Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA: NACRT ZAKONA UREđUJE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA NE SAMO PORODIčNOG NASILJA, VEć I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. FORMIRAJU SE POSEBNE POLICIJSKE JEDINICE I UVODE NOVA KRIVIčNA DELA, POPUT PROGANJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA


Alarmantni podaci koji svedoče o raspostranjenosti porodičnog nasilja u Srbiji, primorali su državu da najzad krene u obračun sa nasilnicima u porodici i jedan od rezultata tog obračuna je zakonsko rešenje, koje je 5. marta 2016. godine stupilo na snagu i prema kome će svim prijavljenim nasilnicima u porodici biti trajno oduzeto oružje, za čije nošenje su do sada imali dozvolu.

Ovo je jedna od novina Zakona o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015), koji takođe omogućava nošenje I upotrebu suzavca,biber spreja ili elektrošokera u samoodbrani.

Novine u ovom propisu su početak pokušaja rešavanja agonije velikog broja žena koje trpe neki vid zlostavljanja. Potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović, koja je na čelu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, kaže da se cilj može postići jedino sa nultom tolerancijom na nasilje.

- Nasilje nad ženama zahteva angažovanje svih u društvu. U planu je i usvajanje Strategije i Akcionog plana za suzbijanje nasilja nad ženama, a inicirali smo usklađivanje Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) i Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) – kaže Mihajlović.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti žena od nasilja trebalo bi da počne ovog meseca.

- Nacrtom zakona predviđeno je da policija kada dobije prijavu za nasilje u porodici ima obavezu da odmah izađe na lice mesta. Oni su dužni da nasilnika izvedu iz kuće i saslušaju. Ako se proceni da je bilo nasilja saslušavaće ga po krivičnom zakonu, u suprotnom ga saslušava kao građanina – kaže Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, koji je radio na izradi Nacrta zakona.

Policija procenjuje da li postoji opasnost od eskalacije sukoba. Sigurno je da nasilnik neće moći da ostane u kući sa žrtvom od trenutka kad je policija došla niti da joj priđe.

- Policija u roku od osam sati nakon saslušanja nasilnika mora da odvede pred sud, koji odmah donosi mere - zabrana prilaženja, iseljavanje iz stana i zabrana komunikacije su hitne mere u trajanju od 15 dana. Posle toga slučaj ide u redovni postupak - kaže Ilić.

Ukoliko nasilnik prekrši neku od mera, policija ga nakon prijave vodi pred sud koji može da ga kazni zatvorom od 60 dana.

- To je važno da bismo uplašili nasilnika i odvojili ga od žrtve dok traje postupak. On tada ide odmah u zatvor. Može da se žali, ali to ne odlaže izvršenje – objašnava Ilić.

Važan aspekt problema je česta ekonomska zavisnost žrtve od nasilnika.

- Ravnopravnost počinje u porodici, ali se završava na tržištu rada. Podaci pokazuju da se čak 80 odsto žena, kad izađu iz sigurne kuće, vraća u dom nasilnika. Njima se može pomoći ako im se pruži mogućnost da rade i izdržavaju sebe i svoju decu – kaže ministarka Mihajlović.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Radomir Ilić, kaže da raspuštanje Narodne skupštine Republike Srbije i izbori neće odložiti raspravu o Nacrtu zakona. "Donošenje nacrta zakona spada u delatnost uprave koja dela mimo izbora. Niko nas ne sprečava da vodimo javnu raspravu. Nacrt zakona će biti objavljen i na sajtu Ministarstva, a odmah po formiranju Vlade biće poslat na usvajanje. Paralelno će se raditi na uvođenju novih krivičnih dela", kaže Ilić.

NOVINE U ZAKONU O ORUŽJU I MUNICIJI

 • Obavezna potvrda o zdravstvenoj sposobnost da bi se dobila dozvola za posedovanje oružja
 • Mora da postoji opravdan razlog za nabavku oružja
 • Nasilnik u porodici ne može da dobije dozvolu za oružje *niko protiv koga se vodi bilo kakav sudski postupak
 • Nasilniku u porodici će biti trajno oduzeto oružje
 • Izdaje se oružani list, kao biometrijski dokument
 • Dozvoljena je upotreba i nošenje suzavca, biber spreja i električnog šokera kao sredstava za samoodbranu

NOVINE U NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA

 • Policija ima obavezu da izađe na lice mesta odmah po dobijanju prijave o nasilju
 • Obaveza policije je da odmah udalji nasilnika, uz mogućnost lišavanja slobode I zadržavanja od 48 sati
 • Tužilac mora da bude odmah obavešten o preduzetim merama, I ima rok od 24 sata da ih predloži sudu
 • Sud je dužan da donese odluku o merama u roku od naredna 24 sata
 • Udaljavanja iz stana, ili zabrana prilaženja žrtvi uz mogućnost pokretanja krivičnog postupka su mere koje sud može da odredi
 • Ukoliko nasilnik prekrši neku od mera koje je sud doneo, policija može dag a ponovo uhapsi a sud izrekne kaznu od 60 dana zatvora
 • Pravi se baza podataka nasilnika

IZMENE U KRIVIČNOM ZAKONIKU

 • Proganjanje će biti krivično delo (odnosi na situacije u kojima neko u dužem vremenskom periodu proganja - prati je ili uznemirava putem društvenih mreža ili na neki drugi način)
 • Seksualno uznemiravanje će biti krivično delo (kada neko iskorišćava svoj položaj nadređenosti i podređenu osobu u, na primer poslovnom smislu, na bio koji način uznemirava kontinuirano)
Izvor: Vebsajt Blic, B. Anđelić, 05.03.2016.
Naslov: Redakcija