREDVIĐENI, U CILjU ISPUNjAVANjA OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT, KAO I ZAHTEVA ZA NjEGOVO PROJEKTOVANjE, IZVOĐENjE I ODRŽAVANjE.

KADA SE PRIMENjUJU POSEBNI MEĐUNARODNI ILI EVROPSKI PROPISI, NORMATIVI I STANDARDI, ONI TREBA DA BUDU NAVEDENI U TEHNIČKOM DOKUMENTU, A ISPUNjENOST ZAHTEVA SE DOKAZUJE NA NAČIN KOJI JE PREDVIĐEN PROPISOM, ODNOSNO STANDARDOM KOJI JE PRIMENjEN.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.12.2015.