Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI: VIšEM JAVNOM TUžILAšTVU U BEOGRADU PODNETA KRIVIčNA PRIJAVA PROTIV N.N. LICA IZ PORESKE UPRAVE ZBOG NEOVLAšćENOG PRIKUPLJANJA LIčNIH PODATAKA IZ SLUžBENE PORESKE DOKUMENTACIJE


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, nakon sprovedenog postupka nadzora povodom objavljivanja u medijima ličnih podataka iz službene poreske dokumentacije građanke T.R., protiv N.N. lica iz Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija podneo Višem javnom tužilaštvu, u Beogradu, krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 146. st. 3 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Postupak nadzora Poverenik je pokrenuo i sproveo po službenoj dužnosti postupajući po predstavci koja mu je upućena. Postupak nadzora je sproveden u Poreskoj upravi Ministarstva finansija (PU) i Upravi javnih prihoda u sastavu Sekretarijata za finansije, Lokalnoj poreskoj administraciji za grad Beograd (LPA).

U postupku je utvrđeno da se izvesno radi o podacima iz službene poreske dokumentacije čiji je zakonski rukovalac Lokalna poreska administracija, ali kome je kao korisnik pristup imala i Poreska uprava. Činjenice i okolnosti utvrđene u postupku upućuju na sumnju da je N.N. lice u PU, koristeći mogućnost pristupa računarskoj aplikaciji "Lokalna poreska administracija", preuzelo, odštampalo i potom lične podatke građanke T.R. stavilo na raspolaganje jednom mediju koji ih je javno objavio. Imajući u vidu da se radi o poreskim prijavama i zaduženjima iz nešto ranijeg perioda, to ko, kada tačno je neovlašćeno stavio na raspolaganje ove podatke trećim licima nužno je utvrditi primenom kriminalističkih metoda i sredstava, odnosno sprovođenjem istrage što je u nadležnosti Tužilaštva.

Rukovodioci i saradnici u obe institucije u kojima je nadzor sproveden su bili kooperativni. Poverenik pozitivno ocenjuje to što je direktorka Poreske uprave još u toku trajanja postupka izdala nalog da se odmah, bez odlaganja zamene sve korisničke šifre zaposlenih u PU za pristup podacima lokalne poreske administracije i da se formira novi Registar zaposlenih koji će imati pristup ovim podacima, a do formiranja Registra pristup ovim podacima ukinula, dakle preduzela mere koje bi bile sadržane i u formalnom Upozorenju koje bi Poverenik uputio Poreskoj upravi. Pored navedenog, izdala je i posebnu naredbu o postupanju sa ličnim podacima u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Po oceni Poverenika, konkretan slučaj je još jedan u nizu onih koji potvrđuju veliku štetnost hroničnog odsustva osmišljenog, strateškog pristupa države u rešavanju problema. Neophodno je uspostaviti sistem efikasne zaštite ličnih podataka građana i, što je posebno važno, odgovornosti za one koji te podatke zloupotrebljavaju kršeći zakone.

S tim u vezi, Poverenik podseća da je pre nepune dve godine u sličnoj situaciji, takođe u PU podnosio krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu i da je tadašnje rukovodstvo PU u nekom svom "odgovoru" građanki koja se obratila Povereniku i javnosti, iznelo informacije o nekim navodno i veoma robusnim prodorima u zbirke podataka PU i obavestilo javnost da je i samo podnelo krivičnu prijavu. Do danas, međutim, nema nikakvih informacija o aktivnostima Tužilaštva, odnosno o bilo kakvim konsekvencama za prekršitelje zakona.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 146

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 06.09.2016.
Naslov: Redakcija