Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIKA SRBIJA DEPONOVALA INSTRUMENT POTVRĐIVANJA (ZAJEDNO SA, KONAČNIM, REZERVAMA I OBAVEŠTENJIMA) "MULTILATERALNE KONVENCIJE O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE" (MULTILATERALNA KONVENCIJA)


Republika Srbija je (kao šesti potpisnik Multilateralne konvencije koji je to učinio) 5. juna 2018. godine, Generalnom sekretaru OECD-a (kao Depozitaru Multilateralne konvencije) deponovala svoj Instrument potvrđivanja (zajedno sa, konačnim, rezervama i obaveštenjima).

Podsećamo, da će Multilateralna konvencija, u skladu sa svojim članom 34. stav 1, stupiti na snagu 1. jula 2018. godine (tj. prvog dana meseca koji sledi istek perioda od tri kalendarska meseca koji počinje od datuma deponovanja petog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja - prvih pet potpisnika Multilateralne konvencije koji su instrumente potvrđivanja dostavili Generalnom sekretaru OECD-a su: Austrija, Ostrvo Men, Džersi, Poljska i Slovenija - koja je instrument potvrđivanja deponovala 22. marta 2018. godine).

Multilateralna konvencija će, 1. jula 2018. godine, takođe, stupiti na snagu i za Austriju, Ostrvo Men, Džersi, Poljsku i Sloveniju.

Stupanje na snagu za Republiku Srbiju

(koja je potvrdila Multilateralnu konvenciju, nakon deponovanja petog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja)

Prvog dana meseca koji sledi istek perioda od tri kalendarska meseca koji počinje datumom kada je Republika Srbija deponovala svoj instrument potvrđivanja (član 34. stav 2. Multilateralne konvencije) odnosno 1. oktobra 2018. godine.

Stupanje na snagu između dve strane (između kojih je izmenjen UIDO):

Datumom kojim Multilateralna konvencija stupa na snagu za drugu ugovornu jurisdikciju (u odnosu na konkretan UIDO koji je obuhvaćen Multilateralnom konvencijom).

U konkretnom slučaju, UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija će stupiti na snagu 1. oktobra 2018. godine.

Početak primene Multilateralne konvencije

Datum početka primene Multilateralne konvencije je datum, kojim počinju da se primenjuju odredbe UIDO koje su izmenjene Multilateralnom konvencijom:

1) u odnosu na poreze po odbitku na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane prvog dana ili posle prvog dana naredne kalendarske godine koja počinje datumom ili posle kasnijeg datuma u kojem Multilateralna konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora (član 35. stav 1. tačka a) Multilateralne konvencije);

U konkretnom slučaju, UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija se, u odnosu na poreze po odbitku, u Republici Srbiji primenjuje od 1. januara 2019. godine.

2) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili nakon isteka perioda od šest kalendarskih meseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obaveste Depozitara da nameravaju da primene taj kraći period) od kasnijeg datuma u kojem Multilateralna konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora (član 35. stav 1. tačka b) Multilateralne konvencije).

U konkretnom slučaju, UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija se, u odnosu na ostale poreze, u Republici Srbiji primenjuje od 1. aprila 2019. godine.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 06.06.2018.