Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelagalno sagrađenih objekata.

* Prijavili smo legalizaciju objekta. Za deo objekta koji tada nije bio završen nismo predali zahtev. Da li treba da radimo dopunu zahteva ili da čekamo komisiju koja će na licu mesta uzeti podatke za dopunu kvadrature?

Komisija ne izlazi na lokaciju za objekte za koje je podnet zahtev za legalizaciju. Opreza radi, a to je mogućnost propisana Zakonom, obavestite građevinsku inspekciju da imate deo objekta koji je nezakonito sagrađen, a za koji nije podnet zahtev za legalizaciju, u skladu sa odredbama ranije važećeg zakona. Na opisani način i ti delovi objekta će postati predmet ozakonjenja.

* Otkupio sam stan od opštine pre 20 godina. Nisam uspeo u dva pokušaja da legalizujem stan sa obrazloženjem da je zemljište na kome se zgrada nalazi opštinsko. U katastru sam upisan kao vlasnik 1/1 sa teretom na zemljištu. Šta mi je činiti sada u vezi sa ovim ozakonjenjem? Pitam vas, kad sam platio otkup Opštini, sve je bilo u redu, a sada ne, što su dozvolili otkup?

Vaši navodi nisu dovoljno precizni, ali se može zaključiti da imate upisano pravo svojine na stanu, te u tom smislu, vaša nepokretnost nije predmet ozakonjenja. U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), pravo svojine na građevinskom zemljištu, u navedenom slučaju, biće upisano u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a veličina suvlasničkog udela određuje se srazmerno površini posebnog dela, odnosno površini stana na kome ste upisani kao vlasnik, bez naknade za konverziju.

* Kako legalizovati objekat, ako sam u suvlasničkim odnosima, a fizičke deobe parcele nema?

Zakonom je predviđen postupak u navedenoj situaciji, i to kao opšte pravilo da je u postupku ozakonjenja, da bi se utvrdilo odgovarajuće pravo na zemljištu, potrebna saglasnost svih suvlasnika zemljišta, ali i izuzetak da ukoliko se ostali suvlasnici u vreme izgradnje nezakonitog objekta nisu protivili izgradnji, pa se smatra da njihova saglasnost postoji i nadležni organ je neće tražiti u postupku ozakonjenja objekta.

* Podnosilac zahteva za legalizaciju bespravno izgrađenog proširenja stana je u međuvremenu umro. Stan je bio vlasništvo njegove supruge, a napravljen je i ugovor (dok je on bio živ) da i proširenje pripada njegovoj supruzi na koje ona plaća infostan i porez. Da li supruga sada treba opštini da prijavi njegovu smrt ili da čeka akciju od strane opštine?

Postupak ozakonjenja se vodi po službenoj dužnosti, a nadležni organ je u postupku u obavezi da utvrdi i odgovarajuće pravo, u skladu sa članom 10 Zakona. U konkretnom slučaju, potrebno je da sačekate obaveštenje nadležnog organa.

* Da li može da se legalizuje kuća koja ima kućni broj i plaćao se porez, ali postoji problem, jer se parcela vodi na suprugovog dedu, koji je preminuo 1986, a ostavinska rasprava nije još rešena, a suprugov otac je preminuo ove godine. Kuća je napravljena 1980. godine, strujno brojilo se vodi na supruga, na tu istu kuću ima telefonski priključak, ali su nam u našoj opštini rekli da nema načina da je legalizujemo jer zemlja nije na naše ime.

Iz navedenog se može zaključiti da je predmetni objekat izgrađen bez građevinske dozvole, te je time i predmet ozakonjenja u smislu novog Zakona. Ako u ranijem period niste podnosili zahtev za legalizaciju, vaš objekat će biti evidentiran, čime se stiču uslovi za pokretanje postupka ozakonjenja. Članom 10 Zakona predviđeni su načini za dokazavivanje odgovarajućeg prava na građevinskom zemljištu, te ćete u toku postupka ozakonjenja rešavati i ovo pitanje, kao prethodno, u smislu Zakona.

* U opštini Zvezdara podneo sam zahtev-podnesak za ozakonjenje pošto prvi put prijavljujem legalizaciju pa me intersuje kome sad treba da se preda dokaz o vlasništvu i činjenično stanje pošto niko, pa ni radnik na šalteru nije znao da mi kaže? Ja sam letos dobio rešenje o rušenju objekta.

Vaš objekat će biti predmet ozakonjenja, a postupak će biti pokrenut kada objekat bude popisan i evidentiran i kada nadležni građevinski inspektor donese rešenje o rušenju nezakonito izgrađenog objekta. U daljem toku postupka, nadležni organ će tražiti dostavu dokaza, po dinamici utvrđenoj Zakonom.

* Posedujem kuću izgrađenu na opštinskom zemljištu na osnovu dozvole za privremenu gradnju iz 1997. na parceli 13935 u Zemunu. Kuća je napravljena od čvrstog materijala. Ranije je podnet zahtev 2003. godine za legalizaciju i u njemu je navedeno da je prizemlje lokal, ali pošto nikada nije korišćeno u komercijalne svrhe, u njemu žive dve porodice. Koliko će nas koštati legalizacija?

U postupku ozakonjenja koji se vodi po službenoj dužnosti, obavestićete nadležni organ o vrsti i nameni objekta koji je predmet ozakonjenja i za to, po traženju nadležnog organa, dostaviti potrebne dokaze. U konkretnom slučaju radi se o promeni namene objekta, te će ti radovi biti predmet ozakonjenja. Visina takse za ozakonjenje zavisi od vrste, namene i načina korišćenja svakog konkretnog objekta, te će vas o toj činjenici obavestiti nadležni organ, pre izdavanja rešenja o ozakonjenju.

* Imam kuću sagrađenu bez dozvole 1960. godine. Te godine sam platio i kaznu za gradnju bez dozvole! Sada bih ozakonio taj objekat, pa me zanima da li mogu u narednom periodu da ga adaptiram u istim dimenzijama bez plaćanja nadoknade za komunalne troškove?

Adaptacija, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), spada u radove propisane članom 145 Zakona o planiranju i izgradnji. Nadležni organ u redovnom postupku će utvrditi, ako se izvođenjem radova menja namena ili povećava površina objekta, o obavezi plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Ako to nije slučaj - onda nema ni obaveze plaćanja doprinosa, a to je činjenica koju će utvrditi nadležni organ pre izdavanja rešenja iz člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji.

* Za objekat je izdata privremena upotrebna dozvola. Kako da tu dozvolu prevedem u stalnu, jer mi to traže u katastru nepokretnosti?

Objekti za koje je izdata privremena građevinska dozvola nisu predmet ozakonjenja, već je u redovnom postupku potrebno ishodovati upotrebnu dozvolu, u skladu sa članom 4 Zakona.

* Da li se zastakljene lođe i terase u stanovima, odnosno radovi legalizuju? Da li je za legalizaciju ovih radova potreban pored izveštaja o zatečenom stanju i geodetski snimak kada radovi na zastakljivanju ne prelaze gabarit lođe, odnosno terase i dokument o njihovoj površi, zajedno sa svim ostalim prostorijama stana, postoji od strane sudskog veštaka građevinske struke rađen za potrebe upisa stana u registar nepokretnosti?

Ovi radovi jesu predmet ozakonjenja, a kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se dokaz o pravu svojine na stanu. Visinu takse za ozakonjenje utvrđuje nadležni organ, pre donošenja rešenja o ozakonjenju, u skladu sa članom 33 Zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N.,04.03.2016.
Naslov: Redakcija