Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI: Predviđeno je vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata uključenih u postupak akreditacije


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji.

Oblast akreditacije je uređena Zakonom o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa Uredbom evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od 10 godina, praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije neophodno izmeniti, odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

Pod jedan, u cilju daljeg unapređenja oblasti akreditaciju u Republici Srbiji i usklađivanja sa pomenutom evropskom regulativom izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji su prevashodno preciznije definisani određeni pojmovi.

Takođe, u cilju dodatnog usklađivanja sa pomenutom evropskom Uredbom, detaljno su propisani i uslovi kojeg akreditaciono telo Srbije, u daljem tekstu ATS, kao nacionalno akreditaciono telo mora ispunjavati.

Prilikom priprema izmena i dopuna predlagač je takođe imao u vidu i jačanje transparentnosti rada ATS, naročito, imajući u vidnom anketu koji je među akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti sprovelo Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Anketa je imala za cilj prikupljanje podataka o efikasnosti funkcionisanja sistema akreditacije u Republici Srbiji.

Analiza ankete je pokazala pored potrebe transparentnijeg rada Nacionalnog tela za akreditaciju da je u interesu privreda i pravne sigurnosti celishodno definisanje rokova za završetak postupka akreditacije, što je predlagač definisao izmenama i dopunama važećeg zakona.

Takođe, u cilju jačanja transparentnosti predlagač je predvideo vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata uključenih u postupak akreditacije. Imajući u vidu mišljenje Ministarstva finansija, zauzet je stav sa odredbe u visini troškova akreditacija definišu kroz zakon koji reguliše republičke administrativne takse.

Jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna Zakona o akreditaciji, sadržan je u potrebi jačanja nadzora ministarstva nadležnog za poslova akreditacije Ministarstva privrede, znači nad ustanovom u kojoj u skladu sa članom 5. važećeg Zakona o akreditaciji povereno vršenje poslova akreditacije, dakle, nad ATS-om, a sve u cilju pravilnog funkcionisanja sistema akreditacije i preduzimanja odgovarajućih mera kada je to potrebno.

U cilju efikasnijeg vršenja nadzora nad radom ATS ukazala se potreba da se preciznije definišu odredbe koje se tiču imenovanja članova i predsednika organa ATS. U praksi se pokazalo da je neadekvatan i sadašnji sastav Komisije za žalbe ATS. U tom smislu se u cilju obezbeđivanja nepristrasnosti i jačanje efikasnosti rada Komisije za žalbe ukazala potreba za propisivanjem njenog novog sastava i načina odlučivanja, te se radi daljeg usaglašavanja sa Uredbom 765/2008 uključene izmenom koje se odnose na način rada Žalbene komisije ATS.

Takođe, za razlog za izmene leži u potrebi jačanja saradnje svih resornih organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu, odnosno donošenje tehničkih propisa sa ATS, u smislu razmene neophodnih informacija i učešće njihovih predstavnika kao posmatrača u ocenjivačkom delu postupka akreditacije u slučaju kada je u pitanju akreditacija u svrhu imenovanja, odnosno ovlašćivanja.

Usvojena rešenja uticaće na tela za ocenjivanje usaglašenosti, čiju kompetentnost utvrđuje ATS kojima je u interesu veća efikasnost i pravna sigurnost ostvarena kroz definisanje roka za završetak postupka akreditacije i roka za obnavljanje akreditacije čime se postiže brže i izvesnije okončanje postupka akreditacije.

Preciznim definisanjem trajanja postupka akreditacije sprečava se gubljenje potencijalne dobiti u poslovanju. Na taj način pozitivnost utiče i na njihovu tržišnu konkurentnost. Naime, imajući u vidu da je u skladu sa članom 4. važećeg zakona akreditacija dobrovoljna. Jedan broj tela za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji posluje sa sertifikatima o akreditaciji izdatim od strane inostranih nacionalnih tela za akreditaciju.

Predlagač smatra da će nova zakonska rešenja ohrabriti predmetne privredne subjekte, da se obrate ATS-u u cilju sticanja odgovarajućih sertifikata o akreditaciji izdatih od strane nacionalnih tela za akreditaciju Republike Srbije.         Akreditaciono telo Srbije, budući da je omogućena veća transparentnost rada te ustanove, zatim ojačana efikasnost rada njenih organa, pre svega imajući u vidu Upravni odbor, Nadzorni odbor i Žalbenu komisiju, zatim utiče na organe, odnosno organizacije koje su nadležne za pripremu i donošenje tehničkih propisa. Budući da je predlogom zakona uvedena obaveza da ti organi, odnosno organizacija ATS u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona zaključe protokol saradnje koji će omogućiti dostupnost i razmenu informacija u vezi sa postupcima akreditacije u svrhu imenovanja, ovlašćenja i drugih pitanja vezanih za sprovođenje nadzora i primenu tehničkih propisa.

Takođe, utiče na korisnike usluga akreditivnih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji će u svojim poslovnim aktivnostima moći sa više izvesnosti da … pri izboru odgovarajućih akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti zahvaljujući uvođenju veće pravne sigurnosti kroz definisanje vremenski predvidljivih rokova za sprovođenje i obnovu postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Primena predloženih rešenja neće izazvati povećanje troškova za privredne subjekte i druga pravna lica koja podnose prijave za akreditaciju. Predlagač radi stvaranja uslova za ispunjavanje zahteva za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i EU, prilikom izrade izmene i dopune ovog zakona, pored ostalog uvažavaju sve zahteve gore pomenute uredbe 765/2008 kojom se propisuju zahtevi za akreditaciju, kao i zahtev relevantnog međunarodnog standarda koji se odnose i na ocenjivanje usaglašenosti, tj. zahteve za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Budući da se rešenja predložena ovim zakonom odnose na materiju koja se nije mogla urediti drugim pravnim aktom, a da su navedene izmene i dopune u skladu sa razvojem akreditacije u Evropi, preporukama i procedurama međunarodnih organizacija za akreditaciju, kao i potrebama privrede Republike Srbije predlaže se usvajanje ovog zakona, navela je Anđelka Atanasković, ministar privrede.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija