Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI": PREDVIđENO JE DA SE PO ZAHTEVU INVESTITORA MOżE IZDATI I REšENJE O POSEBNOJ GRAđEVINSKOJ DOZVOLI ZA IZVOđENJE PRIPREMNIH RADOVA


U proceduru Narodne skupštine Republike Srbije stigao je Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi".

Predlogom zakona je predviđeno da se po zahtevu investitora može izdati i rešenje o posebnoj građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova.

U Predlogu zakona se kaže da se do privođenja zemljišta urbanističkoj nameni u skladu sa planskim dokumentom, za izgradnju privremenih objekata različite namene, koji su u funkciji projekta, po zahtevu investitora, može izdati privremena građevinska dozvola.

Za izgradnju objekata visokogradnje preko bruto građevinske površine 30.000 metara kvadratnih u obuhvatu planskog dokumenta, mogu se zbog složenosti objekta i tehnologije izvođenja radova, po zahtevu investitora, izdati građevinske dozvole za dve odvojene faze izgradnje.

Prva faza za koju se izdaje građevinska dozvola obuhvata izvođenje radova na izgradnji temelja objekta, uključujući postavljanje i izvođenje šipova, dok druga faza obuhvata radove na izgradnji preostalog dela objekta.

Propisana je mogućnost da se prilikom ocene ispunjenosti uslova utvrđenih posebnim propisima, standardima i drugim aktima, može prihvatiti i dokazivanje ispunjenosti zahteva prema stranim propisima i standardima, kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima ukoliko su tim propisima oni predviđeni.

Predlog zakona treba da omogući podelu izgradnje složenih objekata visokogradnje na faze, koje odstupaju od opštih pravila sadržanih u Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao materijalnom propisu koji se supsidijarno primenjuje u ovim postupcima.

U obrazloženju Predloga zakona se dodaje da one treba da reše primenu stranih propisa i standarda koji će biti korišćeni prilikom projektovanja, izvođenja i održavanja objekata.

"U skladu sa navedenim i definisanim problemima predložena su rešenja koja bi trebalo da dovedu do krajnjeg cilja predlagača - izgradnja objekata u skladu sa planskim dokumentom, prema planiranoj dinamici za realizaciju projekta izgradnje na ovoj lokaciji", navodi Vlada Republike Srbije.

Predviđeno je da se Predlog zakona usvoji po hitnom postupku, kako bi projekat "Beograd na vodi" bio završen u roku.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 10. aprila 2015. godine Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015), kojim je regulisan postpupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je bio preduslov za početak izgradnje projekta.

Projekat "Beograd na vodi" definisan je kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i Beograd, a predviđa investiciju od 3,5 milijardi evra u izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, površine oko dva miliona kvadratnih metara na obali Save. Radovi na prvom objektu počeli su krajem septembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija