Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PARLAMENTARNI, POKRAJINSKI I LOKALNI IZBORI BIĆE ODRŽANI 24. APRILA 2016. GODINE: REPUBLIčKA IZBORNA KOMISIJA ZVANIčNO POčELA IZBORNI PROCES I UTVRDILA DA ćE GLASAčKI LISTIćI BITI LED SIVE BOJE, KONTROLNI LISTIćI ROZE BOJE, DOK JE ROK ZA PREDAJU IZBORNIH LISTA 8. APRIL 2016. GODINE


Predsednik Republike Srbije potpisao je, 4. marta 2016. godine, Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 24. april 2016. godine.

Vlada Republike Srbije je raspisivanjem izbora ušla u stanje tehničkog mandata, u kojem, osim u nekim izuzetno značajnim situacijama za zemlju, više neće moći da donosi neke važne odluke.

Tehnička Vlada će moći da vrši samo tekuće poslove i neće moći da predlaže Narodnoj skupštini, koja će takođe biti u tehničkom mandatu, zakone i druge opšte akte niti da donosi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Prema Zakonu o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada kojoj je prestao mandat, takođe, ne može postavljati dražvne slubenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Republike Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vrišoca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

Narodna skupština Republike Srbije koja je raspuštena obavlja samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom. U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost, koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Prema Zakonu o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010), u slučaju raspuštanja, Narodna skupština, odnosno njen nadležni odbor obavlja samo tekuće ili neodložne poslove, među kojima su rešavanje mandatno-imunitetskih pitanja, ostvarivanje međunarodne saradnje, pojedinih slučajeva rešavanja materijalno-statusnih pitanja narodnih poslanika i drugih izabranih i imenovanih lica i ako su vezani za zakonski rok ili to nalažu potrebe države.

Republička izborna komisija je zvanično počela izborni proces i utvrdila da će glasački listići biti led sive boje, kontrolni listići roze boje, dok je rok za predaju izbornih lista 8. april 2016. godine, izjavio je predsednik RIK, Dejan Đurđević.

Vladi Republike Srbije upućen je zahtev da se odobre sredstva iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema projekciji, izbori bi trebalo da budu jeftiniji za 100 miliona dinara u poređenju sa izborima 2014. godine, rekao je Đurđević.

On je istakao da će RIK objaviti sve obrasce na svom sajtu i od tada će stranke moći da počnu prikupljanje potpisa i pripremu izbornih lista.

Kako je dodao, upućen je i zahtev Kancelariji za Kosovo i Metohiju da zvanično stupi u komunikaciju sa Misijom OEBS-a i podnese izveštaj o tome na koji način mogu da se organizuju izbori na toj teritoriji.

Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istovremeno sa parlamentarnim izborima, saopštili su predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković i predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavestilo je birače sa boravištem u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije najkasnije pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 2. aprila, mogu podneti zahtev da na predstojećim parlamentarnim izborima glasaju u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, već u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu, objašnjavaju u Ministarstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Takođe, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Nakon toga prikazaće se podatak o glasanju birača po mestu prebivališta: broj biračkog mesta, biračko mesto, adresa, grad i opština.

Ukoliko nakon toga, primetite nedostatke na biračkom spisku, potrebno je da podnesete zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku u opštinskoj ili gradskoj upravi, prema mestu prebivališta.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Blic, 04.03.2016.
Naslov: Redakcija