Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA USVOJILA IZMENE ZAKONA O PRIVATIZACIJI: U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA ZAKONA NA SNAGU, POVERIOCI FIRMI U RESTRUKTUIRANJU DUžNI SU DA AGENCIJI DOSTAVE ZAHTEV ZA ISPLATU POTRAžIVANJA


Vlada Srbije usvojila je izmene Zakona o privatizaciji i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uputila ih Skupštini Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

Kako je saopšteno posle sednice, Vlada je obrazovala komisiju za odobravanje upotrebe službenih vozila.

Vlada je formirala i radnu grupu za analizu, predlaganje mera i praćenje aktivnosti u rasporedu službenih zgrada i službenih prostorija koje koriste ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade, piše u saopštenju.

·         Izmenama Zakona o privatizaciji, koje je danas usvojila Vlada Srbije, regulisan je postupak ostvarivanja prava poverilaca preduzeća u restrukturiranju i zaštićen je minimum državnog interesa u postupku restrukturiranja i privatizacije.

Izmene Zakona o privatizaciji predstavljaju prelazno rešenje do usvajanja novog zakona.

U obrazloženju predloga izmena Zakona o privatizaciji navodi se da je razlog za izmenu to što je Ustavni sud Srbije ocenio da je neustavna odluka iz postojećeg zakona o privatizaciji, kojom se predviđa da se do 30. juna 2014. godine ne može protiv firme u privatizaciji odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Predlog zakona i izmena i dopuna zakona o privatizaciji biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku, rečeno je u srpskoj vladi.

·         Izmenama je predviđeno da za firme koje se privatizuju tenderom, odnosno javnom aukcijom, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu potraživanja nastalih do 31. decembra 2007.

Kako se navodi, po okončanju restrukturiranja, odnosno posle prodaje javnim tenderom ili javnom aukcijom, Agencija za privatizaciju obaveštava sudove i druge organe nadležne za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu o uplati prodajne cene i o poveriocima koji svoje potraživanje namiruju iz te cene.

Zakon će, prema predlagaču, stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

 

U roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu, prema predlogu, poverioci firmi u restruktuiranju dužni su da Agenciji dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuju svoje potraživanje prema subjektu privatizacije u restrukturiranju, radi evidentiranja potraživanja.

 

Predviđeno je da Agencija evidentira podnete zahteve za isplatu i utvrdi visinu potraživanja za svakog poverioca i subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačini predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.

Predlogom izmena Zakona o privatizaciji određen je rok u kojem se poverioci mogu izjasniti da li su saglasni sa tim predlogom.

Izvor: Tanjug