Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: NACRT PROPISA PREDVIđA POTPUNO UKIDANJE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME I EKOLOšKE TAKSE, DOK ćE TAKSA ZA MOTORNA VOZILA UMESTO OPšTINAMA, IćI U DRżAVNU KASU. PREDVIđENO JE DA ćE OPšTINAMA OD NAPLAćENOG POREZA NA ZARADE, UMESTO 80 ODSTO, OSTAJATI 50 ODSTO SREDSTAVA. MINISTARSTVO FINANSIJA SAVETUJE OPšTINAMA DA MANJAK NADOKNADE VEćIM POREZOM NA IMOVINU


Opštine u Srbiji ostaće bez čak osam milijardi dinara, odnosno oko 67 miliona evra. Toliko će se, ukoliko bude usvojen Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, sa lokala preliti u republičku kasu. Ministarstvo finansija, koje je i izradilo Nacrt zakona, opštinarima savetuje da manjak nadoknade većim porezom na imovinu.

Gradonačelnici i predsednici opština pak poručuju da će ih nova računica odvesti u bankrot, jer će gubici biti mnogo veći od projektovanih osam milijardi dinara. Nadaju se, ipak, da će tokom javne rasprave, koja traje do 23. decembra 2015. godine, pronaći bolja rešenja.

Na zadovoljstvo privrede, Nacrt zakona predviđa potpuno ukidanje firmarine i ekološke takse, koje lokalu zajedno donose oko šest milijardi dinara godišnje. Umesto opštinama, taksa za motorna vozila, koja donosi više od tri milijarde dinara, ići će pravo u državnu kasu.

Najveći gubitak za lokal je drugačija raspodela naplaćenog poreza na zarade. Umesto 80 odsto, opštinama će ostajati samo polovina "ubranog" poreza. To je manjak od čak 29,36 milijardi dinara godišnje. Ovaj iznos ne mogu da nadoknade ni povećani transferi sa republičkog nivoa od 24 milijarde dinara.

Nacrtom zakona je nezadovoljno i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje upozorava da se tako poništavaju svi napori lokala da utiču na veću zaposlenost.

- Očekujemo da se uvaže stavovi lokalnih samouprava u periodu javne rasprave - kaže Ivan Bošnjak, državni sekretar. - Prethodni period, u kome su se opštine i gradovi takmičili u stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta radi otvaranja novih radnih mesta u privredi, ovim Nacrtom zakona praktično se anulira. Moramo sprečiti da se zbog loših izuzetaka kazne svi. Mora se uzeti u obzir trenutna situacija u svim lokalnim samoupravama i njihovi razvojni i strateški planovi. Ministarstvo se u prethodnom periodu trudilo da ih grupiše i po uspehu i po kapacitetima, što u ovom Nacrtu zakona nije slučaj.

Nacrtom zakona predviđa se da se komunalna taksa za isticanje firme ukine i da se poveća porez na imovinu građana. Imajući u vidu da većina opština i gradova, već naplaćuje maksimalnu stopu koja je propisana Zakonomo porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), tu neće biti prostora za povećanje. Zakonsko rešenje kojim se predviđa ukidanje ekološke takse praktično će ugroziti rad opština na čijim teritorijama posluju veliki zagađivači.

- Ukida se naknada za zaštitu životne sredine, a opština Beočin od nje godišnje prihoduje oko 39 miliona dinara - rečeno je u opštini Beočin. - Koliko je taksa značajna, pokazuje podatak da Beočin toliko novca izdvaja za finansiranje cele predškolske ustanove, odnosno svih plata, opreme i investicija u vrtićima. Ako, uz to, bude smanjen i procenat koji pripada opštini od naplaćenog poreza na zarade, Beočin će ostati bez dodatnih 30 miliona dinara u budžetu.

Opština Lazarevac će biti u još većem problemu ako se ukine naplata ekološke takse, jer na njenoj teritoriji posluje Rudarski basen "Kolubara".

- Ukidanje ove takse za nas bi bio ogroman problem - upozorava Dragan Alimpijević, predsednik opštine Lazarevac. - Veliki zagađivači moraju da plaćaju ovu naknadu, o ma kolikim firmama je reč. Mogao bih unedogled da objašnjavam šta znači živeti u tolikom zagađenju. Trenutno, skoro četvrtina budžeta se puni od naplate ekološke takse.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. E. R., 04.12.2015.
Izvod iz vest, Naslov: Redakcija