Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN: €� OD 1. JUNA 2015. GODINE NASTUPA OBAVEZUJUćA PRIMENA ODREDBI OVOG PRAVILNIKA NA KLASIFIKACIJU I OBELEżAVANJE SMEšA, I ZAVRšAVA SE PRELAZNI PERIOD U KOME JE POSTOJALA MOGUćNOST DOBROVOLJNE PRIMENE OVOG PROPISA, UZ MOGUćNOST PRIMENE DSD/DPP SISTEMA €�


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Švedska agencija za hemikalije Keml i Privredna komora Srbije u okviru projekta "Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji" organizovale su konferenciju, kako bi pružile podršku privrednim subjektima u primeni Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za kvalifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013 - dalje: Pravilnik) na smeše (GHS UN).

Od 1. juna ove godine nastupa obavezujuća primena odredbi ovog pravilnika na klasifikaciju i obeležavanje smeša, i završava se prelazni period u kome je postojala mogućnost dobrovoljne primene ovog propisa, uz mogućnost primene DSD/DPP sistema.

Bojana Đorđević, rukovodilac Grupe za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštenje opasnosti od hemikalija u Ministarstvu poljoprivrede, ukazala je da je taj pravilnik urađen po modelu odgovarajuće evropske uredbe i u naše nacionalno zakonodavstvo implementira globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija.

Pravilnik proističe iz našeg Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), kojim je propisano da je obaveza obeležavanja i pakovanja hemikalija na proizvođaču, uvozniku, daljem korisniku koji stavlja hemikaliju u promet, kao i na snabdevaču. Snabdevač je dužan da obeležava i pakuje hemikalije u skladu sa propisima. Istim zakonom propisano je i da je snabdevač dužan da sve podatke koji se odnose na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija čuva najmanje 10 godina, a ako prestaje sa poslovanjem, dužan je da svu dokumentaciju preda pravnom sledbeniku. Zakonoim je uspostavljena obaveza razmene informacija u lancu subjekata snabdevanja hemikalijama.

"Pravilnik je važan jer je to akt koji obezbeđuje da se dostignu ciljevi Zakona o hemikalijama, prvenstveno da se omogući visok stepen zaštite zdravlja ljudi i čovekove okoline. On je alat da se opasna svojstva hemikalija procene pre nego što se one stave u promet", rekla je Bojana Đorđević, ističući da se njime prednost daje preventivnom pristupu kod hemikalija koje imaju opasna svojstva. Ona je istakla da su zbog toga veoma važne odredbe Pravilnika koje uređuju pakovanje i obeležavanje hemikalija, jer je to način da se dodatno zaštiti krajnji korisnik, a informaije o opasnosti saopšte na standardizovan i nedvosmislen način.

Brojnim zainteresovanim privrednicima o klasifikaciji smeša u praksi govorila je, Vesna Milanović, savetnik u Grupi za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštavanje opasnosti od hemikalija, a predstavnice Švedske agencije za hemikalije, Lenart Dok i Lilian Torkvist, govorile su o švedskim iskustvima u klasifikaciji hemikalija na osnovu toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava.

Oni su, zajedno sa, Sonjom Roglić, načelnikom Odeljenja za hemikalije Ministarstva poljoprivrede, i Draganom Stevanovićem iz PKS, odgovarali na brojna pitanja privrednika.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 6.5.2015.