Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE O PROBLEMIMA U VEZI ZAHTEVA ADVOKATA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA O IMOVINI IZVRŠNOG DUŽNIKA SEKRETARIJATA ZA JAVNE PRIHODE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA


Na internet stranici Advokatske komore Srbije objavljeno obaveštenje o problemima u vezi zahteva advokata za pribavljanje podataka o imovini izvršnog dužnika koje prenosimo u celosti:

Predmet: Problemi u vezi zahteva advokata za pribavljanje podataka o imovini izvršnog dužnika

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode, u okviru svog delokruga rada svakodnevno prima zahteve advokata za pribavljanje podataka o imovini izvršnih dužnika, a sve u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje).

U toku obrade zahteva uočeno je da postoji različito postupanje advokata, odnosno da se pored podataka o imovini izvršnog dužnika za potrebe izvršnog postupka, zahteva i dostavljanje dokumentacije koji su obveznici priložili uz poresku prijavu ili dostavljanje podataka koji nisu u nadležnosti ovog Sekretarijata (kopija Ugovora ili druge dokumentacije kao osnov sticanja nepokretnosti ili podatke o prodavcu predmetne nepokretnosti, otkupnoj ceni i slično).

Radi bolje saradnje i ujednačenog postupanja advokata, ovim putem vas obaveštavamo o sledećem:

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate izvornih javnih prihoda za koje je nadležan u skladu sa propisima, kao i poslove procene tržišne vrednosti nepokretnosti u skladu sa Zakonom o javnoj svojini. U službenim evidencijama, Sekretarijat raspolaže podacima o poreskim obveznicima koji imaju oporeziva prava, korišćenje ili državinu, koji su podneli poreske prijave ili je obaveza utvrđena u postupku poreske kontrole. Takođe napominjemo da prema Zakonima o porezima na imovinu, kada na nepokretnosti postoji neko od prava (zakupa, korišćenja i dr.), porez na imovinu plaća se na to pravo, odnosno na korišćenje ili državinu, a ne na pravo svojine, što upućuje na to da poreski obveznici koji se nalaze u bazi podataka Sekretarijata za javne prihode ne plaćaju porez isključivo na pravo svojine.

Dužnost davanja podataka i uslovi pod kojima se, između ostalog, i advokatima dostavljaju podaci, uređena je odredbama člana 31. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Prema navedenom, Sekretarijat za javne prihode, može advokatu po zahtevu dostaviti samo raspoložive podatke iz službenih evidencija o poreskim obveznicima i nepokretnostima na kojima su konstituisana oporeziva prava, državina ili korišćenje, sa posebnom napomenom da Sekretarijat za javne prihode ne raspolaže podacima o nepokretnostima na kojima ili povodom kojih izvršni dužnik ima imovinska prava. Dokumentacija koju je ovaj Sekretarijat pribavio od drugih organa i organizacija za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu nije deo službene evidencije i Sekretarijat za javne prihode ne može je dostavljati po zahtevima advokata.

Takođe napominjemo da Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode, ne vodi registre vlasnika nepokretnosti, već obveznika poreza na imovinu koji su podneli poreske prijave, ili su zaduženi po službenoj dužnosti, pa podaci dobijeni od ovog Sekretarijata ne mogu poslužiti kao dokaz o vlasništvu.

Potrebno je da u cilju efikasnijeg vođenja postupka i bolje saradnje ovo obaveštenje prosledite advokatima vaše komore, a sve u cilju jednoobraznog postupanja.

S poštovanjem

Zamenik načelnika Gradske uprave grada Beograda - sekretar Sekretarijata za javne prihode

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 06.09.2018.
Naslov: Redakcija