Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE APR-A O POSLOVANJU EKONOMSKIH CELINA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI


Agencija za privredne registre objavila je Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2013. godini. Osnov za izradu Saopštenja predstavljaju podaci iz obrađenih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i usvojenih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, koje su ekonomske celine dostavile Agenciji u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo.

Saopštenje je izrađeno po inoviranoj metodologiji, a novi pristup dat je s obzirom na snažnu koncentraciju interesa u okviru određenih ekonomskih celina i značajnu izloženost ukupnih domaćih ekonomskih tokova tim celinama, pa su i njihovi rezultati poslovanja i finansijski kapaciteti posebno sagledani.

U privredi Republike Srbije u 2013. godini poslovalo je 747 ekonomskih celina, a konsolidovani finansijski izveštaji obrađeni su za 743 matična pravna lica, koja konsoliduju 2.269 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Broj ekonomskih celina u privredi u odnosu na prethodnu godinu manji je za 54, dok je broj konsolidovanih zavisnih i pridruženih pravnih lica smanjen za 15. Takođe, i opadajući trend broja zaposlenih u ekonomskim celinama je nastavljen, pa su one zapošljavale 332.862 radnika, što je za 16.460 manje nego prethodne godine.

Višegodišnju vodeću poziciju koju je, sa najviše zavisnih pravnih lica, zauzimala ekonomska celina DELTA HOLDING doo Beograd, u 2013. godini preuzela je INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ doo Novi Sad, s obzirom da ima kontrolu nad 70 zavisnih pravnih lica, što je za 12 pravnih lica više nego prethodne godine. Potom sledi DELTA HOLDING doo Beograd, sa jednim zavisnim pravnim licem manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 69 zavisnih pravnih lica u krugu konsolidacije. Veliki broj konsolidovanih pravnih lica imaju i ekonomske celine MK GROUP doo Beograd (31 zavisno i pet pridruženih pravnih lica), VERANO MOTORS doo Beograd (25 zavisnih pravnih lica), KOEFIK doo Beograd (22 zavisna pravna lica), EI KORPORACIJA ad Niš (21 zavisno pravne lice), kao i novoosnovana ekonomska celina MK HOLDING doo Beograd (20 zavisnih pravnih lica).

Ekonomske celine su u 2013. godini zadržale obim aktivnosti na prošlogodišnjem nivou i beleže ukupne prihode od 3.263 mlrd dinara i ukupne rashode od 3.242 mlrd dinara. Takođe, nastavile su sa neprofitabilnim poslovanjem iz prethodne godine, ali sa gubitkom znatno manjim (71,3%) od prošlogodišnjeg, tako da na ukupnom nivou njihov negativan neto finansijski rezultat iznosi šest mlrd dinara.

Ukupan bilansni potencijal ekonomskih celina na kraju 2013. godine, nakon godišnjeg rasta od samo 1,9%, iznosi 5.447 mlrd dinara i u iznosu od 2.383 mlrd dinara finansiran je iz sopstvenih izvora odnosno kapitala, koji je veći za 3,1% u poređenju sa prethodnom godinom. Pri tome, finansijsku sigurnost ekonomskih celina narušavaju rastući kumulirani gubici, koji su u iznosu od 1.106 mlrd dinara povećani za 14,5% u odnosu na prošlogodišnje.

Snažan uticaj ekonomskih celina na ukupna kretanja u domaćoj privredi pokazuje to što one zapošljavaju trećinu radnika u celoj privredi i prosečno učestvuju sa dve petine u osnovnim pozicijama svih privrednih društava. Takođe, izdvaja se svega nekoliko celina koje pretežno nose ukupnu poslovnu aktivnost i finansijske kapacitete srpske privrede, a one ostvaruju i zavidno učešće u iskazanim ukupnim rezultatima poslovanja.

Među ekonomskim celinama koje su uspešno poslovale u 2013. godini izdvaja se NIS ad Novi Sad, sa 15 zavisnih pravnih lica, od kojih osam posluje u inostranstvu. Ova celina prednjači po ostvarenim poslovnim prihodima od 264 mlrd dinara i neto dobitku u iznosu od 48 mlrd dinara, a ističe se i po visokom iznosu bilansnog potencijala (346 mlrd dinara) i kapitala (169 mlrd dinara) kojima raspolaže. Istovremeno, broj zaposlenih na nivou cele grupe je smanjen u odnosu na prethodnu godinu sa 9.004 na 7.629 radnika.

Posebno treba pomenuti i ekonomsku celinu JP EPS Beograd, koja ima kontrolu nad 13 zavisnih pravnih lica, a u 2013. godini je, posle prošlogodišnjeg negativnog rezultata, iskazala neto dobitak od 19 mlrd dinara i poslovne prihode, u iznosu od 220 mlrd dinara, uvećala za 15,4%. Ova celina dominira po ukupnim sredstvima i kapitalu, koji iznose 1.096 mlrd dinara odnosno 800 mlrd dinara, ali nosi i visoke kumulirane gubitke od 112 mlrd dinara. Ona zapošljava najviše radnika, njih 31.569, od svih ekonomskih celina u srpskoj privredi.  

U 2013. godini ekonomska celina TELEKOM ad Beograd, sa šest zavisnih pravnih lica, više nego za četvrtinu je uvećala pozitivan rezultat ostvaren u prethodnoj godini, tako da je iskazala neto dobitak u iznosu od 16 mlrd dinara, a istovremeno ona se ističe i po visini poslovnih prihoda (117 mlrd dinara), angažovanih sredstava (239 mlrd dinara) i kapitala (143 mlrd dinara).

Kao ekonomska celina koja generiše značajan obim poslovne aktivnosti izdvaja se DELHAIZE SERBIA doo Beograd, sa poslovnim prihodima od 102 mlrd dinara, a pri tome ona se za razliku od 2012. godine kada je poslovala neprofitabilno, ističe i po visini iskazanog neto dobitka u iznosu od 5 mlrd dinara.

Drastičan rast profitabilnosti u 2013. godini ostvarile su ekonomske celine METALFER doo Sremska Mitrovica, AMASIS doo Beograd i PKB KORPORACIJA ad Beograd u restrukturiranju. Na drugoj strani, neto dobitak IM MATIJEVIĆ doo Novi Sad (3 mlrd dinara) smanjen je skoro za četvrtinu, a dobitak MK GROUP doo Beograd (0,9 mlrd dinara) za trećinu. DELTA HOLDING doo Beograd, takođe, beleži pad profitabilnosti i to za 29,7%, s obzirom da je iskazan neto dobitak od 0,3 mlrd dinara.

Nasuprot tome, među gubitašima se, s obzirom na veoma visoke gubitke, ističe ekonomska celina JP SRBIJAGAS Novi Sad, sa šest zavisnih i šest pridruženih pravnih lica. Ova celina iskazuje najveći iznos neto gubitka od 51 mlrd dinara, koji je za 36,0% veći u odnosu na prethodnu godinu, a istovremeno nosi i kumulirane gubitke u iznosu od 108 mlrd dinara, uz njihov godišnji rast od čak 80,8%. Pri tome, ona angažuje ukupna sredstva u iznosu od 165 mlrd dinara, a zapošljava 3.011 radnika.

Neprofitabilno poslovanje u 2013. godini, kao i prethodne godine, veoma je izraženo i kod ekonomske celine ŽELEZNICE SRBIJE ad Beograd, mada je njen neto gubitak, iako prepolovljen, u iznosu od 8 mlrd, i dalje izuzetno visok. Pored toga, ova celina nosi i najveće kumulirane gubitke koji iznose 147 mlrd dinara. Takođe, raspolaže ukupnim sredstvima od 278 mlrd dinara i kapitalom od 204 mlrd dinara, a zapošljava 19.896 radnika.

Od ekonomskih celina koje su u 2013. godini značajno pogoršale poslovanje izdvajaju se BEOHEMIJA doo Beograd, KONCERN FARMAKOM M.B. doo Šabac, VICTORIA GROUP ad Beograd i INTERKOMERC ad Beograd, koje su se posle prošlogodišnjih pozitivnih rezultata, našle u samom vrhu po visini iskazanih gubitaka. Višestruko godišnje uvećanje negativnih rezultata beleže SHEER KORPORACIJA doo Beograd u stečaju, FAP KORPORACIJA ad Priboj i SIMPO ad Vranje.

Pored ekonomskih celina u privredi, u Republici Srbiji u 2013. godini, kao ekonomske celine u finansijskom sektoru poslovalo je osam banaka sa 13 zavisnih pravnih lica, pet društava za osiguranje sa 17 zavisnih pravnih lica, zatim po dva davaoca finansijskog lizinga i brokersko dilerska društva sa dva odnosno sedam zavisnih pravnih lica. Takođe, poslovale su i dve banke u stečaju i likvidaciji i jedna druga finansijska organizacija u likvidaciji, koje imaju kontrolu nad tri odnosno jednim zavisnim pravnim licem. U neprofitnom sektoru poslovalo je 11 drugih pravnih lica, koja konsoliduju 20 zavisnih lica.

Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2013 godini i Spisak ekonomskih celina u 2013. godini objavljeni su u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet - Makroekonomska saopštenja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 6.8.2014.