Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA: POčELA PRIPREMA ZA IZMENE OVOG PROPISA. ROK ZA USVAJANJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA UTVRđEN AKCIONIM PLANOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA JE DRUGI KVARTAL 2016. GODINE


Prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina održan je 3. decembra 2015. godine. Radnom grupom predsedava državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, a u njenom sastavu su predstavnici ministarstava državne uprave i lokalne samouprave, kulture i informisanja, pravde, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i unutrašnjih poslova, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Kancelarije za lјudska i manjinska prava, Koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu, kao i Kancelarije Saveta Evrope.

Stručnu i tehničku podršku celokupnom procesu pruža Misija OEBS-a u Republici Srbiji.

Državni sekretar Bošnjak je tokom svog izlaganja predstavio rokove i okvir u kome bi trebalo da se kreću izmene i dopune važećeg Zakonao zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US). Dogovoreno je da će eksperti uraditi Polazne osnove koje će blagovremeno biti dostavlјene članovima radne grupe i koje će predstavlјati okvir za početak rada. On se ovom prilikom zahvalio Misiji OEBS u Republici Srbiji na podršci i izrazio je zadovolјstvo što je Radna grupa, sastavlјena od predstavnika državnih organa, eksperata i predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ovom važnom poslu pristupila profesionalno i odgovorno. Takođe je podsetio sve prisutne da Vlada Republike Srbije i ovim potezom pokazuje snažnu volјu da se položaj nacionalnih manjina što više unapredi.

Rok za usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina utvrđen Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina je drugi kvartal 2016. godine.

Sledeći sastanak Radne grupe biće održan u Šapcu u drugoj polovini decembra 2015. godine, do kada će biti sačinjene Polazne osnove, odnosno prva Radna verzija Zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 03.12.2015.
Naslov: Redakcija