Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PARAGRAF ORGANIZUJE SAVETOVANJE POVODOM PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: OD 1. JANUARA 2017. GODINE SVI OBVEZNICI PDV VODIćE PDV EVIDENCIJE NA DRUGAčIJI NAčIN U ODNOSU NA SADAšNJI, RADI SAčINJAVANJA PREGLEDA OBRAčUNA KOJI ćE SE OBAVEZNO DOSTAVLJATI UZ PORESKU PRIJAVU PDV POčEV OD PORESKE PRIJAVE ZA PRVI PORESKI PERIOD 2017. GODINE


Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik).

Pravilnik je donet na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o PDV), kojom je propisano da ministar bliže uređuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije, kao i oblik i sadržinu pregleda obračuna PDV.

Inače obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015), koji se, osim pojedinih odredaba, primenjuje od 15. oktobra 2015. godine. Propisivanje obaveze sačinjavanja i dostavljanja pregleda obračuna tada je obrazloženo unapređenjem kontrole obračunavanja i plaćanja PDV.

S obzirom na to da se odredbe Zakona o PDV o obavezi dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV, primenjuju od 1. januara 2017. godine, propisano je i da se Pravilnik primenjuje od istog datuma.

Posebno ističemo da se obaveza podnošenja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV ne odnosi na podnošenje poreske prijave za poslednji poreski period 2016. godine, već se pregled obračuna podnosi počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine. To znači da će mesečni poreski obveznici prvi pregled obračuna podneti za januar (do 15. februara), a tromesečni za poreski period januar – mart (do 15. aprila) 2017. godine. Međutim, da bi ispunili obavezu dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu, svi obveznici će morati da vode PDV evidencije na novi način, počev od 1. januara 2017. godine.

Ako obveznik PDV uz periodičnu poresku prijavu (Obrazac PP PDV), koju podnosi od 1. januara 2017. godine (počev od poreske prijave za prvi poreski period u 2017. godini), ne dostavi pregled obračuna, smatraće se da poreska prijava nije podneta.

Pregled obračuna podnosiće se na isti način kao i poreska prijava PDV, dakle u elektronskoj formi, na Obrascu POPDVkoji je sastavni deo Pravilnika. Obrazac POPDV je izuzetno obiman (sadrži preko 150 pozicija), što znači da će obveznici, radi primene Pravilnika i adekvatnog sačinjavanja pregleda obračuna, morati da izmene način vođenja PDV evidencije. Između ostalog, obveznici će morati da vode evidenciju o mnogim transakcijama o kojima se do sada nije vodila evidencija i koje čak nemaju nikakav direktan uticaj na obračun PDV (primljene donacije u novcu, primanja po osnovu naknade štete i dr). Takođe, obveznici će morati da obezbede i podatke koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr), kao i podatke o licu koje im je izvršilo promet (u smislu da li je obveznik PDV ili ne, da li je domaće ili strano lice i sl). Sve ovo i mnoge druge stvari će neminovno usloviti i izmenu softverske podrške kod obveznika, da bi mogli na adekvatan način da vode PDV evidenciju i da obezbede adekvatne podatke radi sačinjavanja pregleda obračuna.

O obliku i sadržini PDV evidencije i pregleda obračuna objavićemo komentar u elektronskoj bazi, kao i u posebnom izdanju Poresko – računovodstvenog instruktora koji, povodom proslave dvadeset godina kompanije Paragraf, izlazi iz štampe 18. oktobra 2016. godine. Pored toga, o ovoj temi biće reči i na predstojećim seminarima kompanije Paragraf.

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 06.10.2016.