Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Objavljen Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2018. godinu


Državna revizorska institucija (DRI) objavila je Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

DRI u izveštaju navodi nepravilnosti koje su utvrđene u završnom računu budžeta za minulu godinu kao i aktivnosti koje su određeni državni organi preduzeli kako bi se te greške otklonile.

DRI u svom izveštaju kaže da ta institucija nije u mogućnosti da se izjasni o konsolidovanim finansijskim izveštajima Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2018. godinu jer izveštaji nisu sačinjeni u skladu sa principima konsolidacije i ne sadrže sve informacije iskazane u finansijskim izveštajima indirektnih korisnika budžeta Srbije.

Revizori navode da nisu u mogućnosti da potvrde stanje (vrednost, strukturu i promene) nefinansijske imovine Republike Srbije jer je ista iskazana na osnovu podataka iz Izveštaja Republičke direkcije za imovinu, a koji, kažu, nisu potpuni jer ne obuhvataju podatke o imovini svih korisnika budžeta Republike Srbije.

Učešće duga opšte države i dalje je, konstatuju, iznad zakonom propisanog nivoa od 45 odsto BDP-a.

U Završnom računu, kako se navodi, nisu tačno iskazani različiti prihodi, primanja i izdaci, a kao primer navode da je u završnom računu predstavljeno 95 projektnih aktivnosti koje nisu realizovane...

U postupku revizije Ministarstvo finansija i Uprava za trezor postupili su po preporukama i izvršili ispravke kada je reč o potraživanjima za plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, nastavili sa trendom smanjenja učešća javnog duga u BDP-u, i drugo.

Takođe, nadležni su nastavili i sa započetom aktivnošću da se sva buduća primanja po osnovu programskih i projektnih zajmova planiraju u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje budžet Srbije za određenu godinu te da se ista evidentiraju u Glavnoj knjizi trezora.

Revizori navode, između ostalog, da su nakon utvrđivanja tehničke greške u Izveštaju o popisu finansijske imovine u vlasništvu Republike, na dan 31. decembar 2018. godine, greške u tom izveštaju ispravljene.

Izvor: Vebsajt RTV, 02.10.2019.
Naslov: Redakcija