Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: PREDSTAVKA JAHJAGA PROTIV SRBIJE PROGLAšENA NEDOPUšTENOM ZBOG NESPOJIVOSTI PREDSTAVKE SA ODREDBAMA KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA RATIONE MATERIAE


Sedmočlano veće Evropskog suda za ljudska prava 9. februara 2016. godine usvojio je odluku kojom je predstavku koju je protiv Republike Srbije podneo Ibrahim Jahjaga proglasio nedopuštenom zbog nespojivosti predstavke sa odredbama Konvencije o ljudskim pravima ratione materiae. Ova odluka, koja nosi broj 52210/09 je objavljena na sajtu Suda 3. marta 2016. godine.

Podnosilac predstavke žalio se zbog navodne nemogućnosti da raspolaže svojim štednim ulogom kod "Jugobanke a.d.", pozivajući se na povredu prava na mirno uživanje imovine (član 1 Protokola 1). Iz činjenica ovog slučaja Sud je utvrdio da je podnosilac predstavke ovlašćen od izvesnog A.A. da upravlja njegovim računima koje ima otvorene kod "Jugobanke a.d.", što podrazumeva pravo na povlačenje i transfer novca sa računa A.A. Međutim ovo ovlašćenje ne znači da je A.A. ustupio svoja svojinska ovlašćenja na računima podnosiocu predstavke ili da se odrekao prava da sam upravlja svojim računima kod banke. "U pogledu gornjih razmatranja, podnosilac očigledno niti poseduje bankarski račun niti ima legitimno očekivanje po relevantnom domaćem pravu, kako ga primenjuju i tumače domaće vlasti, da bi stekao ovlašćenje da podiže štednju u stranoj valuti od države. Sledstveno, činjenice slučaja ne potpadaju pod član 1 Protokola 1."

Zbog toga Sud nije razmatrao ostale prigovore tužene države (da nisu iscrpljena sva unutrašnja pravna sredstva, da predstavka nije spojiva sa odredbama Konvencije ratione personae, da je predstavka očigledno neosnovana), već ju je odbacio kao nespojivu sa odredbama Konvencije ratione materiae, a po osnovu člana 35 stav 3a u vezi sa članom 35 stav 4 Konvencije. 

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 06.03.2016.