Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 4. SEPTEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - POTVRđENI PREDLOZI ZAKONA I ZAHTEV DRżAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA NOVIM LICIMA


61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 4. septembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za ravoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva finansija predstavili su članovima Odbora Predlog zakona istakavši da je razlog za njegovo donošenje usklađivanje sa više strategija koje su donete u prethodnom periodu, a koje se odnose na povećanje smeštajnih kapaciteta u zatvorima i podizanje nivoa sigurnosti i bezbednosti u humanim uslovima, u skladu sa evropskim standardima. Predlog zakona se odnosi na zatvor u Pačevu, odnosno, izgradnju novog, s obzirom da se postojeći nalazi u centru grada, da postojeća zgrada datira iz 19. veka, kao i da postoji potreba za izgradnjom novog.

Zajam iznosi 18 miliona evra sa otplatom od 20 godina i grejs periodom od pet godina. To je samo deo ukupne vrednosti projekta, dok će se drugi deo sredstava za izgradnju novog zatvora u Pančevu obezbediti iz budžeta Republike, budžeta Pančeva i donacija. Na sednici je najavljeno i da je u planu još jedan zajam za zatvor u Kragujevcu.

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona.

U nastavku sednice Odbor je jednoglasno doneo Odluku o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka za izbor predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u sledećem sastavu: Veroljub Arsić, predsedavajući i članovi Ivan Jovanović, Dejan Radenković, Goran Kovačević i Milorad Mijatović.

54. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici održanoj 4. septembra 2015. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

Predsednik Saveta DRI, Radoslav Sretenović, naveo je da se u zahtevu DRI traži saglasnost Odbora za popunjavanje slobodnih radnih mesta za 26 izvršilaca, što proizilazi iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, za šta su sredstva obezbeđena u budžetu za 2015. godinu i što je u skladu sa kadrovskim planom DRI za 2015. godinu. On je podsetio i da je popunjavanje radnih mesta potrebno radi realizacije Programa revizije za 2015. godinu, kojim je značajno povećan broj subjekata revizije.

Kada je u pitanju zapošljavanje dodatnih 26 lica, Sretenović je objasnio da je reč o dva državna revizora, samostalna savetnika u reviziji i nameštenika četvrte vrste radnih mesta, po pet viših savetnika u reviziji i mlađih savetnika u reviziji, šest mlađih savetnika u reviziji u svojstvu pripravnika, tri referenta i jedan savetnik u reviziji.

Nakon kraće rasprave Odbor je većinom glasova dao saglasnost na zahtev DRI za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

37. sednica Odbora za spoljne poslove

Na sednici održanoj 4. septembra 2015. godine, Odbor za spoljne poslove usvojio je više inicijativa za posete, konstatovao aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i izveštaje o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

Članovi Odbora usvojili su i plan rada Odbora za spoljne poslove.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Predlog zakona obrazložio je ambasador Dragan Momčilović, v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova zaduženog za konzularne poslove.

Nakon kraće diskusije, Odbor je usvojio zaključak kojim se predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ovaj Predlog zakona.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 04.09.2015.