Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE: PROCENA KREDITNE SPOSOBNOSTI DUžNIKA JEDAN JE OD KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJEG BANKA KLASIFIKUJE SVOJA POTRAžIVANJA U JEDNU OD PET KATEGORIJA (OD A DO D), OD čEGA ZAVISI IZNOS KOJI JE BANKA DUžNA DA IZDVOJI KAO REZERVU ZA PROCENJENE GUBITKE PO OSNOVU TIH POTRAžIVANJA. PORED OVOG KRITERIJUMA, BANKE UZIMAJU U OBZIR I KRITERIJUM BLAGOVREMENOSTI U IZMIRIVANJU OBAVEZA, KAO I KVALITET SREDSTAVA OBEZBEđENJA. PROCENJENI STEPEN RIZIčNOSTI ODREđENOG PLASMANA, NA OSNOVU NAVEDENIH KRITERIJUMA, MOžE UTICATI NA ODLUKU BANKE O EVENTUALNOM ODOBRAVANJU KREDITA KLIJENTU


Bankari će od 2017. godine kredite moći da odobravaju i građanima koji nemaju stalno zaposlenje ukoliko procene da su oni kreditno sposobni klijenti. Tako bi i oni koji danas, iz ugla banaka, spadaju u "nepodobne" klijente, poput naučnih radnika koji rade na projektima pri fakultetima ili za neku instituciji, mogli svoje troškove da finansiraju i putem zajmova.

- Ljudi koji rade po ugovoru na određeno, naučnici koji plate zarađuju radeći na oročenim projektima i slične kategorije bankarskih klijenata do sada su u startu bili kažnjavani time što ne mogu da dobiju zajam iako su kreditno sposobni - objašnjava član izvršnog odbora jedne banke. - Od iduće godine bankama će biti dozvoljeno da odobre zajam i takozvanom D klijentu, bez izdvajanja rezervi. Sve dok se takav kredit uredno vraća, banke neće morati da polože iznos na ime rezervi za procenjene gubitke.

Sve klijente bankari klasifikuju prema važećim propisima, u pet kategorija (od A do D, to jest, od najboljih do "problematičnih"). Kada bi banka danas odobrila kredit klijentu koji spada u "D kategoriju", prema Odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016 i 69/2016 - dalje: Odluka), morala bi da izdvoji na ime rezervi za procenjene gubitke još toliko novca (na odobrenih milion evra zajma, još milion evra na ime ovih rezervi).

U Narodnoj banci Srbije (NBS) još uvek nema potvrde da će izdvajanje rezervi za procenjene gubitke za "loše" klijente biti ukinuto. Štaviše, prema navodima NBS, svaka banka samostalno propisuje kome će odobriti kredit, a prepreke za finansiranje bilo kog klijenta ne postoje sve dok banka izdvaja rezerve na ime procenjenih gubitaka.

- Banke su dužne da u okviru kreditnog procesa urede kriterijume i principe za odobravanje plasmana, kao i da pri donošenju odluke o odobravanju plasmana procene kreditnu sposobnost dužnika i druge relevantne faktore - ističu u NBS. - Sam postupak procene kreditne sposobnosti dužnika banka uređuje svojim aktima. Dakle, Narodna banka Srbije ne propisuje uslove koje fizičko lice mora da ispuni da bi mu banka odobrila kredit, već banke same uređuju te uslove u okviru svoje politike za odobravanje plasmana. Takođe, banka je dužna da ocenjuje kreditnu sposobnost dužnika - fizičkih lica, između ostalog, na osnovu analize njegovog stepena kreditne zaduženosti.

U NBS ističu da je, saglasno odredbama Odluke, procena kreditne sposobnosti dužnika jedan od kriterijuma na osnovu kojeg banka klasifikuje svoja potraživanja u jednu od pet kategorija (od A do D), od čega zavisi iznos koji je banka dužna da izdvoji kao rezervu za procenjene gubitke po osnovu tih potraživanja.

Pored ovog kriterijuma, banke uzimaju u obzir i kriterijum blagovremenosti u izmirivanju obaveza, kao i kvalitet sredstava obezbeđenja. Procenjeni stepen rizičnosti određenog plasmana, na osnovu navedenih kriterijuma, može uticati na odluku banke o eventualnom odobravanju kredita.

Rezerva za procenjene gubitke obračunava se na osnovicu koja predstavlja bruto knjigovodstvenu vrednost potraživanja umanjenu u skladu sa odredbama podzakonskim aktom, i to za potraživanja koja nisu klasifikovana u kategorije A i B kao zbir:

- 0% potraživanja klasifikovanih u kategoriju A,

- 2% potraživanja klasifikovanih u kategoriju B,

- 15% potraživanja klasifikovanih u kategoriju V,

- 30% potraživanja klasifikovanih u kategoriju G i

- 100% potraživanja klasifikovanih u kategoriju D.

NBS je nedavno napravila velike korake koji će bankama pomoći u drugačijem segmentiranju klijenata - potvrđuju bankari. - Menja se regulativa, a menja se i poimanje rizika. Banke su ranije preuzimale veoma mali stepen rizika, uz veoma velike kamatne stope, ali to se promenilo dolaskom konkurencije na tržište. Bankama će biti omogućeno da koriste neke relevantnije podatke o samim potrošačima.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 05.09.2016.
Naslov: Redakcija