Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU: Odluka će stupiti na snagu 10. februara 2018. godine


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o obrazovanju nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018), a za vršioca dužnosti direktora tog tela imenovala Jelenu Kočović.

Nacionalno akreditaciono telo obavljaće poslove akreditacije i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju. Organi Nacionalnog akreditacionog tela su: Upravni odbor, direktor, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta i stručne službe koje obavljaju administrativno-tehničke poslove.

Upravni odbor ima sedam članova koje imenuje Vlada - po jednog člana na predlog Konferencije univerziteta iz reda redovnih profesora univerziteta i na predlog Konferencija akademija i visokih škola iz reda profesora strukovnih studija, dva člana na predlog Privredne komore Srbije i tri člana na predlog ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje. Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine, sa mogućnošću još jednog izbora.

Direktora bira i razrešava Upravni odbor u skladu sa zakonom, na osnovu javnog konkursa, iz reda redovnih profesora univerziteta. Direktor se bira na pet godina, sa mogućnošću još jednog izbora.

Komisija za akreditaciju ima 17 članova koje bira Upravni odbor na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, kao i o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja. Članovi Komisije za akreditaciju biraju se na pet godina.

Izvor: Vebsajt Kurir, 06.02.2018.
Naslov: Redakcija