Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 9.

Na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)             55,00 din/lit;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

- do 31. decembra 2013. godine

49,60 din/lit;

- od 1. januara 2014. godine

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

50,00 din/lit;

52,50 DIN/LIT;

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

- do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

46,00 din/lit;

- od 1. januara 2015. godine

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

 50,00 din/lit;

54,00 DIN/LIT;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)                       62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

- do 31. decembra 2013. godine

30,00 din/kg;

- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014.

 godine

35,00 din/kg;

- od 1. januara 2015. godine

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

40,00 din/kg;

41,00 DIN/KG;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)        62,00 din/kg;

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 I 3826 00 90 00)

-do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

46,00 din/lit;

- od 1. januara 2015. godine

50,00 din/lit;

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac - krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, KOJIM SE U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, ODNOSNO FIZIČKO LICE, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Kupac - krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu - krajnjem korisniku derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne

svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

 

- do 31. decembra 2012. godine

37,00 din/lit;

- od 1. januara 2013. godine

 OD 1. JANUARA 2016. GODINE

39,50 din/lit;

45,50 DIN/LIT;

(2) kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

 

2,50 din/lit;

(3) brisana

 

(4) za grejanje

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

2,50 din/lit;

7,00DIN/LIT;

(5)kao energetska goriva u proizvodnji

električne i toplotne energije

 

0 din/lit;

(6) u industrijske svrhe

 0 din/lit.

2)         za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe             0 din/lit.

3)         za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne

svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

 

 

-          do 31. decembra 2012. godine

19,21 din/kg;

-od 1. januara 2013. godine

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

20,50 din/kg;

23,00 DIN/KG;

(2) za grejanje

- OD 1. JANUARA 2016. GODINE

4,40 din/kg;

6,00 DIN/KG;

(3) u industrijske svrhe

0 din/kg.

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte
koje imaju raspon destilacije do 380°S a koji se koriste u industrijske
svrhe                0 din/kg;

5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 39,50 din/lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:

 (1)za grejanje

2,50 din/lit;

 (2)kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

 

0 din/lit.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

Alkoholna pića

Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićem, u smislu ovog zakona, smatraju se i sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije:

- od voća, grožđa, specijalne rakije

-od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

 

 53,83din/lit;

136,55din/lit;

 

2) žestoka alkoholna pića i likere

 87,54din/lit;

3) niskoalkoholna pića

 9,00din/lit.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ALKOHOLNIM PIĆIMA SMATRAJU SE PIĆA KOJA SE, U ZAVISNOSTI OD SIROVINA OD KOJIH SE PROIZVODE I SADRŽAJA ETANOLA, STAVLjAJU U PROMET KAO TAKVA VRSTA PIĆA U SKLADU SA PROPISOM O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ALKOHOLNA PIĆA.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE SVA JAKA ALKOHOLNA PIĆA, KOJA SU UREĐENA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I NISKOALKOHOLNA PIĆA KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE 15 % VOL ALKOHOLA, KOJA SE PROIZVODE OD VOĆNIH SOKOVA ILI OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA UZ DODATAK RAFINISANOG ETIL ALKOHOLA ILI ALKOHOLNIH PIĆA ILI BILjNIH EKSTRAKATA ILI ALKOHOLNIH PIĆA DOBIJENIH PUTEM FERMENTACIJE (VINA, VINA OD JABUKE - CIDER, VINA OD KRUŠKE - PERRY I DR.), A KVALITET VOĆNIH SOKOVA, OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA, RAFINISANOG ETIL ALKOHOLA, ALKOHOLNIH PIĆA, VINA I ALKOHOLNIH PIĆA DOBIJENIH PUTEM FERMENTACIJEMORA DA BUDE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE NjIHOV KVALITET.

U SMISLU OVOG ZAKONA, ALKOHOLNIM PIĆIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I SVE VRSTE PIVA, OSIM BEZALKOHOLNOG PIVA KOJE SADRŽI DO 0,5% ALKOHOLA, BEZ OBZIRA NA NAČIN PAKOVANjA.

Pivo

AKCIZE NA ALKOHOLNA PIĆA

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 15,00 dinara po litru.

ČLAN 12A

AKCIZA NA ALKOHOLNA PIĆA IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA PLAĆA SE PO LITRI ALKOHOLNOG PIĆA U SLEDEĆIM IZNOSIMA, I TO NA:

1) RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA 124,00 DIN/LIT;

2) RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA 316,00 DIN/LIT;

3) OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA 203,00 DIN/LIT;

4) NISKOALKOHOLNA PIĆA 21,00 DIN/LIT;

5) PIVO 24,00 DIN/LIT.

NA ALKOHOLNA PIĆA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJA SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD JEDNOG LITRA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12, 12a, 14. i 14a ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1. – 3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, U SLUČAJU AKO JE POSLEDNjI DAN U MESECU NERADNI DAN, OBVEZNIK AKCIZE DUŽAN JE DA OBRAČUNATU AKCIZU UPLATI POSLEDNjEG RADNOG DANA U TOM MESECU.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Član 39a

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac - krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, ODNOSNO NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 4), 5) I 6) OVOG ZAKONA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, OSTVARUJE LICE KOJE TE DERIVATE NAFTE KORISTI ZA INDUSTRIJSKE SVRHE.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 40k

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. ovog zakona čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, UKLjUČUJUĆI I TROŠKOVE KOJI NE ZAVISE OD POTROŠNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAO I NAKNADA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40l

Snabdevač električnom energijom obračunava akcizu na električnu energiju na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe, u obračunskom periodu.

Obračunski period ZA AKCIZU je kalednarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje najranijim od sledećih dana, i to danom:

1)         očitavanja potrošnje električne energije, na osnovu podataka o merenju isporučene električne energije;

2)         utvrđivanja procenjene potrošnje električne energije.

Merenje isporučene električne energije iz stava 3. tačka 1) ovog člana vrši operator prenosnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema.

Utvrđivanje procenjene potrošnje električne energije iz stava 3. tačka 2) ovog člana vrši snabdevač električnom energijom na osnovu podataka operatora distributivnog sistema o procenjenim isporučenim mesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosečnoj mesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog perioda prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mesečnoj potrošnji električne energije sa novim krajnjim kupcem.

Snabdevač električnom energijom iz stava 5. ovog člana obavezan je da najmanje jednom šestomesečno sačini konačan obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije.

Snabdevač električnom energijom dužan je da za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, stopi akcize i iznosu obračunate akcize.

Član 40lj

Akciza se ne plaća na električnu energiju:

1)         koja se isporučuje za:

(1)        službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2)        službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3)        lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4)        lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2)         čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3)         koja se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4)         koja se koristi za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi);

5)         koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) do (4) I (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

ČLAN 11.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("SL. GLASNIK RS", BR. 119/2012 I 142/2014), U ČLANU 12. STAV 1. REČI: "2015. GODINE" ZAMENjUJU SE REČIMA: "2016. GODINE".

ČLAN 12.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("SL. GLASNIK RS", BR. 142/2014), U ČLANU 8. REČI: "ZA 2014. I 2015. GODINU" ZAMENjUJU SE REČIMA: "ZA 2014, 2015. I 2016. GODINU".

ČLAN 13.

DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE OPREZIVANjE ALKOHOLNIH PIĆA, UKLjUČUJUĆI I PIVA, VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA ("SL. GLASNIK RS", BR. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - DR. ZAKON, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - USKLAĐENI DIN. IZN., 43/2012 - ODLUKA, 76/2012 - ODLUKA, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - USKLAĐENI DIN. IZN., 47/2013, 4/2014 - USKLAĐENI DIN. IZN., 68/2014 - DR. ZAKON, 142/2014, 4/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN., 5/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN. I 55/2015).

ČLAN 14.

PROIZVOĐAČ NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE IMA PROIZVEDENA NISKOALKOHOLNA PIĆA, KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA, DUŽAN JE DA SA STANjEM NA TAJ DAN IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA NAVEDENIH PROIZVODA I DA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU DO 15. JANUARA 2016. GODINE.

OD 1. JANUARA 2016. GODINE LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE DOSTAVLjAJU PODATAK O STANjU ZALIHA NISKOALKOHOLNIH PIĆA POPISANIH U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, NA POSLEDNjI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA TIH ZALIHA, NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

PROIZVOĐAČ NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE IMA PROIZVEDENA NISKOALKOHOLNA PIĆA, KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA NA ZALIHAMA NIJE DUŽAN DA NAVEDENE PROIZVODE PRILIKOM STAVLjANjA U PROMET OBELEŽI KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA.

ČLAN 15.

NA NISKOALKOHOLNA PIĆA KOJA SADRŽE VIŠE OD 1,2 % VOL ALKOHOLA, A NAJVIŠE DO 5 % VOL ALKOHOLA, KOJA SU DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE UNETA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE, A ZA KOJE NIJE OKONČAN CARINSKI POSTUPAK, NADLEŽNI CARINSKI ORGAN OBRAČUNAĆE AKCIZU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA. UVOZNIK NIJE DUŽAN DA NAVEDENE PROIZVODE PRILIKOM UVOZA OBELEŽI KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA.

ČLAN 16.

PRVO USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA ALKOHOLNA PIĆA IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2017. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI.

DANOM POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 12, 12A, 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 5) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 4/15), U DELU KOJI SE ODNOSI NA IZNOSE AKCIZA NA ALKOHOLNA PIĆA, UKLjUČUJUĆI I PIVO, KAO I U DELU KOJI SE ODNOSI NA DINARSKE IZNOSE DO KOJIH SE UMANjUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, I TO ZA GASNA ULjA KOJA SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANjE I NA TEČNI NAFTNI GAS KOJI SE KORISTI KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANjE.

ČLAN 17.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 4), 6) I 7), KAO I DINARSKI IZNOSI DO KOJIH SE UMANjUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA ("SL. GLASNIK RS", BR. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - DR. ZAKON, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - USKLAĐENI DIN. IZN., 43/2012 - ODLUKA, 76/2012 - ODLUKA, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - USKLAĐENI DIN. IZN., 47/2013, 4/2014 - USKLAĐENI DIN. IZN., 68/2014 - DR. ZAKON, 142/2014, 4/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN., 5/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN. I 55/2015), IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2016. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2015. GODINI.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA BEZOLOVNI BENZIN, GASNA ULjA I TEČNI NAFTNI GAS, KAO I DINARSKI IZNOSI DO KOJIH SE UMANjUJE PLAĆENA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE, I TO ZA GASNA ULjA KOJA SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANjE I NA TEČNI NAFTNI GAS KOJI SE KORISTI KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, ODNOSNO ZA GREJANjE, PROPISANI OVIM ZAKONOM IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2017. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI.

ČLAN 18.

LICE KOJE JE DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA NABAVILO DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("SL. GLASNIK RS", BR. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - DR. ZAKON, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - USKLAĐENI DIN. IZN., 43/2012 - ODLUKA, 76/2012 - ODLUKA, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - USKLAĐENI DIN. IZN., 47/2013, 4/2014 - USKLAĐENI DIN. IZN., 68/2014 - DR. ZAKON, 142/2014, 4/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN., 5/2015 - USKLAĐENI DIN. IZN. I 55/2015), PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE, KOJI SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA POGON BRODOVA ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNjEM REČNOM SAOBRAĆAJU, OSTVARUJE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE,BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNjEM REČNOM SAOBRAĆAJU I ZA GREJANjE ("SL. GLASNIK RS", BR. 112/2012, 38/2013 I 93/2013).

ČLAN 19.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOGDANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", A PRIMENjIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2016. GODINE. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.12.2015.