Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: U skladu sa Zakonom osiguranicima se obezbeđuju medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija


Svi zdravstveno osigurani građani Srbije, među kojima je 2,9 miliona onih koji imaju 51 i više godina, na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (kada je to medicinski opravdano), mogu da dobiju i različite vrste pomagala. To su razna protetička sredstva: proteze za gornje i donje ekstremitete ili za dojku, zatim ortoze, očna i slušna pomagala....

Od ortotičkih pomagala o trošku zdravstvenog osiguranja izdaju se ortoze za gornje i donje ekstremitete, ortoze za lečenje iščašenih kukova, kao i spinalne ortoze.

Među posebnim pomagalima i sanitarnim spravama koje pokriva osiguranje su ortopedske cipele, invalidska kolica, pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja (štake, štap, stalak za hodanje), zatim pomoćna pomagala (bolnički krevet sa trapezom, sobna dizalica, antidekubitus dušek), sanitarne sprave (kanile, koncentrator kiseonika, ventilator za neinvazivnu ventilaciju, disk-podloge, kese i samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu, kolostomu, urostomu, silikonski upijajući flaster, kateter, urinarni kondom, pelene, ulošci za inkontinenciju, pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti.

O trošku osiguranja izdaju se i naočare, kontaktna sočiva, tiflotehnička pomagala, slušni aparati, zaušni procesor, specijalne baterije za zaušni procesor, pomagala za omogućavanje glasa i govora (elektrolarings), zatim stomatološke nadoknade za gornju i donju vilicu, stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija ortofacijalnog sistema...

Pravo na pomagalo utvrđuje matična filijala RFZO overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale, kao što je navlaka za patrljak, elastični zavoj, spoljna proteza za dojku, grudnjak za spoljnu protezu za dojku, pojas za trbušnu kilu, kanile, krema za negu stome, pasta za ispune ožiljnih neravnina, silikonski upijajući flaster, trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu, kateter, urinarni kondom, hipodermalna igla, špricevi i igle za davanje insulina, igle za pen špric, specijalne baterije za zaušni procesor).

U RFZO kažu da je prošle godine 283.957 osiguranika ostvarilo pravo na pomagalo iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U periodu od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine, RFZO je fakturisao oko 48.000.000 miliona komada medicinsko-tehničkih pomagala i delova pomagala, za koja je plaćeno oko 3,6 milijardi dinara, što je za 12 odsto više nego godinu ranije.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) osiguranicima se obezbeđuju medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.

Osiguranicima se obezbeđuju i medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja.

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017 i 29/2017 - ispr.) uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala, kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Pomagalo propisuje izabrani lekar, odnosno lekar odgovarajuće specijalnosti za indikacije propisane u Listi pomagala, a na osnovu medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije. Medicinska dokumentacija na osnovu koje se ostvaruje pravo na pomagalo ne može biti starija od 12 meseci.

Za određene vrste pomagala koja su propisana u Listi pomagala lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osiguranik ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Pravo na pomagalo, delove pomagala, potrošni materijal za pojedina pomagala i održavanje pomagala osiguranici ostvaruju kod isporučioca koji je sa RFZO zaključio ugovor. Pravo na pomagalo realizuje se kod apoteka i ortopedskih preduzeća, dok pravo na stomatološke nadoknade osiguranici ostvaruju u zdravstvenim ustanovama iz plana mreže.

U apotekama osiguranici ostvaruju pravo na kanile, disk-podloge, kese i samolepljive jednodelne komplete za ileostomu, kolostomu i urostomu, trbušni elastični pojas, kreme i paste za negu ileostome, kolostome i urostome, silikonski upijajući flaster, urin-katetere i urinarne kondome, pelene, uloške za inkontinenciju i pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 05.04.2017.
Naslov: Redakcija