Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV


Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV, a koji je dostupan na sledećem linku.

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV namenjeno je obveznicima PDV. Sačinjeno je na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017) i podzakonskih propisa donetih na osnovu tog zakona.

Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV uređena je članom 46. Zakona. Prema navedenoj odredbi Zakona, obveznici PDV dužni su da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vode evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da sačine pregled obračuna PDV za svaki poreski period. Odredbom člana 50a Zakona propisana je obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV uz poresku prijavu. Na osnovu ovlašćenja sadržanog u odredbi člana 46. stav 2. Zakona donet je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017 i 119/2017) („Službeni glasnik RS”, broj 90/17), koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine, a kojim su bliže uređena predmetna pitanja.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 07.02.2017.
Naslov: Redakcija