Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Agencija za sprečavanje korupcije postupa i po anonimnim prijavama


Primena Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019), usaglašenog sa preporukama država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope - GREKO, počela je 1. septembra 2020. godine.

On je zamenio dosadašnji Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019) i, kako kažu u Ministarstvu pravde, predstavlja krovni preventivni antikorupcijski propis, koji jača ulogu i kapacitete Agencije.

Novi zakon daje prava Agenciji da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera koji, sa stupanjem na dužnost moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu svojih supružnika, dece, roditelja, braća i sestara. U slučaju da funkcioner nije prijavio stvarnu imovinu, podleže krivičnoj odgovornosti. Agencija će takođe imati obavezu da postupa po anonimnim prijavama, što pre nije bilo moguće. Zakon propisuje i da sredstva javne vlasti ne mogu biti korištena u političkoj kampanji, a Agencija treba to da kontroliše.

- Zajedno sa, ranije donetim, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma, i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon), Zakonom o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 i 86/2019 - dr. zakon) i Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Srbija je znatno unapredila normativni okvir za još efikasniju borbu protiv korupcije -poručuju iz Ministarstva.

Među najvažnijim novinama je i promena postupka za izbor direktora Agencije, pa će ubuduće Ministarstvo pravde raspisivati javni konkurs za izbor direktora. Upravni odbor Pravosudne akademije obrazovaće tročlanu komisiju za sprovođenje konkursa, a krajnju odluku o izboru, na predlog ministra pravde, donosi Narodna skupština.

Organi javne vlasti dužni su da dostavljaju Agenciji u roku od 15 dana od dana prijema pismenog i obrazloženog zahteva sva dokumenta i informacije kojima raspolažu. Zakon je predvideo i da se izriče mera opomene umesto mere upozorenja, kao i mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije. U slučaju da Agencija utvrdi sumnju da postoje nepravilnosti u radu organa javne vlasti, ona podnosi obrazloženi predlog za nadzor.

Ovaj Zakon je usvojen 22. maja prošle godine i uređuje pravni položaj, nadležnost, organizaciju i rad Agencije, i uvodi brojne novine vezane za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera, ovlašćenja Agencije, izbor rukovodećih organa.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.C.S., 01.09.2020.
Naslov: Redakcija