Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: DISTRIBUCIJA ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH KNJIżICA SPROVODI SE U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA


Povodom pojačanog interesovanja javnosti za distribuciju koverata, od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO), sa karticama zdravstvenog osiguranja i koverata sa šiframa na kojima je štampan i JMBG građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, saopštio je da nema mesta preduzimanju daljih mera iz njegovih nadležnosti.

U saopštenju se navodi da su ovlašćena lica Poverenika, 30. decembra 2015. godine, sprovela postupak nadzora u Direkciji RFZO i da je utvrđeno da takav postupak uslovljen formom zdravstvene kartice i da u konkretnim okolnostima predstavlja jedini mogući način provere identiteta osiguranika.

Utvrđeno je takođe da je faktički postupak distribucije koverata takav da podaci o ličnosti osiguranika nisu dostupni neovlašćenim licima, da se predmetne koverte nikada ne šalju poštom, već se uručuju neposredno, isključivo ovlašćenim licima RFZO i poslodavaca - obveznika uplate doprinosa, koji ove podatke inače već obrađuju na osnovu Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon), koja obrada je pritom, srazmerna svrsi obrade, to proizilazi da nema mesta preduzimanju daljih aktivnosti i mera iz okvira nadležnosti Poverenika utvrđenih odredbama članova 54.i 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), po ovom pitanju, dodaje se u saopštenju.

Građani koji su se Povereniku obraćali predstavkama, o svim relevantnim činjenicama utvrđenim nadzorom su detaljno pismeno obavešteni.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 03.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija