Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE


U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Zakon je utvrdio da inspektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, preduzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet stranici objavilo kontrolne liste iz svoje nadležnosti.

Kontrolne liste Odeljenja za inspekcijske poslove državnih puteva:

Kontrolne liste Odeljenja za inspekcijske poslove bezbednosti plovidbe:

Kontrolne liste Odeljenja za inspekcijske poslove drumskog saobraćaja:

Kontrolne liste Odeljenja za inspekcijske poslove građevinarstva:

Kontrolne liste Grupe za inspekcijske poslove železnice:

Kontrolne liste Odseka za inspekcijske poslove komunalija:

Izvor: Redakcija, 06.04.2016.