Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Održivi razvoj stanovanja, kao i održavanje i upravljanje zgradama predstavljaju javni interes za Republiku Srbiju, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Precizno se uređuje profesionalno upravljanje zgradama, koje podrazumeva poveravanje poslova upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke stambene zajednice


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada. U toku je prikupljanje mišljenja nadležnih organa.

Predmet uređivanja Nacrta zakona je održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku.

U skladu sa načelom održivog razvoja stanovanja odredbama Nacrta zakona se precizira da održivi razvoj stanovanja predstavlja javni interesa Republiku Srbiju, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u cilju usklađivanja ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine prilikom razvoja stambenog sektora.

Takođe, odredbama Nacrta zakona definisano je značenje izraza koji se odnose na stambenu politiku, zgradu javne namene, pomoćni prostor, garažni boks, prostori i objekti van zgrade koji ne predstavljaju pomoćni prostor, samostalni delovi zgrade, prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija trafo stanice, sklonište, upravljanje zgradom, radovi kojima se ne menjaju gabarit i volumen zgrade, odnosno pripajanje, pretvaranje, sanacija i energetska sanacija, radovi kojima se menjaju gabarit i volumen zgrade, odnosno dogradnja i nadziđivanje, zemljište za redovnu upotrebu i samohrani roditelj.

Kada su u pitanju posebni, samostalni i zajednički delovi zgrade odredbama se precizno definišu:

1) poseban deo zgrade;

2) svojina nad posebnim delom zgrade;

3) pretvaranje posebnog dela zgrade u zajednički deo;

4) način promene namene posebnog dela zgrade;

5) zajednički delovi zgrade i svojina nad njima;

6) raspolaganje zajedničkim delovima zgrade;

7) svojina nad delovima koji istovremeno pripadaju različitim posebnim, odnosno zajedničkim delovima zgrade;

8) svojina nad samostalnim delom zgrade i delovima mreže.

Odredbama Nacrta zakona, koje se odnose na prava i obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade, preciznije se uređuju:

1) prava vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade;

2) pravo prečeg prenosa prava svojine nad zajedničkim delom;

3) obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade.

Kada je u pitanju upravljanje zgradama odredbama Nacrta zakona precizno se uređuje organizacija upravljanja, a pre svega nadležnost za vršenje poslova upravljanja zgradom.

Takođe, precizno se definišu:

1) pojam i pravni status stambene zajednice;

2) pravila o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici;

3) vođenje Registra stambenih zajednica (u daljem tekstu: Registar);

4) granice ovlašćenja lica koje vodi Registar (u daljem tekstu: Registrator);

5) sadržina Registra;

6) jedinstvena evidencija stambenih zajednica koju vodi Agencija za privredne registre;

7) pokretanje postupka registracije;

8) pokretanje postupka registracije podnošenjem prijave;

9) pokretanje postupka registracije po službenoj dužnosti;

10) upis zabeležbe;

11) način i rok za podnošenja prijave;

12) izdavanje potvrde o primljenoj prijavi;

13) postupak izmene i odustajanja od prijave za registraciju;

14) provera ispunjenosti formalnih uslova za registraciju i rok za odlučivanje o prijavi;

15) donošenje rešenja o registraciji;

16) odbacivanje prijave, pravo žalbe i pravo na podnošenje usaglašene prijave;

17) propuštanje roka za odlučivanje od prijavi od strane Registratora;

18) brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti;

19) nemogućnost povratka u pređašnje stanje u postupku registracije;

20) objavljivanje i dejstvo registracije;

21) ispravka greške u postupku registracije;

22) način dostavljanja pisanog otpravka odluke Registratora;

23) primena zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Odredbe Nacrta zakona definisano je da su obavezni organi stambene jedinice skupština i upravnik, a preciziran je i način njihovog formiranja. Takođe, preciziraju se:

1) skupština stambene jedinice, njeni članovi i funkcionisanje skupštine;

2) nadležnost skupštine stambene jedinice;

3) pravo glasa u skupštini stambene jedinice;

4) rad i odlučivanje skupštine;

5) kvorum za održavanje i rad sednice skupštine;

6) vođenje zapisnika.

Kada je u pitanju stambena zajednica odredbama Nacrta zakona se utvrđuje odgovornost stambene zajednice i dužnost stambene da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete. Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na upravnika stambene zajednice preciziraju se izbor, mandat i upis upravnika u registar stambenih zajednica, kao i prava i obaveze upravnika.

Takođe, odredbama kojima se uređuje profesionalno upravljanje precizno se definišu:

1) organizator poslovnog upravljanja;

2) sticanje i prestanak ovlašćenja za obavljanje poslova profesionalnog upravnika;

3) nadležnost poslovnog upravnika;

4) registar profesionalnih upravnika;

5) poveravanje poslova upravljanja profesionalnom upravniku;

6) poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke stambene zajednice ili pravilima vlasnika;

7) slučajevi u kojima se poslovi upravljanja prinudno poveravaju poslovnom upravniku.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je i uređenje održavanja zgrada i njima se definišu:

1) održavanje zgrade i unapređenje svojstava zgrade;

2) hitne intervencije;

3) obaveza održavanja zgrade;

4) preuzimanje poslova održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade radi ostvarenja javnog interesa;

5) organizacija kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja;

6) obaveza učešća u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade;

7) visina i način utvrđivanja troškova upravljanja i održavanja zgrade;

8) način plaćanja troškova upravljanja i održavanja zgrade;

9) izvori finansiranja radova na održavanju zajedničkih delova zgrade;

10) pravo regresa stambene zajednice za troškove održavanja;

11) obaveze i odgovornost upravnika kada je u pitanju ostvarivanje prava regresa za troškove održavanja;

12) odgovornost vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade i stambene zajednice usled nastanka štete zbog neispunjavanja obaveze održavanja.

Kada je u pitanju korišćenje stanova i iseljenje odredbama Nacrta zakona precizirane su opšte odredbe o osnovama za korišćenja stana, odnosno:

1) korišćenje stana za službene potrebe;

2) troškovi korišćenja stana za službene potrebe;

3) ugovor i prestanak važenja ugovora o korišćenju stana za službene potrebe;

4) obaveze korisnika stana za službene potrebe prilikom iseljenja;

5) opšta pravila kućnog reda;

6) bespravno useljenje.

Kada je u pitanju iseljenje i preseljenje Nacrtom zakona se precizno definišu:

1) razlozi iseljenja;

2) preseljenje u odgovarajući smeštaj;

3) postupak iseljenja i preseljenja;

4) postupak donošenja odluke o neophodnosti iseljenja;

5) odluka o neophodnosti iseljenja i plan preseljenja i njena sadržina;

6) rešenje o iseljenju i način izvršenja;

7) postupanje tokom iseljenja i preseljenja i

8) praćenje postupaka iseljenja i preseljenja i mere socijalnog uključivanja nakon sprovedenog preseljenja.

Kada je u pitanju stambena podrška odredbama Nacrta zakona definiše se stambena podrška, principi njenog ostvarivanja, kao i korisnici i uslovi ostvarivanja stambene podrške.

Nacrtom zakona precizirani su:

1) korisnici stambene podrške;

2) pojam odgovarajućeg stana;

3) granice prihoda kao uslov za ostvarivanje prava na stambenu podršku.

Takođe, kao vidovi stambene podrške predviđeni su:

1) zakup stana po uslovima neprofitnog zakupa i subvencionisanje zakupnine stana u bilo kom obliku svojine;

2) kupovina ili drugi način sticanja prava svojine nad stanom ili porodičnom kućom, gde se precizno uređuje utvrđivanje kupoprodajne cena stana ili porodične kuće, uslovi kupovine i dodela stana ili porodične kuće i ograničenja prava otuđenja stana;

3) unapređenje uslova stanovanja;

4) pomoć ozakonjenja stana ili porodične kuće i

5) stambeno zbrinjavanje.

Odredbama Nacrta zakona precizira se postupak dodele stambene podrške koji podrazumeva pokretanje postupka raspodele stambene podrške, definisanje kriterijuma reda prvenstva za dodelu stambene podrške, utvrđivanje liste reda prvenstva i donošenje odluke i zaključivanje ugovora o dodeli stambene podrške. Predviđeno je da pribavljanje, upravljanje i davanje u zakup stanova namenjenih za stambenu podršku, upravljanje i organizovanje izgradnje stanova sa mogućnošću sticanja svojine putem kupovine po neprofitnim uslovima, kao i sprovođenje programa stambene podrške mogu obavljati neprofitne stambene organizacije.

Nacrtom zakona precizirana je ispunjenost uslova i izdavanje licence za rad neprofitne stambene organizacije, kao i podnošenje godišnjeg izveštaja rada neprofitnih stambenih agencija.

U delu kojim su regulisani dokumenti i sredstva za ostvarivanje stambene politike odredbama Nacrta zakona regulišu se dokumenti stambene politike, finansiranje stambene politike i institucionalni okvir za sprovođenje stambene politike.

Kao dokumente stambene politike Nacrt zakona definiše:

1) Nacionalnu stambenu strategiju;

2) izveštaj o sprovođenju Nacionalne stambene strategije;

3) Program stambene podrške i

4) lokalnu stambenu strategiju.

U delu Nacrta zakona kojim se reguliše finansiranje stambene podrške precizno se definiše:

 1) obezbeđenje sredstava za finansiranje programa stambene podrške;

2) korišćenje sredstava za finansiranje stambene podrške i

3) dodela sredstava za finansiranje stambene podrške.

Institucionalni okvir za sprovođenje stambene politike, prema odredbama Nacrta zakona, podrazumeva:

1) Stambeni savet koji obrazuje Vlada Republike Srbije;

2) definisanje nadležnosti ministarstva za poslove stanovanja i

3) definisanje nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da nadzor nad sprovođenjem Nacrta zakona, kao i propisa donetih na osnovu Nacrta zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove stanovanja. Odredbama nacrta zakona precizno se definišu:

1) ovlašćenja republičkog inspektora za komunalne delatnosti;

2) prava, obaveze i dužnosti komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave;

3) ovlašćenja komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave;

4) prava, obaveze i dužnosti građevinskog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora;

5) dužnosti građevinskog inspektora u postupku inspekcijskog nadzora radi preduzimanja hitnih mera na održavanju u cilju ostvarivanja javnog interesa;

6) dostava rešenja inspektora Privrednoj komori Srbije;

7) postupanje inspektora u slučaju da je odgovorno lice nepoznato i

8) odlučivanje po žalbi.

Takođe, odredbama Nacrta zakona su definisane kaznene odredbe za prekršaje učinjene suprotno odredbama Nacrta zakona.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama precizno se, između ostalog, definiše:

1) da će nadležni organi doneti podzakonske akte u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona;

2) da će Nacionalna stambena strategija biti doneta u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona; 3) da danom stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona stambena zgrada u kojoj najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela postaje stambena zajednica i stiče svojstvo pravnog lica;

3) da će se registri i jedinstvena evidencija uspostaviti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona;

4) da neprofitne organizacije koje su nastale u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) dužne da usklade svoj rad u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona;

5) da danom stupanja na snagu Nacrta zakona prestaje sa radom Republička agencija za stanovanje, osnovana u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, kao i da poslove iz njene nadležnosti preuzima ministarstvo nadležno za stanovanje, a prava i obaveze Republika Srbija;

6) da stupanjem na snagu odredaba Nacrta zakona prestaju da važe Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011), Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011), Zakon o socijalnom stanovanju i član 54. stav 2, 3. i 6 Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014);

7) da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 06.11.2016.