Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAšTITE żIVOTNE SREDINE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIšTA


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je kontrolne liste iz oblasti poljoprivrednog zemljišta, koje se primenjuju u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Spisak kontrolnih listi iz oblasti poljoprivrednog zemljišta možete preuzeti u nastavku:

R. br.

NAZIV KONTROLNE LISTE

OZNAKA

 

Oblast: Zaštita poljoprivrednog zemljišta

1.

Opasne i štetne materije i biloški nerazgradiva folija

KL OŠM-01

2.

Ovlašćenje za ispitivanja opasnih i štetnih materija, plodnosti, mineralnog đubriva i pesticida

KL OMP-01

3.

Plodnost i unos đubriva i pesticida u obradivo zemljište

KL PĐP-01

4.

Eksploatacija mineralnih sirovina i rekultivacija

KL EMS-01

5.

Promena namene obradivog zemljišta i plaćanje naknade

KL PNN-01

 

Oblast: Uređenje poljoprivrednog zemljišta

1.

Ovlašćenje za izradu projekata

KL OIP-01

 

Oblast: Korišćenje poljoprivrednog zemljišta

1.

Redovna obrada poljoprivrednog zemljišta

KL ROZ-01

2.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

KL DGP-01

3.

Ugovor o korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

KL UDZ-01

4.

Bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

KL BKZ-01

5.

Korišćenje pašnjaka

KL KOP-01

Izvor: Redakcija, 06.06.2016.