Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA OBJAVIO PRESUDU U PREDMETU SAVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE: UTVRđENA POVREDA čLANA 6 STAV 1 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA, U VEZI SA PREKOMERNOM DUżINOM RAZLIčITIH KRIVIčNIH I GRAđANSKIH POSTUPAKA U ODNOSU NA SVAKOG POJEDINAčNOG PODNOSIOCA PREDSTAVKE


Tročlani odbor Evropskog suda za ljudska prava je 5. aprila 2016. godine objavio presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, po predstavkama broj 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 i 1906/15. Sud je nakon što je združio sve predstavke radi istovremenog odlučivanja po njima utvrdio povreda člana 6. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa prekomernom dužinom različitih krivičnih i građanskih postupaka u odnosu na svakog pojedinačnog podnosioca predstavke. Podnosiocima je dosuđena pravična naknada u rasponu od 500 do 2800 evra.

Podnosioci predstavki su se žalili Evropskom sudu za ljudska prava zbog visine naknade koju im je Ustavni sud dosudio povodom prekomerne dužine različitih krivičnih i građanskih postupaka koje su oni vodili pred domaćim sudovima.

Sud nije prihvatio argumentaciju Vlade Republike Srbije da su podnosioci izgubili status žrtve time što im je Ustavni sud utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i utvrdio razlilčite iznose naknade. Naime, podnosiocu Saviću dosuđeno je u domaćem postupku 400 evra za 8 godina i 3 meseca trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 2.200 evra. Podnosiocu Kostiću dosuđeno je u domaćem postupku 600 evra za 8 godina i 11 meseci trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 500 evra, kao i 1000 evra na ime troškova postupka. Podnosiocu Kurlagiću dosuđeno je u domaćem postupku 300 evra za 6 godina i 6 meseci trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 2800 evra. Podnosiocu Vučenovu dosuđeno je u domaćem postupku 400 evra za 6 godina i 2 meseci trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 400 evra. Podnosiocu Grujiću dosuđeno je u domaćem postupku 300 evra za 7 godina i 1 mesec trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 1500 evra. Podnosiocu Stišoviću dosuđeno je u domaćem postupku 300 evra za 7 godina i 1 mesec trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 1500 evra. Podnosiocu Paniću dosuđeno je u domaćem postupku 300 evra za 7 godina i 1 mesec trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 1500 evra. Podnosiocu Jovanoviću dosuđeno je u domaćem postupku 300 evra za 6 godina i 2 meseca trajanja domaćeg postupka, a Sud mu je dosudio još 1500 evra.

Sud je, u odnosu na sve podnosioce predstavki, zauzeo stav da naknada dosuđena u domaćem postupku nije bila dovoljna i adekvatna.

Ova presuda je pravosnažna samim danom donošenja, shodno članu 28. stav 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima, a Sud nije prihvatio argumente Vlade Republike Srbije da se nije radilo o slučajevima dobro ustanovljene sudske prakse zbog kojih bi odluku trebalo da donese sedmočlano veće.

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 06.04.2016.