Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: PREDVIđENA JE DECENTRALIZACIJA NADLEżNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. INSPEKCIJE UBUDUćE MOGU DA KONTROLIšU RAD U PRIVATNOM SEKTORU, ISPUNJENOST MINIMALNIH TEHNIčKIH USLOVA U PRIVATNOM SEKTORU I SEOSKIM DOMAćINSTVIMA, KAO I NAPLATU BORAVIšNE TAKSE. UVOđENJE PREKRšAJNOG NALOGA ZA FIZIčKA I PRAVNA LICA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. oktobra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, što bi trebalo da doprinese suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti putnika koji koriste usluge turističkih agencija.

Zakonom je utvrđeno prebacivanje nadležnosti inspekcijskog nadzora na lokalne samouprave, a inspekcije će moći da kontrolišu i ispunjenost minimalnih tehničkih uslova u privatnom sektoru i seoskim domaćinstvima, kao i naplatu boravišne takse.

Kako bi naplata kazni bila bolja, odredbama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), jedno od ovlašćenja inspektora biće izdavanje prekršajnog naloga, za fizička i pravna lica, a utvrđene su i novčane kazne u fiksnom iznosu, za određene prestupe. Na ovaj način će se rasteretiti i prekršajni sudovi.

Propisano je i da organizatori putovanja imaju bankarsku garanciju ili polisu, kako bi dobili licencu za rad, kao i da osiguraju svako pojedinačno putovanje, kako bi se tim osiguranjem isplatili putnici ukoliko eventualno dođe do prevare.

Izmenama se vraća obaveza da sami kandidati snose troškove polaganja stručnog ispita za tirističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča i turističkog pratioca, a Vlada Republike Srbije očekuje da će time doći do većeg priliva u republički i budžet jedinice lokalne samouprave.

Propisuje se i da direktora Turističke organizacije Srbije (TOS) imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predviđa se da se za teritoriju autonomne pokrajine i za teritoriju lokalne samouprave može osnovati turistička organizacija, a uvodi se obaveza da je pre otpočinjanja obavljanja delatnosti posrednik dužan da se registruje u Registar turizma.

Registar turizma vodi Agencija za privredne registre, a u njemu se registruju turističke agencije - organizatori putovanja i turisticke agencije - posrednici.

U Registru turizma evidentiraju se upravljači turističkih prostora, turistička mesta, destinacijske menadžment organizacije, destinacijske menadžment kompanije, profesionalni organizator kongresa, turističke organizacije, ugostitelji, kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti, lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti.

Izmenama se uvodi mogućnost podsticanja turističkog prometa realizovanog na teritoriji Srbije, čime država može da utiče na unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma.

Izvor: Redakcija, 06.10.2015.