Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI: Za vreme angažovanja, mimo redovnog godišnjeg obučavanja, vojnim obveznicima iz aktivne rezerve miruju prava i obaveze iz radnog odnosa kod poslodavca, pod uslovima propisanim odredbama Zakona o radu. Zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti zbog toga može biti u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Vojni obveznici imaju pravo da se obrate centru ministarstva koje ih je poslalo na vežbu u slučaju otkaza


Zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti zbog toga on može biti u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa, saopštilo je Ministarstvo odbrane

Kako se navodi, to je propisano članom 70. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010), a mehanizam zaštite rezervnog sastava za vreme vršenja vojne obaveze nalazi se i u odredbama člana 67. i 68. tog Zakona, kojim su propisane naknade koje pripadaju vojnim obveznicima za vršenje vojne obaveze.

"U slučaju da licu u rezervnom sastavu, nakon izvršenja vojne obaveze, odnosno učešćem na višednevnoj vojnoj vežbi, na koju se uredno odazvalo po pozivu nadležnog centra Ministarstva odbrane, poslodavac raskine radni odnos zbog njegovog odsustva radi učešća na vojnoj vežbi, lice ima pravo da o tome obavesti centar ministarstva koji ga je uputio na vežbu", piše u saopštenju.

Naglašava se da će Ministarstvo odbrane postupajući po podnetoj predstavci lica, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere.

Ministarstvo odbrane podseća da je Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) propisano da se radni odnos zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac i može se zaključiti na neodređeno ili određeno vreme, dok je članom 79. Zakona o radu propisano da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, ako odsustvuje sa rada, sem ostalog, zbog odlaska na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka.

Pored ostalih zakonom propisanih elemenata, kako se dodaje, Ugovor o radu sadrži vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme), trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, između ostalih propisanih situacija i za vreme vršenja vojne vežbe.

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

U saopštenju se ističe da lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

"Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje, dok licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada", dodaje se.

Ministarstvo odbrane navodi i da licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova, dok iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010)

Naknade za vršenje vojne obaveze

Član 67

Regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze ima pravo na naknadu troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja od mesta prebivališta do mesta javljanja za izvršenje vojne obaveze.

Vojniku na služenju vojnog roka sa oružjem ili bez oružja pripadaju troškovi putovanja prilikom korišćenja redovnog i nagradnog odsustva i otpusta, odnosno prekida služenja vojnog roka.

Član 68

Licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje.

Licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada.

Rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru za vreme vojne službe pripadaju plata i posebne naknade koje su prema odredbama Zakona o Vojsci Srbije utvrđene za profesionalnog oficira, odnosno profesionalnog podoficira istog čina na istoj dužnosti.

Licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova.

Iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.

Član 70

Za vreme angažovanja, mimo redovnog godišnjeg obučavanja, vojnim obveznicima iz aktivne rezerve miruju prava i obaveze iz radnog odnosa kod poslodavca, pod uslovima propisanim odredbama Zakona o radu.

Sa poslodavcem iz stava 1. ovog člana ministar odbrane ili lice koje on ovlasti zaključiće ugovor o poslovnoj saradnji na izvršavanju poslova od značaja za odbranu u skladu sa zakonom.

Ministarstvo odbrane vodi posebnu evidenciju zaključenih ugovora o aktivnoj rezervi i ugovora o radu na određeno vreme zaključenih sa izabranim licima i ugovora o poslovnoj saradnji sa njihovim poslodavcima.

Zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti zbog toga može biti u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Izvor: Vebsajt Novosti, 05.06.2017.
Naslov: Redakcija