Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURLNOM RAZVOJU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURLNOM RAZVOJU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Vrste podsticaja

Član 3.

Vrste podsticaja jesu:

1) direktna plaćanja;

2) podsticaji merama ruralnog razvoja;

3) posebni podsticaji. :

4) KREDITNA PODRŠKA.

Podsticaji iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana mogu se utvrditi pod različitim uslovima i u različitom obimu, u zavisnosti od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi su područja kod kojih zbog prirodnih, socijalnih ili zakonskih ograničenja ne postoje uslovi za intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) propisuje područja iz stava 3. ovog člana za period od tri godine.

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

U postupku za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na biljnu proizvodnju uzimaju se podaci iz Registra na dan 31. marta tekuće godine. NA DAN 30. OKTOBRA PRETHODNE GODINE.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se i na drugi način (konkurs, zahtev banci za odobrenje kreditne podrške i dr.).

O ostvarivanju prava na podsticaj u postupku iz st. 1. i 3. ovog člana odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana može se staviti elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Na postupak za ostvarivanje prava na podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom drukčije određeno.

Isplata podsticaja

Član 8.

Podsticaji se isplaćuju na namenski račun korisnika podsticaja otvoren kod poslovne banke i to do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade, a ako se pravo na podsticaje ostvaruje na osnovu zahteva korisnika podsticaja isplata se vrši po redosledu podnošenja zahteva.

ČLAN 8.

PODSTICAJI SE ISPLAĆUJU NA NAMENSKI RAČUN KORISNIKA PODSTICAJA OTVOREN KOD POSLOVNE BANKE I TO DO IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJI JE UTVRĐEN POSEBNIM AKTOM VLADE.

AKO SE PRAVO NA PODSTICAJE OSTVARUJE NA OSNOVU ZAHTEVA KORISNIKA PODSTICAJA, ISPLATA SE VRŠI PO REDOSLEDU PODNOŠENjA UREDNO PODNETIH ZAHTEVA.

PODNOSIOCI NEPOTPUNIH ZAHTEVA POZVAĆE SE DA DOPUNE DOKUMENTACIJU I BIĆE ISPLAĆENI PO DOPUNI ISTIH, AKO U TRENUTKU DOPUNE ZAHTEVA BUDE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA.

Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave

Član 13.

Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave mogu da utvrđuju mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Organi iz stava 1. ovog člana ne mogu da utvrđuju mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike koje se odnose na direktna plaćanja, osim za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje, regrese za troškove skladištenja u javnim skladištima, regrese za reproduktivni materijal i to samo za veštačko osemenjavanje i za kreditnu podršku, sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, repromaterijala, kupovine poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu, kupovinu stoke, veterinarskih troškova.

ORGANI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOGU DA UTVRĐUJU MERE PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE KOJE SE ODNOSE NA DIREKTNA PLAĆANjA, OSIM ZA REGRESE ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENjA U JAVNIM SKLADIŠTIMA I REGRESE ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL I TO SAMO ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE.

Organi iz stava 1. ovog člana mogu da osnivaju pravna lica za podršku za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Sredstva za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i koriste se u skladu sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Program podrške iz stava 4. ovog člana donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost ministarstva.

Podrška sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave ne može biti u suprotnosti sa nacionalnim programima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Organi iz stava 1. ovog člana podnose ministarstvu izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu programa podrške iz stava 4. ovog člana, kao i obrazac izveštaja iz stava 7. ovog člana.

Vrste direktnih plaćanja

Član 14.

Direktna plaćanja obuhvataju:

1) premije;

2) podsticaje za proizvodnju;

3) regrese;.

4) kreditnu podršku.

Premije su novčani iznosi koji se isplaćuju poljoprivrednim proizvođačima za isporučene poljoprivredne proizvode.

Podsticaji za proizvodnju su novčani iznosi koji se isplaćuju po jedinici mere za posejan usev, višegodišnji zasad, odnosno stoku odgovarajuće vrste.

Regresi su novčani iznosi koji se u određenom procentu ili apsolutnom iznosu isplaćuju za kupljenu količinu inputa za poljoprivrednu proizvodnju (gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal), usluge osiguranja i troškove skladištenja u javnim skladištima.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Premija za mleko

Član 15.

Premija za mleko isplaćuje se kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučeno u prethodnom kvartalu.

Pravo na korišćenje premije za mleko ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je:

1) upisano u Registar;

2) prijavilo vrstu i broj životinja;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza);

4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Pored uslova iz stava 2. ovog člana za premiju za kravlje mleko lice iz stava 2. ovog člana mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Minimalni iznos premije za mleko je sedam dinara po litru mleka.

PREMIJA ZA MLEKO OSTVARUJE SE U IZNOSU DO SEDAM DINARA PO LITRU MLEKA.

Ministar bliže propisuje uslove, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

a) Podsticaji za biljnu proizvodnju

Osnovni podsticaji

Član 18.

Osnovni podsticaji ostvaruju se po površini biljne proizvodnje, i to u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru U IZNOSU DO 6. 000 DINARA PO HEKTARU.

Pravo na korišćenje osnovnih podsticaja ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je upisano u Registar i da je prijavilo površine pod odgovarajućom kulturom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se za prijavljene i zasejane, odnosno zasađene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 20 ha i to samo za obradivo poljoprivredno zemljište.

Lice iz stava 2. ovog člana ne može da ostvari pravo na korišćenje osnovnih podsticaja za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korišćenje.

Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje podnosi se jedanput godišnje.

Ministar bliže propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje, kao i obrasce zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 31.

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar.

Regresi se isplaćuju za kupljeno gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal, za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje, kao i za troškove skladištenja u javnim skladištima.

Regresi za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme isplaćuju se u minimalnom ukupnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru U IZNOSU DO 6.000 DINARA PO HEKTARU, za istu površinu za koju može da ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona.

Regresi za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje isplaćuju se u minimalnom ukupnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja za prijavljene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 20 ha.

Regresi za troškove skladištenja u javnim skladištima isplaćuju se u minimalnom iznosu od 40% od troškova skladištenja.

Ministar bliže propisuje uslove, način i obrasce zahteva za ostvarivanje prava na regrese.

4. Kreditna podrška

Član 32.

Pravo na korišćenje kreditne podrške ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar.

Ministar bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja

Član 34.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta;

2) održivi ruralni razvoj;

3) unapređenje ruralne ekonomije;

4) pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja. ;

5) PODSTICAJI ZA PODRŠKU SAVETODAVNIM I STRUČNIM POSLOVIMA U POLjOPRIVREDI.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta i unapređenja konkurentnosti.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na održivi ruralni razvoj su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja zaštite životne sredine.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju omogućavanja lokalnim učesnicima ruralnog razvoja da dugoročno poboljšaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja.

PODSTICAJI ZA PODRŠKU SAVETODAVNIM I STRUČNIM POSLOVIMA U POLjOPRIVREDI SU PODSTICAJI ZA PODRŠKU SPROVOĐENjU PROGRAMA KOJE OBAVLjAJU PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBAVLjANjE SAVETODAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U OBLASTI POLjOPRIVREDE.

Ministar bliže propisuje vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje za mere ruralnog razvoja i obrasce zahteva, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalne iznose podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Minimalni iznos podsticaja za mere ruralnog razvoja

Član 35.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. TAČ. 1) – 4) ovog zakona sprovode se kao naknada dela troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mere.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja utvrđuju se u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine vrste mere., OSIM ZA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U POLjOPRIVREDI ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANjE STANDARDA KVALITETA KOJI SE ODNOSE NA PODRŠKU PROGRAMIMA ZA REGRESIRANjE PREMIJE OSIGURANjA ZA USEVE, PLODOVE, VIŠEGODIŠNjE ZASADE, RASADNIKE I ŽIVOTINjE, KOJI SE ISPLAĆUJU U MINIMALNOM UKUPNOM IZNOSU OD 40% PLAĆENE PREMIJE OSIGURANjA ZA PRIJAVLjENE POVRŠINE POD ODGOVARAJUĆOM KULTUROM DO NAJVIŠE 20 HA.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuju se u minimalnom iznosu od 50% ukupne vrednosti te mere, i to korisniku podsticaja koji je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla u skladu sa propisima kojima se uređuju oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla proizvoda, kao i korisniku podsticaja koji ima sertifikovanu organsku biljnu, odnosno sertifikovanu organsku životinjsku proizvodnju.

Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi podsticaji za mere ruralnog razvoja utvrđuju se u minimalnom iznosu od 45% ukupne vrednosti pojedine vrste mere.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuju se u minimalnom iznosu od 65% ukupne vrednosti te mere, i to korisniku podsticaja koji je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla u skladu sa propisima kojima se uređuju oznake geografskog porekla, odnosno geografske oznake porekla proizvoda, kao i korisniku podsticaja koji ima sertifikovanu organsku biljnu, odnosno sertifikovanu organsku životinjsku proizvodnju.

1. Podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenjekonkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta

Član 36.

Podsticaji programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta obuhvataju podršku za:

1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju;

2) uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa;

3) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing.;

4) REGRESI ZA PREMIJU OSIGURANjA ZA USEVE, PLODOVE, VIŠEGODIŠNjE ZASADE, RASADNIKE I ŽIVOTINjE.

Pravo na podršku iz stava 1. tač. 1) i 3) TAČ. 1), 3) I 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.

Pravo na podršku iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravno lice registrovano u skladu za zakonom kojim se uređuju udruženja.

5. PODSTICAJI ZA PODRŠKU SAVETODAVNIM I STRUČNIM POSLOVIMA U POLjOPRIVREDI

ČLAN 40A

PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJA IZ ČLANA 34. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA IMAJU PRAVNO LICE I PREDUZETNIK, ODNOSNO ORGANIZACIJA, KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBAVLjANjE SAVETODAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI.

1. Vrste posebnih podsticaja

Član 41.

Posebni podsticaji obuhvataju:

1) podsticaje za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi;

2) podsticaje za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima;

3) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi;

4) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu;

5) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi;

6) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju.

Podsticaji za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi su plaćanja za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka o kretanjima cena odabranih poljoprivrednih proizvoda.

Podsticaji za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima su plaćanja za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju definisanih računovodstvenih i ekonomskih podataka sa odabranih poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaji za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi su podsticaji za podršku sprovođenju programa koje obavljaju pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu su podsticaji za: kontrolu produktivnosti priplodnih i kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; odabiranje i proizvodnju priplodnih i kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; odabiranje i korišćenje kvalitetnih muških i ženskih priplodnih domaćih životinja za proizvodnju; ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; kontrolisano razmnožavanje domaćih životinja; vođenje matične evidencije domaćih životinja; proizvodnju i uvođenje u proizvodnju drugih rasa i novonastalih rasa i hibrida domaćih životinja; druge odgajivačke i zootehničke mere.

Podsticaji za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi su podsticaji za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata i programa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i drugih biljnih vrsta, kao i za nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i drugih biljnih sorti.

2. Pravo na korišćenje posebnih podsticaja

Član 42.

Pravo na korišćenje podsticaja za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi i podsticaja za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima imaju pravna lica i preduzetnici, odnosno organizacije koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi ima pravno lice i preduzetnik, odnosno organizacija, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja za mere za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu ima odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koja obavlja poslove u stočarstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Pravo na korišćenje podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik, pod uslovom da su upisani u Registar, kao i naučnoistraživačka ustanova i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje proizvodnja sadnog materijala, pod uslovom da je upisano u Registar.

Ministar bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava na posebne podsticaje.

VAKREDITNA PODRŠKA

ČLAN 42A

KREDITNA PODRŠKA JE VRSTA PODSTICAJA KOJOM SE POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA OMOGUĆAVA OLAKŠANI PRISTUP KORIŠĆENjU KREDITA.

PRAVO NA KORIŠĆENjE KREDITNE PODRŠKE IMA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK I FIZIČKO LICE - NOSILAC KOMERCIJALNOG PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KOJE JE UPISANO U REGISTAR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE I NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 17.

ZAHTEVI, ODNOSNO PRIJAVE ZA UTVRĐIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE PODSTICAJA PODNETI DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA REŠAVAĆE SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU BILI NA SNAZI U VREME NjIHOVOG PODNOŠENjA.

ČLAN 18.

IZUZETNO, U 2016. GODINI U POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE KOJI SE ODNOSE NA BILjNU PROIZVODNjU UZIMAJU SE PODACI IZ REGISTRA NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE.

ČLAN 19.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", A PRIMENjUJE SE OD 1. JANUARA 2016. GODINE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 05.12.2015.