Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Zakon podrazumeva uvođenje centralizovane platforme za razmenu e- faktura, kako u segmentu između pravnih lica u poslovnom segmentu, tako i u segmentu poslovanja i transakcija privatnog sektora sa javnim sektorom, i to sa ciljem potpune zamene papirnog oblika fakture u digitalni


Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021) je deo strukturnih reformi, koje će značajno uticati na poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji i umnogome olakšati rad privredi, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je pojasnio da će najpre od 1. januara 2022. godine poslovanje sa državom postati ekonomičnije i sigurnije, a zatim će propisani način slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura postepeno usvojiti i privredni subjekti u međusobnim transakcijama.

Prema njegovim rečima, strukturna reforma, kojoj pripada usvojeni Zakon o elektronskom fakturisanju, podrazumeva dve mere - uvođenje novog modela fiskalizacije i prelazak na elektronsko fakturisanje.

Što se tiče modela fiskalizacije, on se zasniva na onlajn režimu koji će omogućiti da se Poreskoj upravi u realnom vremenu dostavljaju podaci o izdatim fiskalnim računima.

Kada se radi o elektronskom fakturisanju, Mali kaže da ono treba da doprinese transparentnosti i pravnoj sigurnosti u poslovanju, i dodaje da se ono uvodi sistemskim zakonom koji menja način funkcionisanja privrede po ugledu na digitalne fakture koje već postoje u Evropskoj uniji i u drugim razvijenim državama sveta.

"Korišćenje e-faktura biće besplatno da bi se izbegli dodatni troškovi za privredu, a primena Zakona o e-fakturama, sasvim sigurno će dovesti do ubrzanja procesa rada i poslovanja i obezbediti veću pravnu sigurnost svim poslovnim subjektima. Takođe, novi sistem razmene faktura dovešće do uštede u vremenu i omogućiti bržu naplatu između privrednih subjekata", rekao je Mali.

On je pojasnio da novi normativni okvir podrazumeva uvođenje centralizovane platforme za razmenu e- faktura, kako u segmentu između pravnih lica u poslovnom segmentu, tako i u segmentu poslovanja i transakcija privatnog sektora sa javnim sektorom, i to sa ciljem potpune zamene papirnog oblika fakture u digitalni.

"Ako se izuzme javni sektor, krug subjekata na koje se odnose odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju svodi se na obveznike poreza na dodatu vrednost, uz ostavljanje mogućnosti da se i privredni subjekti koji nisu obveznici PDV-a dobrovoljno prijave za korišćenje sistema. Prava i obaveze novog Zakona, dakle, ne tiču se fizičkih lica, odnosno građana", rekao je Mali.

On dodaje da je prvi koji se obavezuje da postupa u skladu sa novom regulativom - javni sektor, budući da je predviđeno fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura.

Tu su, ističe on, ključna tri datuma - 1. januar 2022. godine, 1. jul 2022. i 1. januar 2023. godine, a uređenim rokovima ostavljen je adekvatan period za sve aspekte tehničkog prilagođavanja budućih korisnika.

"Da pojasnim, elektronske fakture slaće se i primati, ne tako što će subjekti jedni drugima slati skenirane papirne oblike faktura, već će slati i primati zakonom propisani skup podataka u zadatom formatu, koji će pratiti PDF prikaz. Taj skup podataka u skladu je sa Direktivom Evropske unije 2014/55, konzistentan je sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020) i podzakonskim aktima usvojenim na osnovu tog zakona", rekao je Mali.

Mali naglašava da će elektronska faktura moći da se štampa u jednom ili više primeraka do isteka roka za obavezno čuvanje e-faktura, što je važno, pošto Zakon predviđa da elektronska faktura predstavlja verodostojnu ispravu, ako je od strane izdavaoca elektronske fakture ili informacionog posrednika u njegovo ime poslata primaocu elektronske fakture preko sistema elektronskih faktura.

"Novim normativnim okvirom predviđeno je uvođenje 'Sistema elektronskih faktura', inovativne zaštićene aplikacije, koja neće biti komplikovana za korišćenje. Sistem je 'veb' rešenje, što znači da nije potrebna njegova instalacija, već joj se pristupa putem internet pregledača, a za njegovo korišćenje potrebno je prijavljivanje na aplikaciju, korišćenjem zaštićenog sistema o čijem se funkcionisanju stara država", pojasnio je Mali.

Odredbama Zakona propisano je da se elektronska faktura izdaje i prima u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja koji je identičan međunarodnom standardu, a koji je konzistentan sa relevantnim odredbama Direktive EU, kaže Mali.

Mali dodaje i da je uspostavljanje vidljivosti međusobnih transakcija subjekata javnog sektora, subjekata privatnog i javnog sektora, kao i subjekata privatnog sektora u sistemu elektronskih faktura, uz povećanje obima naplate poreza na dodatu vrednost strateško opredeljenje Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.04.2021.
Naslov: Redakcija