Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O POLICIJI KOJE SE MENJAJU


Ministarstvo

Član 7.

Ministarstvo radi stvaranja uslova za rad policije:

1) utvrđuje razvojne, organizacione, kadrovske i druge osnovne smernice za rad policije i donosi strateški plan policije;

2) priprema godišnje finansijske planove potreba policije, nadzire njihovo izvršavanje i kontroliše finansijsko poslovanje policije;

3) organizuje i vrši internu kontrolu načina korišćenja budžetskih sredstava i upravljanja državnom imovinom, u skladu sa zakonom;

4) izvršava zadatke iz okvira investicione delatnosti i investicionog održavanja sredstava koja upotrebljava policija i sačinjava planove nabavki;

5) donosi i sprovodi planove o izgradnji i korišćenju informacionog sistema;

6) donosi i sprovodi planove o izgradnji i korišćenju radiokomunikacionog i telekomunikacionog sistema, kao i bezbednosnozaštitnog kriptološkog sistema;

7) usmerava i nadzire obavljanje poslova policije;

8) utvrđuje standarde za opremu i materijalnotehnička sredstva;

9) utvrđuje potrebe i nabavlja tehnička sredstva;

10) podržava lokalnu saradnju i odgovornost;

11) organizuje međunarodnu saradnju;

12) obavlja utvrđene poslove koji se odnose na bezbednosno-policijsku i nastavno-naučnu aktivnost;

13) organizuje i sprovodi unutrašnju kontrolu policije, uzimajući u obzir i stavove javnog mnjenja o policiji;

14) obezbeđuje uslove za prevenciju mučenja, nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kontrolu odnosa prema licima lišenim slobode;

15) obezbeđuje saradnju sa organima i telima koji su zakonom ovlašćeni za spoljašnju kontrolu policije;

16) obezbeđuje zdravstvenu zaštitu, u skladu sa zakonom;

16a) obezbeđuje smeštaj i ishranu;

16B) UPRAVLjA LjUDSKIM RESURSIMA;

16V) OBAVLjA POSLOVE STRATEŠKOG PLANIRANjA, MEĐUNARODNE SARADNjE I EVROPSKIH INTEGRACIJA;

17) izvršava druge zadatke, u skladu sa zakonom.

Za obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana u Ministarstvu se obrazuju sektori kojima rukovode pomoćnici ministra, postavljeni u skladu sa zakonom.

Ministarstvo obezbeđuje organizacione pretpostavke za operativnu nezavisnost policije od drugih državnih organa u obavljanju policijskih poslova i drugih zakonom određenih poslova za koje je policija odgovorna.

Ministarstvo obezbeđuje i druge organizacione pretpostavke za rad policije, a naročito za jačanje poverenja između javnosti i policije kao službe na raspolaganju javnosti, za razvoj profesionalizma u policiji i za sprečavanje i suzbijanje korupcije u policiji.

"POSTUPANJE POLICIJE U STANJU POVEĆANOG RIZIKA

ČLAN 14A

AKO INDICIJE ILI DOGAĐAJI UKAZUJU DA BI MOGLO DA DOĐE DO POVEĆANjA RIZIKA PO STANJE JAVNE BEZBEDNOSTI, KAO I UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI LJUDI I IMOVINE U VEĆEM OBIMU, KOJI ZAHTEVAJU DELIMIČNU ILI PUNU PRIPRAVNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I ANGAŽOVANJE SVIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME NA DELU TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE, NA PREDLOG DIREKTORA POLICIJE MINISTAR NALAŽE IZVRŠAVANJE ZADATAKA PRILAGOĐENIH NASTALIM OKOLNOSTIMA."

Direkcija policije

Član 20.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu, policijska uprava za grad Beograd i područne policijske uprave (u daljem tekstu: područne policijske uprave) i policijske stanice.

Za obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije obrazuju se uprave i specijalne jedinice policije, u sedištu policijske uprave za grad Beograd obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama, u sedištu područne policijske uprave obrazuju se odeljenja i van sedišta - policijske stanice u opštinama.

Za rad organizacionih jedinica kojima rukovode i za svoj rad odgovorni su:

1) direktoru policije - načelnici uprava i komandanti specijalnih jedinica policije u sedištu Direkcije policije, načelnik policijske uprave za grad Beograd i načelnici područnih policijskih uprava;

2) načelniku policijske uprave za grad Beograd - načelnici uprava u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama;

3) načelniku područne policijske uprave - načelnici odeljenja u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama.

Organizacione jedinice u sedištu obrazuju se tako da su po linijskom principu radno povezane sa odgovarajućim organizacionim jedinicama i poslovima područnih policijskih uprava i stanica ili tako da poslove iz svog delokruga obavljaju na čitavom području na kojem je nadležno Ministarstvo.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Upravama u sedištu i područnim policijskim upravama rukovode načelnici uprava, a policijskim stanicama - načelnici policijskih stanica. Specijalnim jedinicama policije rukovode i komanduju komandanti.

Angažovanje specijalnih jedinica policije za posebne bezbednosne zadatke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje ministra.

Predlog za angažovanje sadrži plan i procenu.

Organizacija i funkcionisanje specijalnih jedinica policije i status njenih pripadnika bliže se uređuju aktom ministra.

ČLAN 20.

ZA OBAVLjANjE POLICIJSKIH I DRUGIH UNUTRAŠNjIH POSLOVA OBRAZUJE SE DIREKCIJA POLICIJE.

USASTAVUDIREKCIJEPOLICIJESUORGANIZACIONEJEDINICEUSEDIŠTU – UPRAVE, CENTRI, JEDINICE, SPECIJALNA I POSEBNE JEDINICE POLICIJE, I VAN SEDIŠTA - POLICIJSKAUPRAVAZAGRADBEOGRADI PODRUČNE POLICIJSKEUPRAVE (UDALjEMTEKSTU: POLICIJSKEUPRAVE).

SPECIJALNA JEDINICA POLICIJE JE SPECIJALNA ANTITERORISTIČKA JEDINICA.

POSEBNE JEDINICE POLICIJE SU ŽANDARMERIJA, JEDINICA ZA OBEZBEĐENjE LIČNOSTI I OBJEKATA I HELIKOPTERSKA JEDINICA, A U POLICIJSKOJ UPRAVI ZA GRAD BEOGRAD - POLICIJSKA BRIGADA.

SPECIJALNA JEDINICA POLICIJE I ŽANDARMERIJA ANGAŽUJU SE NA PREDLOG RUKOVODIOCA NADLEŽNE ORGANIZACIONE JEDINICE UZPRETHODNOODOBRENjEDIREKTORAPOLICIJEISAGLASNOSTMINISTRA.

POSEBNE JEDINICE POLICIJE ANGAŽUJU SE NA PREDLOG RUKOVODIOCA NADLEŽNE ORGANIZACIONE JEDINICE UZPRETHODNO ODOBRENjE DIREKTORAPOLICIJE.

PREDLOGZAANGAŽOVANjESADRŽIBEZBEDNOSNUPROCENUIPLANKOJIMOŽEBITIDOSTAVLjENINAKNADNO, UKOLIKOTONALAŽURAZLOZIHITNOSTI.

Uslovi i način traganja

Član 72.

Policija je ovlašćena da sprovodi mere traganja za licima i predmetima.

Traganje se raspisuje poternicom, objavom i raspisom o traganju.

Poternica se raspisuje u skladu sa posebnim zakonom.

Objava se raspisuje radi:

1) utvrđivanja prebivališta ili boravišta lica, u skladu sa posebnim zakonom;

2) utvrđivanja identiteta lica koje nije u stanju da pruži lične podatke ili utvrđivanja identiteta leša za koji se ne mogu utvrditi podaci;

3) pronalaska predmeta u vezi sa krivičnim delom ili prekršajem, u skladu sa posebnim propisima, ili predmetima koji su pronađeni ili nestali;

4) oduzimanja predmeta ili isprava na osnovu odluke suda ili organa uprave.

Raspis o traganju se raspisuje:

1) za nestalim licem;

2) za licem za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) za licem koje može dati obaveštenja o krivičnom delu ili učiniocu;

4) na zahtev nadležnog organa, odnosno ustanove, koji je podnet u skladu sa posebnim zakonom;

5) na zahtev roditelja, odnosno staratelja lica odbeglog od kuće i u drugim slučajevima, u skladu sa posebnim propisima.

AKO JE PRIJAVLjEN NESTANAK LICA, A POSTOJE OSNOVI SUMNjE DA JE TO LICE ŽRTVA KRIVIČNOG DELA, POLICIJSKI SLUŽBENICI DUŽNI SU DA U SARADNjI SA DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA, UDRUŽENjIMA GRAĐANA I GRAĐANIMA, ODMAH PREDUZMU MERE I RADNjE PREDVIĐENE OVIM I DRUGIM ZAKONIMA, U CILjU NjEGOVOG PRONALASKA.

ČLAN 111A

BEZBEDNOSNA PROVERA VRŠI SE I NA OSNOVU ZAHTEVA DRUGOG ORGANA ILI PRAVNOG LICA, U SLUČAJEVIMA KADA JE PROPISANA POSEBNIM ZAKONOM.

ČLAN 139A

IZUZETNO OD ODREDABA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), PO POTREBI SLUŽBE, POLICIJSKOM SLUŽBENIKU - UNIFORMISANOM OVLAŠĆENOM SLUŽBENOM LICU I POLICIJSKOM SLUŽBENIKU KOJI RADI NA SPECIFIČNIM, ODNOSNO OPERATIVNIM POSLOVIMA, KOJI NAVRŠI 52 GODINE ŽIVOTA I 30 GODINA EFEKTIVNO PROVEDENIH NA RADNIM MESTIMA U MINISTARSTVU NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM, PRESTAJE RADNI ODNOS SA PRAVOM NA STAROSNU PENZIJU, PRE ISPUNjENjA OPŠTIH USLOVA ZA STICANjE STAROSNE PENZIJE.

REŠENjE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA PO OSNOVU STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR UZ PRETHODNO PRIBAVLjENU SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA.

POLICIJSKOM SLUŽBENIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZNOS PENZIJE UTVRĐUJE SE U SKLADU SA PROPISIMA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU.

POLICIJSKOM SLUŽBENIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI OSTVARI PRAVO NA PENZIJU PRIPADA OTPREMNINA U VISINI UTVRĐENOJ U ČLANU 141. OVOG ZAKONA. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 06.07.2015.