Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: PRIHODOM OD KAPITALA SMATRA SE PRIHOD OD IZDAVANJA SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI. PRIHOD OD IZDAVANJA SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI JE ZAKUPNINA U KOJU SE URAčUNAVA I VREDNOST SVIH IZVRšENIH OBAVEZA I USLUGA NA KOJE SE OBAVEZAO ZAKUPAC, OSIM OBAVEZA PLAćANJA TROšKOVA NASTALIH TOKOM ZAKUPA, A KOJI ZAVISE OD OBIMA POTROšNJE ZAKUPCA (NPR. ELEKTRIčNE ENERGIJE, TELEFONA I SLIčNO)


Poreska uprava Republike Srbije odbacila je teze pojedinaca da pojačane poreske kontrole dovode do rasta cena mesečne kirije za podstanare, poručivši da je zakonska obaveza svih koji zarađuju od izdavanja nekretnina drugim građanima da na to plate porez.

"Neprihvatljiva je teza pojedinaca da pojačane kontrole Poreske uprave dovode do rasta tržišnih cena zakupa. U tom slučaju veliki broj zakupaca je doveden u zabludu da je u cenu zakupa već ukalkulisan pripadajući porez", navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Poreznici ističu da su porez dužni da plate vlasnici nekretnina koji ostvaruju prihod od izdavanja, a ne njihovi zakupci, i dodaju da je to precizno definisao u Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.).

Zakonska obaveza građana koji ostvaruju prihod izdavanjem nekretnina u svom vlasništvu jeste da, nadležnim poreznicima u svom mestu prebivališta podnesu poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od kad su zaključili ugovor o izdavanju.

U suprotnom, navode iz Poreske uprave, čine poreski prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 15.000 do 150.000 dinara.

Takođe, ukoliko je vlasnik imao nameru da u potpunosti ili delimično izbegne plaćanje poreza po bilo kom osnovu u iznosu iznad 150.000 dinara, protiv njega će biti podnera krivična prijava zbog utaje poreza. S tim u vezi, propisane su daleko rigoroznije kazne, navodi se u saopštenju.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.)

POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA

Predmet oporezivanja

Član 61

Prihodom od kapitala smatraju se:

1) kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti;

2) dividenda i učešće u dobiti;

3) prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;

4) prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti.

Dividendom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se i likvidacioni ostatak iznad vrednosti uloženog kapitala utvrđen u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana je zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Izuzetno od stava 3. ovog člana prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari preduzetnik koji obavlja delatnost izdavanja nepokretnosti ne smatraju se prihodom od kapitala.

Nepokretnostima iz stava 3. ovog člana, smatraju se:

1) zemljište;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija