Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 3085/91 OD 21. OKTOBRA 1991. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE (EEZ) BR. 2275/88 OD 25. JULA 1988. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 3694/91 OD 17. DECEMBRA 1991. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE (EEZ) BR. 645/89 OD 14. MARTA 1989. GODINE I STAVLJANJU VAN SNAGE UREDBE KOMISIJE (EEZ) BR. 2404/89 OD 31. JULA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. MARTA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA POSAVSKO-PODUNAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE ZA PERIOD OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2013, 23/2014 i 26/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KABLOVSKO I/ILI SATELITSKO EMITOVANJE PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2011 i 26/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • STATUT KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2006 i 26/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZGRADNJOM OBJEKATA GRADSKE TOPLIFIKACIJE (''Sl. list grada Niša", br. 12/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SOMBORA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • ODLUKA O VISINI PORESKIH STOPA POREZA NA IMOVINU GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU DELA OBAVEZE PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA ZA RATNE VOJNE INVALIDE, PORODICE PALIH BORACA I ČLANOVE PORODICA UMRLIH RATNIH VOJNIH INVALIDA KOJI SU UČESTVOVALI U ORUŽANIM AKCIJAMA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU ZA GRAD SUBOTICU ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • ODLUKA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013)
Izvor: Paragraf Lex