Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na tuđu negu i pomoć može da dobije osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi). Ostvarivanje ovog prava nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već isključivo opštim zdravstvenim stanjem osobe koja podnosi zahtev, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti


Re­pu­blič­ki fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje go­di­šnje do­bi­je oko 55.000 zah­te­va za ostva­ri­va­nje pra­va na nov­ča­nu na­kna­du za po­moć i ne­gu dru­ge oso­be, od če­ga oko 40 od­sto njih uspe­va da ostva­ri ovo pra­vo. 

Oni ko­je struč­ne ko­mi­si­je od­bi­ju sma­tra­ju da su nji­ho­vi kri­te­ri­ju­mi ve­o­ma stro­gi i da sa­mo pot­pu­ni in­va­li­di mo­gu da do­đu do ovih is­pla­ta.

Moj muž ima Par­kin­so­no­vu bo­lest. Te­ško se kre­će i ima pro­ble­ma da sa­mo­stal­no funk­ci­o­ni­še. Vi­še pu­ta sam pod­no­si­la zah­tev za ovu vr­stu po­mo­ći ali smo od­bi­je­ni, uz obra­zlo­že­nje da on ipak po­ma­lo mo­že da se kre­će. Mo­ra­ću da na­đem že­nu ko­ja će do­la­zi­ti sva­ki dan da mi po­ma­že oko bri­ge o nje­mu, jer i ja imam zdrav­stve­nih pro­ble­ma i ne mo­gu vi­še sa­ma to da ra­dim. To ću mo­ra­ti da pla­tim od pen­zi­je, s ko­jom i sa­da je­dva kr­pim kraj sa kra­jem – na­gla­ša­va se­dam­de­set­dvo­go­di­šnja Be­o­gra­đan­ka J. P. 

U Sr­bi­ji na­kna­da za po­moć i ne­gu iz­no­si 16.346 di­na­ra, a pri­ma je oko 76.000 lju­di. Broj zah­te­va za ostva­ri­va­nje ovog pra­va se ne­znat­no po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu, a sa­mo u ovoj go­di­ni je za te svr­he iz­dvo­je­no 15,1 mi­li­jar­da di­na­ra. 

Ovu nov­ča­nu na­kna­du mo­že da do­bi­je osi­gu­ra­nik i ko­ri­snik pen­zi­je ko­me je zbog pri­ro­de i te­ži­ne po­vre­de ili bo­le­sti neo­p­hod­na po­moć i ne­ga za oba­vlja­nje rad­nji ra­di za­do­vo­lja­va­nja osnov­nih ži­vot­nih po­tre­ba. Po Za­ko­nu o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), pra­vo ima­ju sa­mo ne­po­kret­ni, sle­pi i oni ko­ji bez tu­đe po­mo­ći ne mo­gu da se hra­ne, obla­če, ni­ti kre­ću po ku­ći, kao i oni ko­ji su na di­ja­li­zi

Ostva­ri­va­nje ovog pra­va, po­ja­šnja­va­ju u Re­pu­blič­kom fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, ni­je uslo­vlje­no vi­si­nom dru­gih pri­ma­nja, ni­ti kon­kret­nom di­jag­no­zom, već is­klju­či­vo op­štim zdrav­stve­nim sta­njem oso­be ko­ja pod­no­si zah­tev, od­no­sno nje­go­vom funk­ci­o­nal­no­šću i spo­sob­no­šću za oba­vlja­nje osnov­nih ži­vot­nih ak­tiv­no­sti.

Po­stu­pak za ostva­ri­va­nje pra­va na nov­ča­nu na­kna­du za po­moć i ne­gu dru­ge oso­be po­kre­će se na zah­tev osi­gu­ra­ni­ka, od­no­sno ko­ri­sni­ka pra­va, uz ko­ji je pri­lo­že­na od­go­va­ra­ju­ća me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja. Zah­tev za nov­ča­nu na­kna­du pod­no­si se nad­le­žnoj fi­li­ja­li pre­ma me­stu pre­bi­va­li­šta. Uz zah­tev je po­treb­no pri­lo­ži­ti ori­gi­nal­nu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju le­ka­ra spe­ci­ja­li­ste da je neo­p­hod­na po­moć i ne­ga dru­ge oso­be – na­gla­ša­va­ju u Re­pu­blič­kom fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje.

U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va, u ro­ku do 30 da­na od da­na pod­no­še­nja zah­te­va ko­ri­snik do­bi­ja po­ziv za ve­šta­če­nje, ko­je spro­vo­di le­kar ve­štak od­re­đe­ne spe­ci­jal­no­sti i ko­ji na osno­vu pri­lo­že­ne me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je i pre­gle­da ko­ri­sni­ka, do­no­si na­laz, oce­nu i mi­šlje­nje. Sva­ki na­laz le­ka­ra ve­šta­ka pod­le­že kon­tro­li, a na­kon to­ga se pro­sle­đu­je nad­le­žnom or­ga­ni­za­ci­o­nom de­lu da do­ne­se re­še­nje o po­sto­ja­nju ili ne­po­sto­ja­nju pra­va. Ko­ri­snik do­bi­ja re­še­nje i ako je ostva­rio pra­vo na tu­đu ne­gu i po­moć, uz pen­zi­ju mu se is­pla­ću­je i ova nov­ča­na na­kna­da, a ako ni­je do­bi­ja re­še­nje sa obra­zlo­že­njem za­što je od­bi­jen kao i po­u­ku o prav­nom le­ku

Izvor: