Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI IZMIRIVANJA SAMO POJEDINIH (IZABRANIH) OBAVEZA RADI OSTVARIVANJA PRAVA OTPISA KAMATE I MIROVANJA PORESKOG DUGA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 2
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZBOG OTVARANJA POSTUPKA STEČAJA - Zakon o porezima na imovinu: član 12
  • Uprava carina: PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA ZA PERIOD OD 14.2. DO 14.3.2014. GODINE PREMA "WORLD STEEL NEWS" IZVORU - Carinski zakon: član 45
Izvor: Paragraf Lex