Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRITUŽBA JE PRAVNO SREDSTVO KOJIM GRADJANI MOGU UTICATI NA UBRZANJE POSTUPKA PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA


Ako je nezadovoljan dugim trajanjem suđenja, svaki građanin koji je stranka u postupku može da podnese pritužbu predsedniku suda, a ako nema odgovora – može da se obrati Odeljenju za nadzor Ministarstva pravde

PRITUŽBA je pravno sredstvo kojim gradjani mogu uticati na ubrzanje postupka pred pravosudnim organima.

Pritužbu podnosi PRITUŽILAC, stranka u postupku koja je nezadovoljna njegovim dugim trajanjem I ona se podnosi u pisanom obliku Predsedniku Suda u kojem se vodi postupak.

PREDSEDNIK SUDA je dužan da odgovori Pritužiocu u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. Predsednik suda mođe doneti odluku da je pritužba OSNOVANA I preduzeti mere da se postupak ubrza, ili može doneti odluku da je pritužba NEOSNOVANA, u kom slučaju PRITUŽILAC nema pravo podnošenja PRAVNOG LEKA na odluku predsednika suda.

Ako predsednik suda oceni da je pritužba osnovana – preduzeće mere da se postupak ubrza. Pri tome, on ne može da utiče na to kakva će odluka biti doneta. Predsednik suda dostavlja pismeni odgovor pritužiocu na kućnu adresu, ali obaveštava i Ministarstvo pravde o izvršenom uvidu u predmet po kojem je pritužba podneta.

Ukoliko PREDSEDNIK SUDA ne odgovori u roku PRITUŽILAC ima pravo da se obrati PRITUŽBOM Predsedniku neposredno višeg suda, a ako ni od njega ne dobije odgovor onda ODELENJU ZA NADZOR MINISTARSTVA PRAVDE.

Ista je procedura i kada je reč o nepostupanju tužilaštva u slučaju podnete krivične prijave.
Ni Odeljenje za nadzor u Ministarstvu pravde nema uticaja na to kakva će biti odluka suda, niti može da interveniše da se ona promeni.

Odeljenje postupa po podnetoj pritužbi do prijema odgovora predsednika suda i to je vid nadzora koji je predviđen zakonom. Takođe, treba znati da ovo odeljenje ne pruža pravnu pomoć građanima, već to rade advokati i službe pravne pomoći u organima lokalne samouprave.

– Građani misle da je Ministarstvo pravde iznad svih sudova. Ne shvataju razliku između izvršne i sudske vlasti. Misle da ministar može da proučava spise predmeta i da naredi sudijama kakve odluke da donesu. Građani u većini slučajeva ne poseduju dovoljno znanja o tome kako funkcioniše pravosuđe. Smatraju da Ministarstvo pravde komanduje pravosuđem i da „jedan poziv menja sve”. Mnogo su razočarani kada shvate da to nije tako – kažu u Ministarstvu pravde.

Predsednik suda je dužan da organizuje posao u sudu. On mora da ima godišnji plan rada i raspoređivanja predmeta, ali i da vodi računa o tome na koliko starih predmeta rade sudije i da donese plan rešavanja takvih predmeta.

Pritužba se ne može uputiti telefonom, već samo pisanim putem. Predsednik suda je dužan da svaku pritužbu razmotri i da utvrdi njenu eventualnu osnovanost. Dakle, pritužba se prvo podnosi predsedniku suda.

Izvor: Redakcija