Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA: Uvedena mogućnost obračuna i naplate premije od banaka na osnovu utvrđenog nivoa rizika u poslovanju svake pojedinačne banke. Očekuje se pravedniji pristup obračunu premije osiguranja depozita zbog izmene osnovice za obračun, unapređenje položaja i zaštite deponenata naročito u postupku spajanja i pripajanja banaka na tržištu


Izmenjeni Zakon o osiguranju depozita ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015, 51/2017 i 73/2019 - dalje: Zakon) doprineće smanjenju nivoa rizika u poslovanju banaka u Srbiji, ocenjeno je u Narodnoj banci Srbije na okruglom stolu "Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije".

Učesnici su govorili o efektima izmena i dopuna Zakona na stabilnost finansijskog sistema i na poslovanje banaka, uporednoj praksi i iskustvima vezanim za unapređenje drugih sistema osiguranja depozita, kao i procesu nastajanja Evropskog sistema osiguranja depozita (EDIS).

Izmenama i dopunama Zakona doći će do smanjenja nivoa rizika u poslovanju banaka zahvaljujući, uvođenju mogućnosti obračuna i naplate premije od banaka na osnovu utvrđenog nivoa rizika u poslovanju svake pojedinačne banke, kaže se u saopštenju Udruženja banaka Srbije (UBS),

Takođe kao efekat izmena očekuje se pravedniji pristup obračunu premije osiguranja depozita zbog izmene osnovice za obračun, unapređenje položaja i zaštite deponenata naročito u postupku spajanja i pripajanja banaka na tržištu...

Kako se navodu u saopštenju, viceguverner NBS Dragana Stanić je naglasila da su zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima i stabilnosti koja traje punih sedam godina danas depoziti u bankama daleko sigurniji, a moć države da ih dodatno zaštiti još veća.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić istakao je da sistem osiguranja depozita pozitivno utiče na jačanje poverenja javnosti u bankarski sektor, kao i na sprečavanje i ublažavanje efekata nastupanja eventualnih neželjenih situacija na nivou pojedinačne banke, ali i bankarskog sistema.

Sistem osiguranja depozita u Republici Srbiji podrazumeva obavezno osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika i mikro, malih i srednjih pravnih lica u svim bankama koje posluju s dozvolom za rad Narodne banke, a u skladu sa Zakonom.

Sredstva Fonda za osiguranje depozita koriste se u slučaju stečaja ili likvidacije banke, kada se zaštićenim kategorijama deponenata isplaćuje osigurani iznos u visini njihovih deponovanih sredstava (računajući i kamatu) do 50.000 evra i u slučaju restrukturiranja banke u skladu sa Zakonom o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015).

Osiguranje plaćaju isključivo banke, a ne deponenti.

Sve banke su obavezne da osiguraju depozite kod Agencije za osiguranje depozita i da plaćaju premiju osiguranja, a u cilju zaštite depozita osiguranih kategorija deponenata i očuvanja finansijske stabilnosti u zemlji.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.10.2019.
Naslov: Redakcija