Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: PUNA PRIMENA ZAKONA POčINJE 30. APRILA 2016. GODINE. ODLOżEN ROK PRIMENE JE PLANIRAN KAKO BI SE NA VREME PRIPREMILA SVA PRATEćA PODZAKONSKA AKTA, STRUčNO-METODOLOšKA OBJAšNJENJA, ALI I SPROVELE ODGOVARAJUćE OBUKE


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje osmonedeljnu online obuku na temu izgradnje kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi. Od sredine aprila, kada obuka počinje, pohađaće je više od 1100 zaposlenih na poslovima inspekcijskog nadzora u gradovima i opštinama u Srbiji.

Na osnovu prepoznatih potreba lokalnih samouprava za ovakvom obukom, SKGO je kreirala projekat "Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke", koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Cilj obuke je da polaznicima predstavi najvažnije novine i ponudi ključna znanja o novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015), kojim se detalјno uređuje sadržina, vrste, oblici i postupak nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u istom, kao i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor.

Puna primena Zakona počinje 30. aprila 2016. godine i predviđa brojne novine koje menjaju dosadašnje shvatanje uloge inspekcije, prvenstveno uvođenjem novih instituta kao što su analiza i procena rizika, praćenje stanja, upravljanje rizikom, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora, čime se težište stavlja na preventivno delovanje inspekcije u cilju podsticanja privrednog razvoja.

Na zvaničnoj prezentaciji e-obuke koja je održana 5. aprila 2016. godine u Beogradu, ukazano je na značaj učenja na daljinu u cilju profesionalnog usavršavanja zaposlenih u lokalnim administracijama. Obuka počinje 11. aprila 2016. godine, a polaznici će je pohađati za kompjuterom sa posla ili od kuće.

Prema rečima Željka Ožegovića, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obuka je organizovana jer idemo u susret primeni novog Zakona, ali i u susret budućnosti. E-learning je veoma važan jer daje nove mogućnosti, fleksibilan je u radu i razmeni iskustva.

"Zakon treba da razbije sivu ekonomiju, ali i da unapredi rad i efikasnost samih inspektora. Donošenjem ovog Zakona želimo da napravimo konkurentije okruženje i da suzbijemo sivu ekonomiju, makar na 15 odsto koliko je u okruženju", istakao je Ožegović.

On je naveo da je primena Zakona imala planski odložen rok kako bi se na vreme pripremila sva prateća podzakonska akta, stručno-metodološka objašnjenja, ali i sprovele odgovarajuće obuke.

Ožegović se u zaklјučku osvrnuo na činjenicu da je neophodno podizanje kapaciteta inspekcijskih službi, budući da je starosna struktura zaposlenih u inspekcijama prilično nepovolјna. On je naveo da je u planu osavremenjivanje rada inspekcija prevashodno kroz jedinstveni informacioni sistem na kojem se radi, a u okviru toga i eLearning platforma koja će pomoći da svaki inspektor obavlјa svoj posao još bolјe i kvalitetnije.

Izvor: Vebsajt SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 05.04.2016.
Naslov: Redakcija